Časopis Aura musica

Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku
International Journal of Choir Writing, Music Pedagogy and Music Theory
(recenzovaný odborný časopis)

ISSN 1805-4056
MK ČR E 20717

Vydává:
PF UJEP, katedra hudební výchovy,
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Datum vzniku časopisu: 10.4.2012 (časopis zaevidován na Ministerstvu kultury, MK ČR E 20717)
Objednávky zasílejte na adresu knihkupectví@ujep.cz

Redakční uzávěrka 13. čísla je: 31. 3. 2021
Příspěvky se dodávají v elektronické podobě na adresu: .
Notové materiály v programu Sibelius 7 nebo nižších verzích.
Periodikum vychází 1x ročně.  V případ vydání mimořádného čísla i častěji. Vědecké studie k recenzování a otištění, stejně jako notové přílohy, jsou přijímány průběžně.

Archiv časopisu: zde

Požadavky na studie

Příspěvky by měly být reprezentativní texty na nosná témata základního a aplikovaného výzkumu v oblasti hudební teorie, hudební pedagogiky a sborového umění. Jsou přijímány v rozsahu 7 normostran textu (13 600 znaků) včetně poznámkového aparátu (notové přílohy, obrázky apod. zvlášť). Texty mohou být česky, slovensky nebo anglicky, anotace a klíčová slova budou uvedena v češtině a angličtině. Rukopisy jsou posuzovány dvěma recenzenty. Autoři přikládají svůj stručný životopis v rozsahu 5-10 řádků. Příklady bibliografických citací naleznete v příloze.

Studie jsou v recenzním řízení posuzovány dvěma nezávislými oponenty (nejméně jeden z nich není zaměstnancem PF UJEP). Jejich hodnocení a připomínky jsou zaslány autorům studií.

Způsoby hodnocení: A) Doporučuji bez výhrad, B) Doporučuji po provedení navrhovaných úprav, C) Nedoporučuji k publikování

Pokud studie není doporučena jedním z recenzentů nemůže být publikována.

Redakční rada časopisu

Hudební teorie:

 • doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. (Hudební akademie múzických umění, Praha, Česká Republika)
 • prof. PaedDr. Jiří Holubec Ph.D. (Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. PaedDr. Miloš Hons PhD. (Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. PhDr. Zuzana Martináková Ph.D. (HUAJA, Banská Štiavnica, Slovensko)
 • prof. PhDr. Michal Nedělka, Dr. (Pedagogická fakulta UK, Česká Republika)
 • prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc. (Hudební akademie múzických umění, Praha, Česká Republika)

Sborová tvorba

 • prof. Dr. Dion Buhagiar (University of Malta, Malta)
 • PhDr. Luboš Hána, Ph.D. (Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. PaedDr. Jiří Kolář (Pedagogická fakulta UK, Česká Republika)
 • MgA. Michal Vajda (Masarykova univerzita, Brno)
 • doc. PaedDr. Zdeněk Vimr (Západočeská univerzita Plzeň, Česká Republika)

Hudební pedagogika

 • prof. Donna Anderson (State University of New York, College Cortland, USA)
 • doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Repub.)
 • Dr. Jan Prchal (ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec, Česká Republika)
 • doc. Larisa Vysockaya, kandidátka filozofických věd (VGGU Vladimír, Rusko)
 • doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. (Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. Dr. Wolfgang Mastnak (Hochschule fur Tanz und Musik, Mnichov, Německo)
 • prof. Agata Suguru (Japan Electronic Keyboard Society, Japonsko)
 • Dr. Barbara Sicher-Kafol (University of Ljubljana, Slovinsko)

Poslání časopisu

Jako nové hudebně odborné periodikum se náš časopis chce samozřejmě odlišovat od několika již existujících titulů. Přestože reflektujeme požadavky našeho nejbližšího profesního zázemí, nechceme se orientovat jen na problematiku úzce regionálního charakteru. Chceme otevřít prostor pro širokou oblast hudebně teoretickou, historickou a interpretačně kritickou a především pro aktuální témata a otázky hudební pedagogiky na všech stupních škol, k čemuž zajisté přispěje i úzká spolupráce redaktorů a referentů s nově vzniklou Společností pro hudební výchovu ČR.

