Vyhlášení výběrového řízení na zaměstnanecké mobility v programu Erasmus+ v akademickém roce 2022/23 a 2023/24

Prorektor pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výběrové řízení na školení zaměstnanců v programu Erasmus+ v akademickém roce 2022/23 a 2023/24.

Účelem výjezdu do zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, výukové návštěvy, stínování, jazykového kurzu apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Školení musí proběhnout v zahraniční instituci v jedné ze zemí participujících v programu Erasmus+. Přijímající instituci si uchazeč vybírá sám. Přijímající institucí může být partnerská zahraniční vysoká škola, se kterou má UJEP uzavřenou meziinstitucionální smlouvu v oblasti školení (viz přehled smluv UJEP zde – smlouvy, které zahrnují aktivitu školení, mají ve sloupci „Školení“ hvězdičku) či jakákoliv jiná zahraniční instituce (v případě vysoké školy se musí jednat o instituci vlastnící Erasmus Charter for Higher Education). Školení musí trvat min. 2 dny (bez cesty, v případě mezinárodní mobility 5 dnů) a musí být realizováno v termínu 1. 3. 2023 – 30. 6. 2024 (včetně cesty).

Zaměstnanci mohou být vysláni na školení v rámci tzv. mezinárodní mobility i na zahraniční instituce mimo programové země. V případě výjezdů na zahraniční vysoké školy však musí být uzavřena mezi vysílající a přijímající institucí meziinstitucionální smlouva.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Zaměstnanci mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí školení.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlašuje prostřednictvím přihlášky a příp. zvacím dopisem fakultnímu koordinátorovi Karolině Jánské Neumann a to do 14. prosince. 

Vybraní zaměstnanci budou moci realizovat mobility v akad. letech 2022/23 a 2023/24, avšak pouze v termínu 1. 3. 2023 – 30. 6. 2024.

Kritéria výběrového řízení

  1. formální správnost, tj. odevzdání všech požadovaných dokumentů na aktuálních formulářích ve stanoveném termínu – formálně nesprávně odevzdané přihlášky budou vyřazeny
  1. bonifikace – uchazeč, který dosud nerealizoval v rámci programu Erasmus+ bude upřednostněn

 

O výsledcích výběrového řízení rozhodne pověřená komise do 31. 1. 2023. Všichni uchazeči budou vyrozuměni e-mailem.

 

 

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+. Bude vždy záležet na množství finančních prostředků, které má UJEP pro příslušný projekt k dispozici, a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na http://www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+.