Časopis Aura musica

Časopis pro sborovou tvor­bu, hudeb­ní teorii a pedagogiku
Inter­na­tion­al Jour­nal of Choir Writ­ing, Music Ped­a­gogy and Music Theory
(recen­zo­vaný odborný časopis)

ISSN 1805–4056
MK ČR E 20717

Vydává:
PF UJEP, kat­e­dra hudeb­ní výchovy,
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Datum vzniku časopisu: 10.4.2012 (časopis zae­v­i­dován na Min­is­ter­stvu kul­tu­ry, MK ČR E 20717)
Objed­návky zasíle­jte na adresu knihkupectví@ujep.cz

Redakční uzávěr­ka 9. čís­la je: 30.6.2017
Příspěvky se dodá­va­jí v elek­tron­ické podobě na adresu: 

.
Notové mater­iá­ly v pro­gra­mu Sibelius 7 nebo nižších verzích.
Peri­odikum vychází 2x ročně, vědecké studie k recen­zování a otištění, ste­jně jako notové přílo­hy, jsou při­jímány průběžně.

Archiv časopisu: zde

Požadavky na studie

Příspěvky by měly být reprezen­ta­tivní tex­ty na nos­ná téma­ta zák­lad­ního a apliko­vaného výzku­mu v oblasti hudeb­ní teorie, hudeb­ní ped­a­gogiky a sborového umění. Jsou při­jímány v rozsahu 7 nor­mostran tex­tu (13 600 znaků) včet­ně poznámkového apará­tu (notové přílo­hy, obrázky apod. zvlášť). Tex­ty mohou být česky, sloven­sky nebo anglicky, ano­tace a klíčová slo­va budou uve­de­na v češt­ině a angličt­ině. Rukopisy jsou posu­zovány dvě­ma recen­zen­ty. Autoři přik­lá­da­jí svůj stručný živ­o­topis v rozsahu 5–10 řád­ků. Přík­la­dy bib­li­ografick­ých citací naleznete v příloze.

Studie jsou v recen­zním řízení posu­zovány dvě­ma nezávis­lý­mi opo­nen­ty (nejméně jeden z nich není zaměst­nancem PF UJEP). Jejich hod­no­cení a připomínky jsou zaslány autorům studií.

Způ­so­by hod­no­cení: A) Doporuču­ji bez výhrad, B) Doporuču­ji po prove­dení navrho­vaných úprav, C) Nedo­poruču­ji k publikování

Pokud studie není doporuče­na jed­ním z recen­zen­tů nemůže být publikována.

Redakční rada časopisu

Hudební teorie:

 • doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. (Hudeb­ní akademie múz­ick­ých umění, Pra­ha, Česká Republika)
 • prof. Paed­Dr. Jiří Hol­ubec Ph.D. (Ped­a­gog­ická fakul­ta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. Paed­Dr. Miloš Hons PhD. (Ped­a­gog­ická fakul­ta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. PhDr. Zuzana Mar­t­ináková Ph.D. (HUAJA, Ban­ská Šti­avni­ca, Slovensko)
 • prof. PhDr. Michal Neděl­ka, Dr. (Ped­a­gog­ická fakul­ta UK, Česká Republika)
 • prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc. (Hudeb­ní akademie múz­ick­ých umění, Pra­ha, Česká Republika)

Sborová tvorba

 • prof. Dr. Dion Buha­giar (Uni­ver­si­ty of Mal­ta, Malta)
 • PhDr. Luboš Hána, Ph.D. (Ped­a­gog­ická fakul­ta UJEP Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. Paed­Dr. Jiří Kolář (Ped­a­gog­ická fakul­ta UK, Česká Republika)
 • MgA. Michal Vaj­da (Masaryko­va uni­verzi­ta, Brno)
 • doc. Paed­Dr. Zdeněk Vimr (Západočeská uni­verzi­ta Plzeň, Česká Republika)

Hudební pedagogika

 • prof. Don­na Ander­son (State Uni­ver­si­ty of New York, Col­lege Cort­land, USA)
 • doc. PhDr. Ivana Ašen­bren­erová, Ph.D. (Ped­a­gog­ická fakul­ta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Repub.)
 • Dr. Jan Prchal (ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec, Česká Republika)
 • doc. Lar­isa Vysock­aya, kan­didát­ka filo­zofick­ých věd (VGGU Vladimír, Rusko)
 • doc. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D. (Ped­a­gog­ická fakul­ta UJEP, Ústí nad Labem, Česká Republika)
 • prof. Dr. Wolf­gang Mast­nak (Hochschule fur Tanz und Musik, Mni­chov, Německo)
 • prof. Aga­ta Sug­u­ru (Japan Elec­tron­ic Key­board Soci­ety, Japonsko)
 • Dr. Bar­bara Sich­er-Kafol (Uni­ver­si­ty of Ljubl­jana, Slovinsko)