Aura musica chce usilovat o to, aby byla časopisem, který bude i po praktické stránce vycházet vstříc potřebám učitelů. Proto významnou součástí každého čísla budou notové přílohy všeho druhu, tj. nové kompozice, sborové úpravy, transkripce a aranžmá dobře využitelného a oblíbeného repertoáru. Výhledově uvažujeme i o zařazení metodicky zpracovaného poslechového materiálu atp.

OBSAH  1. ČÍSLA:

STUDIE

 • Komparační pohled na mýty a fakta hudební řeči renesance   PAVEL HOLUBEC
 • Počátky hudby k animovanému filmu v USA   VLADIMÍR KOUPIL
 • „Junge Oper“ jako hudební příležitost pro mládež   BARBORA KADLČÍKOVÁ
 • Problematika sborové interpretace skladby I SAW THEE WEEP Antonína Tučapského z hlediska hudebně vyjadřovacích prostředků   JANA KUŽELKOVÁ
 • České chlapecké sbory   LUCIE NOVÁKOVÁ
 • Možnosti využití teorie interpretace při studiu soudobé sborové tvorby   ROMAN PALLAS
 • Situace v mládežnických sborech u nás, na Slovensku a v Německu   JIŘÍ SLOVÍK
 • Pěvecký afekt, jeho význam a interpretace v belcantové opeře   DAGMAR ZELENKOVÁ
 • K počátkům hudebního tisku   MILOŠ HONS

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • arr. Jiří Holubec: POCHOD KOMEDIANTŮ (Bedřich Smetana)
 • Roman Pallas:TRAVIČKA (úprava moravské lidové písně)
 • arr. Luboš Hána: NA TOM BOŠILECKÝM MOSTKU (lidová píseň z jižních Čech)
 • Pavel Holubec: TUŽBY (z prostonárodních českých písní a říkadel K. J. Erbena)

OBSAH 2. ČÍSLA:

STUDIE

 • Janáčkův Otčenáš – Osobnost skladatele v době vzniku Otčenáše – JOSEF ŘÍHA
 • Nové melodramy Zdeňka Zahradníka – LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Kritická činnost vůdčích osobností české moderní hudební teorie – MILOŠ HONS
 • Mozartův poslední rok – PAVEL HOLUBEC
 • Skladačky cyklus modelov pre improvizáciu a kompozíciu – TOMÁŠ BOROŠ
 • Sborová tvorba Antonína Tučapského – JANA KUŽELKOVÁ
 • Výuka pohyblivosti hlasu v soudobé zpěvní pedagogice – DAGMAR ZELENKOVÁ
 • Slovenská vokálna pedagogika v kontexte vývoja hudobnej kultúry po roku 1918 – MARTA POLOHOVÁ
 • Skladba Deliver us z animovaného filmu Princ egyptský, analýza a její didaktické uplatnění – VLADIMÍR KOUPIL
 • Vybrané webové služby vhodné pro výuku hudební výchovy – ZDENĚK KOHOUT

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • arr. Jiří Holubec: LOUSKÁČEK, POCHOD
 • Roman Pallas: NA OSICE LISTÍ VADNE (úprava moravské lidové písně)
 • arr. Luboš Hána: BLIND ANGEL
 • arr. Petr Wajsar: FLAT FLEET FLOOGIE

OBSAH 3. ČÍSLA:

STUDIE

 • Vokalízy a solfeggia a jejich využití při výuce hlasové pohyblivosti – DAGMAR ZELENKOVÁ
 • Hudebně pedagogické aspekty práce s dětmi ve speciálním výchovném zařízení – DANA NOVOTNÁ
 • Osobnosť Mikuláša Moyzesa a jeho úpravy slovenskýchľudových piesní pre ženský trojhlas a cappella – MARTA POLOHOVÁ
 • Dlouhodobý průzkum rozvoje hlasových dispozic žáků základní školy – MILUŠE OBEŠLOVÁ
 • Příspěvek k očekávaným výstupům ve vokálních činnostech – MILUŠE OBEŠLOVÁ
 • Hlasová výchova dětí v koncepci Józefa Życzkowského – ALOIS SUCHANEK
 • Z historie českých koncepcí poslechu hudby – MILOŠ HONS
 • Vznik afroamerické hudby a využití vybrané kapitoly v hodinách hudební výchovy v nižším sekundárním vzdělávání – ALEXANDR ŠŤASTNÝ

MISCELLANIA

 • III. webová konference na téma Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti – LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Krajské kolo CSSPS Opava Cantat  2014 Teplice – SAMUEL NĚMEC, TEREZA PLONEROVÁ
 • Medzinárodná spevácka súťaž Moyzesiana Prešov a jej interpretačné špecifiká – MARTA POLOHOVÁ
 • Festival, který málem spláchly povodně – LUCIE NOVÁKOVÁ
 • 2. Mezinárodní hudební olympiáda Riga 2014 (30. 4. – 3. 5. 2014) – JAN PRCHAL

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • Josef Říha: V TOM PÍSECKÉM LESE
 • Jiří Holubec: KDE MÁŠ ANDULKO?

OBSAH 4. ČÍSLA:

STUDIE:

 • Janáčkův Otčenáš – dekompozice celku: PAVEL HOLUBEC
 • A Brief Introduction to Volunteer Church and College Choirs in USA: DONNA ANDERSON (USA)
 • Způsoby práce v amatérském sboru: LUBOŠ HÁNA
 • Význam zborového spevu pre interpreta: PAVEL MARTINKA (SR)
 • Dětská sborová tvorba M. Kabeláče: STANISLAV PECHÁČEK
 • Mutace v chlapeckém sboru: LUCIE NOVÁKOVÁ
 • Schola cantorum – vokální těleso gregoriánského chorálu: JANKA BEDNÁRIKOVÁ (SR)
 • Společný zpěv účastníků sympozia, rozbor aranžmá: LUBOŠ HÁNA

MISCELLANIA:

 • Prof. Tomáš Fiala a Slovensko: MILAN PAZURIK (SR)
 • Vlastimil Kobrle – sbormistr a pedagog: PETR ZEMAN
 • Pěvecký sbor Spevokol Šťiavničan: MARIAN JANEK
 • Význam pěveckých soutěží pro umělecký růst pěveckých sborů: KATEŘINA JAKŠOVÁ
 • Regionální středoškolské pěvecké sbory v Přerově: MARKÉTA MYŠÁKOVÁ
 • Pěvecké sbory na Opavsku: JIŘÍ SLOVÍK
 • Chrámový spevácky zbor ANDREJ a jeho prínos pre hudobno-kultúrny rozvoj mesta Ružomberok: ZUZANA ZAHRADNÍKOVÁ (SR)
 • Zborový spev na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici: KARARÍNA KOREŇOVÁ (SR)
 • Súčasný stav a problémy amatérskeho zborového spevu na Slovensku v regióne Spiša: IGOR GREGA (SR)
 • Zvolenský spevácky zbor – najstarší činný spevácky zbor na Slovensku z mesta Zvolen oslavuje svoje 130. narodeniny: MICHAL BRODNIANSKY
 • Zvolenský spevácky zbor – najstarší činný spevácky zbor na Slovensku z mesta Zvolen oslavuje svoje 130. narodeniny: MARTINA ŠEBOVÁ (SR)
 • Mše v nonartificiální hudbě: KRISTÝNA PŘÍVAROVÁ
 • Liturgická hudba v katedrále Božího spasitele v Ostravě: ANNA NAJSROVÁ

