Časopis Aura musica

Časopis Aura musica

Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku
International Journal of Choir Writing, Music Pedagogy and Music Theory
(recenzovaný odborný časopis)

ISSN 1805-4056
MK ČR E 20717

Vydává:
PF UJEP, katedra hudební výchovy,
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Datum vzniku časopisu: 10.4.2012 (časopis zaevidován na Ministerstvu kultury, MK ČR E 20717)

Od roku 2022 je vydáván elektronicky prostřednictvím redakčního a recenzního systému Actavia.

Webové stránky časopisu jsou dostupné na:
https://aura.ujep.cz/