Poslání časopisu

Jako nové hudeb­ně odborné peri­odikum se náš časopis chce samozře­jmě odlišo­vat od něko­li­ka již exis­tu­jících tit­ulů. Přestože reflek­tu­jeme poža­davky naše­ho nejbližšího pro­fes­ního zázemí, nechceme se ori­en­to­vat jen na prob­lematiku úzce regionál­ního charak­teru. Chceme otevřít pros­tor pro širok­ou oblast hudeb­ně teo­ret­ick­ou, his­torick­ou a inter­pre­tačně kri­t­ick­ou a přede­vším pro aktuál­ní téma­ta a otázky hudeb­ní ped­a­gogiky na všech stup­ních škol, k čemuž zajisté přis­pě­je i úzká spolupráce redak­torů a ref­er­en­tů s nově vzniklou Společnos­tí pro hudeb­ní výchovu ČR.

Aura musi­ca chce usilo­vat o to, aby byla časopisem, který bude i po prak­tické stránce vycházet vstříc potře­bám učitelů. Pro­to výz­nam­nou součástí každého čís­la budou notové přílo­hy vše­ho druhu, tj. nové kom­poz­ice, sborové úpravy, tran­skripce a aranžmá dobře využitel­ného a oblíbeného reper­toáru. Výh­le­dově uvažu­jeme i o zařazení metod­icky zpra­co­v­aného posle­chového mater­iálu atp.

OBSAH  1. ČÍSLA:

STUDIE

 • Kom­para­ční pohled na mýty a fak­ta hudeb­ní řeči rene­sance   PAVEL HOLUBEC
 • Počátky hud­by k ani­mované­mu fil­mu v USA   VLADIMÍR KOUPIL
 • Junge Oper” jako hudeb­ní příleži­tost pro mládež   BARBORA KADLČÍKOVÁ
 • Prob­lemati­ka sborové inter­pre­tace sklad­by I SAW THEE WEEP Antoní­na Tučap­ského z hlediska hudeb­ně vyjadřo­vacích prostřed­ků   JANA KUŽELKOVÁ
 • České chlapecké sbo­ry   LUCIE NOVÁKOVÁ
 • Možnos­ti využití teorie inter­pre­tace při studiu soudobé sborové tvor­by   ROMAN PALLAS
 • Situ­ace v mládežnick­ých sborech u nás, na Sloven­sku a v Německu   JIŘÍ SLOVÍK
 • Pěvecký afekt, jeho výz­nam a inter­pre­tace v bel­can­tové opeře   DAGMAR ZELENKOVÁ
 • K počátkům hudeb­ního tisku   MILOŠ HONS

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • arr. Jiří Hol­ubec: POCHOD KOMEDIANTŮ (Bedřich Smetana)
 • Roman Pallas:TRAVIČKA (úpra­va moravské lidové písně)
 • arr. Luboš Hána: NA TOM BOŠILECKÝM MOSTKU (lidová píseň z jižních Čech)
 • Pavel Hol­ubec: TUŽBY (z pros­tonárod­ních českých pís­ní a říkadel K. J. Erbena)

OBSAH 2. ČÍSLA:

STUDIE

 • Janáčkův Otčenáš — Osob­nost skla­datele v době vzniku Otčenáše — JOSEF ŘÍHA
 • Nové melo­dramy Zdeň­ka Zahrad­ní­ka — LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Kri­t­ická čin­nost vůdčích osob­nos­tí české mod­erní hudeb­ní teorie — MILOŠ HONS
 • Mozartův posled­ní rok — PAVEL HOLUBEC
 • Skladačky cyk­lus mod­e­lov pre improvizá­ciu a kom­pozí­ciu — TOMÁŠ BOROŠ
 • Sborová tvor­ba Antoní­na Tučap­ského — JANA KUŽELKOVÁ
 • Výu­ka pohy­blivosti hla­su v soudobé zpěvní ped­a­gog­ice — DAGMAR ZELENKOVÁ
 • Sloven­ská vokál­na ped­a­gogi­ka v kon­texte vývo­ja hudob­nej kultúry po roku 1918 — MARTA POLOHOVÁ
 • Sklad­ba Deliv­er us z ani­movaného fil­mu Princ egypt­ský, analýza a její didak­tické uplat­nění — VLADIMÍR KOUPIL
 • Vybrané webové služ­by vhod­né pro výuku hudeb­ní výchovy — ZDENĚK KOHOUT

