Věda a výzkum

Veškeré informace týkající se vědy a výzkumu na naší fakultě naleznete přímo zde.
Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.
Spolupráci ovšem navazujeme pouze v oboustranně prospěšných projektech.

Kontakt

Aura Musica

Časopis vydávaný katedrou hudební výchovy je zaměřen především na sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku. Významnou součástí každého čísla jsou notové přílohy všeho druhu.

Více o časopisu

Journal of Outdoor Activities

Journal of Outdoor Activities je vědecký časopis, zabývající se problematikou všech oblastí aktivit v přírodě nejen z pohledu kinantropologie, ale i z pohledu příbuzných oborů. Časopis vychází v anglickém jazyce.

Více o časopisu

Upozorňujeme na podvodné jednání některých vydavatelů zahraničních časopisů. Publikace těchto vydavatelů neprocházejí recenzním řízením, kumulují články rozdílných vědních oborů, je velmi krátká doba mezi odevzdáním rukopisu k jeho publikaci, v redakčních radách jsou ,,neexistující“ osoby. Příspěvky v těchto časopisech pak nemusí být hodnoceny v RIV.

Seznam časopisů (a vydavatelů), podezřelých z neetických (predátorských) praktik: www.scholarlyoa.com

Excelentní témata

Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami potřebami a sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Vědecká výzkumná a tvůrčí činnost je orientována na problematiku edukace a vybrané aspekty sociální integrace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a především sociálním znevýhodněním, ale také žáky nadané) a možnosti rozvoje inkluzivního vzdělávání, podobně jako na aspekty sociální integrace a eliminace působení sociálně patologických jevů a rizikového chování u osob ohrožených sociálním vyloučením.

Více o tématu

Psychodidaktické strategie v edukačním procesu a jejich vliv na efektivitu vzdělávání

Psychodidaktický kontext edukace pokrývá korelace mezi prvky kurikula chápaného v nejširším slova smyslu. Představuje učivo (kulturní produkt, který má instrumentální funkci, a proto musí být zpracované do smysluplné a pochopitelné podoby) a jeho mediační kontext (zahrnující učící se a mediační subjekt v interakci), přičemž základním předpokladem efektivity je pochopení poznávacích procesů žáka, aby mohl být vzdělávací obsah důsledně zprostředkovaný vhodnými strategiemi, které rozvíjejí kognitivní úroveň žáka.

Více o tématu

Problematika adaptace vybraných skupin populace jako pedagogický a psychologický problém

Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost je orientována na širší problematiku adaptace. Zvládání společenských požadavků v oblasti edukace (zejména v oblasti zpracování informací), adaptace na změny v sociokulturním, socioekonomickém či životním prostředí významně ovlivňují kvalitu života vybraných skupin populace.

Více o tématu

Pohybové aktivity jako součást aktivního životního stylu

Vědecká a odborná činnost je orientována na problematiku podpory aktivního životního stylu a hodnocení dopadů nedostatečné či chybné pohybové zátěže na lidský organismus u vybraných skupin populace. Vedle toho dochází k zpřesňování údajů o průběhu vykonávání vybraných pohybových činností s cílem jejich kultivace a využití v oblastech výkonově nebo zdravotně orientovaného uplatňování v průběhu celého života.

Více o tématu

Projekty

Část naší vědecké, tvůrčí i pedagogické činnosti je pevně spjata s realizací projektů:

Metodické centrum
Cesta k inkluzi
Podpuč
UCP SVP