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • arr. Luboš Hána: PÁTÁ
 • arr. Luboš Hána: TO SE NIKDO NEDOVÍ
OBSAH 5. ČÍSLA:

STUDIE:

 • Mysterium porcellani aneb příběh novodobého mecenášství: LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Hostování vybraných československých divadel v německy mluvících zemích v šedesátých letech minulého století: FILIP STOJANÍK, JANA BERANOVÁ
 • Experimentální ověřování hlasově reedukačního postupu: MILUŠE OBEŠLOVÁ
 • Prostupnost studijních programů hudebního vzdělávání a připrava budoucích učitelů hudby: BOJANA KLJUNIČ
MISCELLANIA:
 • Josef Říha a ústecký hudební život: MILOŠ HONS
 • Vzpomínka na Pepu Říhu: MARTA POLOHOVÁ
 • Ohlédnutí za 8. ročníkem Jirkovského Písňovaru: JIŘÍ KOLÁŘ
KNIŽNÍ RECENZE:
 • Miloš Hons: Boj o českou moderní hudbu: KAREL STEINMET
NOTOVÉ PŘÍLOHY:
 • arr. FILIP BENEŠ: Ve skříni
 • arr. BRENDAN COLEMAN: Tmavomodrý svět
 • arr. JIŘÍ HOLUBEC: Bedřich Smetana: Vltava
 • JOSEF ŘÍHA: Prstýnek
OBSAH 6. ČÍSLA:
 • Hudební výchova pro 3. tisíciletí, Ústí nad Labem 7. a 8. listopadu 2014: JAN PRCHAL
 • Rezoluce mezinárodní konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí: JAN PRCHAL
STUDIE:
 • 80 let Společnosti pro hudební výchovu a pohled na současný stav hudební výchovy u nás: JAN PRCHAL
 • Jaká by měla a naopak neměla být hudební výchova v tomto století?: LADISLAV DANIEL
 • Kreativní přístup k hudební výchově: RAFAELA DRGÁČOVÁ
 • Situace českého vzdělávacího systému v oblasti hudební výchovy od prvního do pátého ročníku základní školy: BARBORA ŠOBÁŇOVÁ
 • Hudobná dielňa vo vysokoškolskej príprave učitel’ov Hv: BELO FELIX
 • Notační program Sibelius ve výuce HV: ONDŘEJ MUSIL
 • Elementárna kompozícia v škole: TOMÁŠ BOROŠ
 • Současná hudební technologie a rozvoj kreativity: MARTIN GROBÁR
MISCELLANIA:
 • Podpora uměleckého vzdělávání v ČR: ROBERT MIMRA
 • Využití edice „Nebojte se klasiky!!!“ a Radiotéky Českého rozhlasu ve výuce hudební výchovy: KATEŘINA KAMRÁDKOVÁ
 • Zpíváme s porozuměním – Využití textů písní k rozvoji čtenářské gramotnosti a v mezipředmětových vztazích: ŠÁRKA VEJVODOVÁ
 • Letní hudební tábor – příležitost pro každého: VLADIMÍR FIEDLER
 • Letní dílna hudební výchovy: ONDŘEJ PRCHAL
 • Rok české hudby na Vyšší odborné škole pedagogické, Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu, Praha 6 – ukázka aktuálních hudebních aktivit studentů: MARIE LIŠKOVÁ
 • Multimédia v hudební výchově: JAROSLAV MUSIL
 • Příprava pedagogů na Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem: LUBOŠ HÁNA
 • Visegrádské hudbně pedagogické fórum doktorandů a vysokoškolských studentů: MILOŠ KODEJŠKA
 • Teambuildingové aktivity v hodinách hudební výchovy na víceletém gymnáziu: ALEXANDR ŠŤASTNÝ
 • Spojení ZŠ a ZUŠ – řešení pro venkovské školy?: MARTINA VÍTKOVÁ

OBSAH 7. ČÍSLA:

STUDIE:

 • Sluchová analýza jako součást výuky harmonie a intonace: PAVEL HOLUBEC
 • Music education in Ostrava in Protectorate of Bohemia and Moravia (1939 – 1945): JIŘÍ KUSÁK
 • Mária Kišonová Hubová – výrazná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry: MARTA POLOHOVÁ
 • Melodram do školy: LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Specifická pravidla vrcholové belcantové pěvecké techniky: DAGMAR ZELENKOVÁ

MISCELLANIA:

 • 9. ročník Jirkovského Písňovaru 2015, aneb kde se písně vaří, tam se dobře daří: JIŘÍ KOLÁŘ

NOTOVÉ PŘÍLOHY:

 • Necpi: ŠÁRKA KREJČÍ
 • Pochod z baletu Louskáček, Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893

OBSAH 8. ČÍSLA:

PŘÍSPĚVKY:

 • Přínos práce ve školním sboru pro osobnostní rozvoj dětí: HANA BEZDĚKOVÁ
 • Pocta Dobroslavovi Orlovi: MARIÁN JANEK
 • Hudba ako zázračná, alebo (trinástá) komnata – príspevok k uměleckej činnosti Bela Felixa: MARIANNA KOLOŠTOVÁ
 • Akademické zborové súťaže na Slovensku: MILAN PAZÚRIK
 • Hudba a gastronomie: PAVEL REŽNÝ
 • Stará hudba ve sborovém zpěvu: SILVIE KROUPOVÁ
 • Charakteristické rysy tvorby Emila Axmana: TOMÁŠ MAREČEK
 • Nácvik vlastních sborových úprav: LUBOŠ HÁNA

NOTOVÉ PŘÍLOHY:

 • Giuseppe Verdi – La dona e mobile – úprava pro školní instrumentální soubor: JIŘÍ HOLUBEC
 • Bei Mir Bist du Schoen: PETR WAJSAR

RŮZNÉ

 • Krajská přehlídka dětských sborů základních uměleckých škol v Litvínově: SAMUEL NĚMEC
 • Viva la musica – hudební projekt, který spojuje…: LUBOŠ HÁNA
 • Chorea Academica v Mexiku: JIŘÍ HOLUBEC

OBSAH 9. ČÍSLA:

STUDIE:

 • Vývoj a specifika prvků orientalismu v ruské klasické hudbě 19. století: ONDŘEJ FIŠER
 • Řízení orchestru v devatenáctém století: ELENA GONATA
 • Music and Folkloristic Activities of Zdeněk Kašpar, a Wallachian Musician and Collector: JAM CHUMCHAL, JIŘÍ KUSÁK
 • Výslovnost latiny v duchovní vokální hudbě renesance a baroka: ČENĚK SVOBODA
 • Zpráva pro sbormistry ohledně ladění renesanční hudby: ČENĚK SVOBODA
 • Proměna pěveckého stylu 2. poloviny 19. století: DAGMAR ZELENKOVÁ

NOTOVÉ PŘÍLOHY:

 • TREPAK – hrátky s rytmem aneb Neztratím se!: JIŘÍ HOLUBEC
 • Nevím: HANA FAITOVÁ

MISCELLANIA

 • 11. ročník Mezinárodního soutěžního festivalu sborové populární hudby „Jirkovský písňovar“: JIŘÍ KOLÁŘ
 • Specifikum výchovných koncertů Miloše A. Machka a jejich vliv na současného posluchače: MIROSLAVA KUPKA
 • The development of choral singing in leisure activities of adults using the example of the Bělotín week of singing from 1992 to 2016: JAN SPISNAR
 • Koncert Dagmar Zelenkové a Václava Krahulíka v rámci 53. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v Teplicích: LENKA PŘIBYLOVÁ

RECENZE

 • Lenka Přibylová: Zdeněk Zahradník – Tajemství symbiózy hudby a slova: DAGMAR ZELENKOVÁ

OBSAH 10. ČÍSLA:

PŘÍSPĚVKY

 • Ansámblový zpěv a cyklus pro čtyři ženské hlasy Vítr: JAN VIČAR
 • Peter Špilák – Slovenská suita pre miešaný zbor a sláčikový orchester. Autoreflexia: PETER ŠPILÁK
 • Karl Jenkins – Slabat Mater: VÍT KREJČIŘÍK
 • Náhodný umelec Milan Novák – 90-te výročie na narodenia skladateľa: JANA HUDÁKOVÁ
 • „85 let Kühnova dětského sboru“ (1932 – 2017: JIŘÍ CHLUM
 • Eva Langsteinová – tvorivý pedagóg: DAGMAR STRMEŇOVÁ
 • Současná světová tvorba – TOMÁŠ POSPÍŠIL
 • Vladimír Gajdoš – Hudobno – pedagogická osobnosť s orientáciou na zborový spev: MILAN PAZÚRIK
 • Prínos Tibora Sedlického k rozvoju zborového spevu na Slovensku: MARIANNA KOLOŠTOVÁ
 • REQUIEM by John Rutter – interpretation and performance: ARKADIUSZ KACZYŃSKI
 • Representative forms and genres of secular vocal music in the 16th century: IZABELA SZYMA-WYSOCKA
 • Michnovo Andělské přátelství a Říhova Svatební: PAVEL HOLUBEC
 • Problémy a příležitosti ve využívání historických notových pramenů pro současný sborový zpěv: ŠTĚPÁN BUCHAR
 • Špecifiká horehronského viachlasného spevu: PAVEL MARTINKA
 • Zborová tvorba Vojtecha Didiho s akcentom na cyklus zborov SINI AMORE NIHIL: ANNA PALUCHOVÁ
 • Nácvik sborových úprav v rámci sympozia Cantus choralis, Ústí nad Labem, 18. 10. 2017: LUBOŠ HÁNA
 • Subjective insight into some selected competences of a music teacher: LIDIA KATARYŃCZUK-MANIA, MACIEJ KOŁODZIEJSKI

OBSAH 11. ČÍSLA:

PŘÍSPĚVKY

 • Glosy 2: ŠTĚPÁNKA LIŠKOVÁ
 • Moderní učitel hudební výchovy z pohledu studentů vysokých škol: NATALIIA KYSIL
 • Potenciál hudební výchovy pro rozvoj edukačních kompetencí: ALOIS DANĚK
 • A jsi ty?: MARTIN GROBÁR
 • Music First – software pro hudební školství : MARTINA ŠVANDRLÍKOVÁ
 • Hudba na německé škole: VLADIMÍR HEULER
 • Hudobná výchova a zborový spev v rámci česko-slovenských vzťahov v hudobno-pedagogickom kontexte: MILAN PAZÚRIK
 • Reminiscencie na Slovenskú spoločnosť pre hudobnú výchovu vo svetle osobností Viliama Fedora a Tibora Sedlického: MARIANA KOLOŠTOVÁ
 • Minutová hudební nauka: MILADA KAREZ
 • El Sistema v České republice: MILADA HRDÁ
 • Flautoškolka – nový koncept flétnové výuky pro předškoláky: EVA VELICKÁ
 • Příklady dobré praxe – mezioborové projekty hudební a výtvarné výchovy: HANA STADLEROVÁ, DANIELA TAYLOR, MILENA TOMANOVÁ
 • Hravě s hlasem aneb Náměty k aktivizujícímu propojení vokálních a hudebně pohybových aktivit pro děti na 1. stupni základní školy: JIŘINA JIŘIČKOVÁ
 • Socializace umění v odstupu jednoho století. Hudebně pedagogický experiment: EVA VIČAROVÁ
 • Hudební podehrávka a její využití v rámci pěveckého oddělení základní umělecké školy:  LUDMILA KROUPOVÁ
 • Sbormistr Milan Uherek v textech a publikacích: SILVIE PÁLKOVÁ
 • Využití metody figurenotes ve výuce hry na hudební nástroju žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: OLENA YANOCHKOVA
 • Metodika výuky improvizace tachovského varhanního kurzu: JAN STEYER
 • Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava – 30. výročí činnosti (1987–2017): PAVEL REŽNÝ
 • Jiří Teml a jeho tvorba pro smíšené pěvecké sbory: STANISLAV PECHÁČEK
 • Umění výuky hudebního nástroje a teorie hudby v digitálním věku: JANA VACULÍKOVÁ
 • K interpretaci spirituálu a současného gospelu českými amatérskými pěveckými sbory: JAN SPISAR
 • Pěvecká výslovnost a její typy: DAGMAR ZELENKOVÁ, VERONIKA ČERMÁKOVÁ
 • Současná výuka zpěvní interpretace: DAGMAR ZELENKOVÁ, VERONIKA ČERMÁKOVÁ

RŮZNÉ

 • Muzikál Včelí medvídci Sary Takieddinové: LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR 2019 s mezinárodní účastí: LUCIE STREJCOVÁ

RECENZE
Viktor Velek: Lumír 150: JAKUB VLČEK

OBSAH 12. ČÍSLA:

PŘÍSPĚVKY

Zapomenutá sborová tvorba českých skladatelů 60. let minulého století: MILOŠ HONS
Výchovné aspekty práce s dětským sborem: TOMÁŠ POSPÍŠIL
Pekka Kostiainen: Jaakobin pojat. Střet tonality a atonality z pohledu interpretační analýzy: PAVEL HOLUBEC
Hudba olomouckého orloje a její využití v dramaturgii pěveckého sboru: PAVEL REŽNÝ
Performance Issues of Gloria by John Rutter: ARKADIUSZ KACZYŃSKI
Polish Songs by Karol Szymanowski, arranged by Miłosz Bembinow: TOMASZ KOTWICA
Jak efektivně zkoušet se sborem: MICHAL HÁJEK
Jirkovský Písňovar – festival sborové populární hudby: MARIE HÁNOVÁ
Sborová tvorba Jana Nováka (1921–1984) do roku 1968: PETR JANDA
50 rokov UMSZ MLADOSŤ PF UMB B. BYSTRICA: MILAN PAZÚRIK
Zborová tvorba Ladislava Stančeka (1898–1979): DOMINIKA MACHUTOVÁ
Posolstvo kompozície 70-ročného Pavla Kršku: MARCEL JÁNOŠÍK
Doplněk k dějinám české hudby v poslechové nauce HV pro 2. stupeň a střední školy (sborová tvorba): KAREL JAN PROCHÁZKA
Nácvik sborových úprav na Cantus choralis 2019 – tentokrát s pomocí
Looperu BOSS RC- 300: LUBOŠ HÁNA
Sbormistryně a pedagožka Jiřina Uherková a její práce v libereckém Severáčku: SILVIE PÁLKOVÁ
45 let Královéhradeckého dětského sboru Jitro, místa pro formování hlasu i osobnosti: LUDMILA KROUPOVÁ
Vzpomínka na Josefa Pazderku sbormistra a pedagoga (40 let od jeho úmrtí): JIŘÍ CHLUM

RŮZNÉ

Hudební skladatel Romuald Twardowski (zaměřeno na sborovou tvorbu): JAN SPISAR
Od ukulele ke kytaře: LUBOŠ HÁNA
Skordatura – prostředek při skupinové výuce doprovodné kytary: LUBOŠ HÁNA
Belo Felix a jeho zborová tvorba: MICHAL BRODNIANSKY
Ave Maria pre miešaný zbor a komorný orchester. Autoreflexia: PAVEL MARTINKA
Antifóna Ubi caritas v tvorbe Ola Gjeila: PETR PEKARČÍK
Jiří Holubec – Ave Maria: VÁCLAV KRAHULÍK

RECENZE

Viktor Velek: Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 a 3: JAKUB VLČEK