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • arr. Jiří Hol­ubec: LOUSKÁČEK, POCHOD
 • Roman Pal­las: NA OSICE LISTÍ VADNE (úpra­va moravské lidové písně)
 • arr. Luboš Hána: BLIND ANGEL
 • arr. Petr Wajsar: FLAT FLEET FLOOGIE

OBSAH 3. ČÍSLA:

STUDIE

 • Vokalízy a solfeg­gia a jejich využití při výuce hlasové pohy­blivosti – DAGMAR ZELENKOVÁ
 • Hudeb­ně ped­a­gog­ické aspek­ty práce s dět­mi ve speciál­ním výchovném zařízení – DANA NOVOTNÁ
 • Osob­nosť Mikuláša Moyze­sa a jeho úpravy sloven­skýchľu­dových pies­ní pre žen­ský tro­jh­las a cap­pel­la – MARTA POLOHOVÁ
 • Dlouhodobý průzkum rozvo­je hlasových dis­poz­ic žáků zák­lad­ní školy – MILUŠE OBEŠLOVÁ
 • Příspěvek k očeká­vaným výs­tupům ve vokál­ních čin­nos­tech – MILUŠE OBEŠLOVÁ
 • Hlasová výcho­va dětí v kon­cep­ci Józe­fa Życzkowského – ALOIS SUCHANEK
 • Z his­to­rie českých kon­cepcí poslechu hud­by – MILOŠ HONS
 • Vznik afroam­er­ické hud­by a využití vybrané kapi­toly v hod­inách hudeb­ní výchovy v nižším sekundárním vzdělávání – ALEXANDR ŠŤASTNÝ

MISCELLANIA

 • III. webová kon­fer­ence na téma Česko-německé hudeb­ní vztahy v min­u­losti a součas­nos­ti – LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Kra­jské kolo CSSPS Opa­va Can­tat  2014 Teplice – SAMUEL NĚMEC, TEREZA PLONEROVÁ
 • Medz­inárod­ná spevác­ka súťaž Moyze­siana Prešov a jej inter­pre­tačné špeci­fiká – MARTA POLOHOVÁ
 • Fes­ti­val, který málem splách­ly povod­ně – LUCIE NOVÁKOVÁ
 • 2. Mez­inárod­ní hudeb­ní olympiá­da Riga 2014 (30. 4. — 3. 5. 2014) – JAN PRCHAL

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • Josef Říha: V TOM PÍSECKÉM LESE
 • Jiří Hol­ubec: KDE MÁŠ ANDULKO?

OBSAH 4. ČÍSLA:

STUDIE:

 • Janáčkův Otčenáš — dekom­poz­ice celku: PAVEL HOLUBEC
 • A Brief Intro­duc­tion to Vol­un­teer Church and Col­lege Choirs in USA: DONNA ANDERSON (USA)
 • Způ­so­by práce v amatérském sboru: LUBOŠ HÁNA
 • Výz­nam zborového spe­vu pre inter­pre­ta: PAVEL MARTINKA (SR)
 • Dět­ská sborová tvor­ba M. Kabeláče: STANISLAV PECHÁČEK
 • Mutace v chlapeck­ém sboru: LUCIE NOVÁKOVÁ
 • Schola can­to­rum — vokál­ní těle­so gre­gorián­ského chorálu: JANKA BEDNÁRIKOVÁ (SR)
 • Společný zpěv účast­níků sym­pozia, roz­bor aranžmá: LUBOŠ HÁNA

MISCELLANIA:

 • Prof. Tomáš Fiala a Sloven­sko: MILAN PAZURIK (SR)
 • Vlas­tim­il Kobr­le — sbormistr a ped­a­gog: PETR ZEMAN
 • Pěvecký sbor Spe­vokol Šťi­avničan: MARIAN JANEK
 • Výz­nam pěveck­ých soutěží pro umělecký růst pěveck­ých sborů: KATEŘINA JAKŠOVÁ
 • Regionál­ní stře­doškol­ské pěvecké sbo­ry v Přerově: MARKÉTA MYŠÁKOVÁ
 • Pěvecké sbo­ry na Opavsku: JIŘÍ SLOVÍK
 • Chrá­mový spevácky zbor ANDREJ a jeho prínos pre hudob­no-kultúrny rozvoj mes­ta Ružomberok: ZUZANA ZAHRADNÍKOVÁ (SR)
 • Zborový spev na Konz­er­vatóriu Jána Lev­osla­va Bel­lu v Banskej Bystri­ci: KARARÍNA KOREŇOVÁ (SR)
 • Súčas­ný stav a prob­lémy amatérske­ho zborového spe­vu na Sloven­sku v regióne Spiša: IGOR GREGA (SR)
 • Zvolen­ský spevácky zbor – najs­tarší čin­ný spevácky zbor na Sloven­sku z mes­ta Zvolen oslavu­je svo­je 130. nar­o­deniny: MICHAL BRODNIANSKY
 • Zvolen­ský spevácky zbor – najs­tarší čin­ný spevácky zbor na Sloven­sku z mes­ta Zvolen oslavu­je svo­je 130. nar­o­deniny: MARTINA ŠEBOVÁ (SR)
 • Mše v nonar­ti­fi­ciál­ní hud­bě: KRISTÝNA PŘÍVAROVÁ
 • Litur­gická hud­ba v kat­e­drále Božího spa­sitele v Ostravě: ANNA NAJSROVÁ

NOTOVÉ PŘÍLOHY

 • arr. Luboš Hána: PÁTÁ
 • arr. Luboš Hána: TO SE NIKDO NEDOVÍ
OBSAH 5. ČÍSLA:

STUDIE:

 • Mys­teri­um por­cel­lani aneb příběh novodobého mecenášství: LENKA PŘIBYLOVÁ
 • Hos­tování vybraných českosloven­ských divadel v německy mlu­vících zemích v šedesátých letech min­ulého sto­letí: FILIP STOJANÍK, JANA BERANOVÁ
 • Exper­i­men­tál­ní ověřování hlasově reedukačního pos­tupu: MILUŠE OBEŠLOVÁ
 • Pros­tup­nost studi­jních pro­gramů hudeb­ního vzdělávání a připra­va budoucích učitelů hud­by: BOJANA KLJUNIČ
MISCELLANIA:
 • Josef Říha a ústecký hudeb­ní živ­ot: MILOŠ HONS
 • Vzpomín­ka na Pepu Říhu: MARTA POLOHOVÁ
 • Ohléd­nutí za 8. ročníkem Jirkovského Písňo­varu: JIŘÍ KOLÁŘ
KNIŽNÍ RECENZE:
 • Miloš Hons: Boj o česk­ou mod­erní hud­bu: KAREL STEINMET
NOTOVÉ PŘÍLOHY:
 • arr. FILIP BENEŠ: Ve skříni
 • arr. BRENDAN COLEMAN: Tmavo­mod­rý svět
 • arr. JIŘÍ HOLUBEC: Bedřich Smetana: Vltava
 • JOSEF ŘÍHA: Prstýnek
OBSAH 6. ČÍSLA:
 • Hudeb­ní výcho­va pro 3. tisí­ciletí, Ústí nad Labem 7. a 8. listopadu 2014: JAN PRCHAL
 • Rezoluce mez­inárod­ní kon­fer­ence Hudeb­ní výcho­va pro 3. tisí­ciletí: JAN PRCHAL
STUDIE:
 • 80 let Společnos­ti pro hudeb­ní výchovu a pohled na součas­ný stav hudeb­ní výchovy u nás: JAN PRCHAL
 • Jaká by měla a naopak neměla být hudeb­ní výcho­va v tom­to sto­letí?: LADISLAV DANIEL
 • Kreativní příst­up k hudeb­ní výchově: RAFAELA DRGÁČOVÁ
 • Situ­ace českého vzdělá­vacího sys­té­mu v oblasti hudeb­ní výchovy od prvního do pátého ročníku zák­lad­ní školy: BARBORA ŠOBÁŇOVÁ
 • Hudob­ná dielňa vo vysokoškolskej príprave učitel’ov Hv: BELO FELIX
 • Notační pro­gram Sibelius ve výuce HV: ONDŘEJ MUSIL
 • Ele­men­tár­na kom­pozí­cia v škole: TOMÁŠ BOROŠ
 • Součas­ná hudeb­ní tech­nolo­gie a rozvoj kreativ­i­ty: MARTIN GROBÁR
MISCELLANIA:
 • Pod­po­ra uměleck­ého vzdělávání v ČR: ROBERT MIMRA
 • Využití edice “Nebo­jte se klasiky!!!” a Radiotéky Českého rozh­la­su ve výuce hudeb­ní výchovy: KATEŘINA KAMRÁDKOVÁ
 • Zpíváme s porozuměním — Využití tex­tů pís­ní k rozvo­ji čtenářské gramot­nos­ti a v mezipřed­mě­tových vztazích: ŠÁRKA VEJVODOVÁ
 • