Katedra speciální a sociální pedagogiky

Posláním katedry speciální a sociální pedagogiky je co nejlépe po odborné i osobnostní stránce připravit studenty na výkon profesí směřujících ke komplexní  práci s jedinci s překážkami v učení a v zapojení se do společnosti, a to v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami realizační praxe. Naším cílem je také snaha o rozvoj oborů speciální pedagogika a sociální pedagogika a co nejefektivnější multioborovou spolupráci se všemi relevantními partnery, jak v rámci naší fakulty a univerzity, tak v měřítku republikovém, evropském i světovém. Stavíme na partnerském přístupu ke studentům, u nichž chceme podporovat zájem o studované obory, aktivitu, participaci na výzkumných i rozvojových aktivitách katedry, podobně jako maximální zapojení do aktivit orientovaných na internacionalizaci a zahraniční spolupráci, možnost získání praktických dovedností a dalších důležitých impulsů pro profesní i osobnostní rozvoj a motivaci k celoživotnímu učení.

Výuková činnost katedry je zaměřena především na zajištění přípravy budoucích pedagogických pracovníků, a to zejména v níže uvedených studijních programech a oborech.

Speciální  pedagogika – intervence – bakalářský studijní obor v prezenční formě studia

Speciální pedagogika – intervence  – bakalářský studijní obor v kombinované formě studia

Sociální pedagogika – bakalářský studijní obor v prezenční formě studia

Sociální pedagogika – bakalářský studijní obor v kombinované formě studia

Speciální  pedagogika – poradenství – navazující magisterský studijní obor v prezenční formě studia

Speciální pedagogika – poradenství  – navazující magisterský studijní obor v kombinované formě studia

Sociální pedagogika – navazující magisterský studijní obor v prezenční formě studia

Sociální pedagogika – navazující magisterský studijní obor v kombinované formě studia

Pracovníci a externí spolupracovníci katedry se podílejí také na zajištění výuky v rámci dalších oborů připravujících budoucí učitele mateřských, základních i středních škol a rovněž v rámci vzdělávacích programů Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP.

Vědeckou a tvůrčí činnost katedry lze rozdělit do dvou základních rovin. První z nich je realizace empirických výzkumů, tematicky orientovaných především na problematiku inkluzivní edukace a komplexního rozvoje jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, sociální aspekty výchovy a vzdělávání a na další příbuzná témata s vysokou společenskou relevancí. V této oblasti katedra úzce spolupracuje s Centrem pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání. Druhou rovinou je realizace rozvojových projektů zaměřených především na komplexní podporu škol a školských zařízení v oblasti rozvoje inkluzivního vzdělávacího prostředí, podporu v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s ohledem na sociodemografická specifika regionu rovněž na žáky, které lze považovat za sociálně znevýhodněné z důvodu socioekonomického statutu nebo sociokulturní odlišnosti. V neposlední řadě zaměřujeme svou pozornost na další oblasti pedagogické a sociální intervence ve vztahu k osobám vyžadujícím podporu v oblasti výchovy, vzdělávání či uplatnění ve společnosti.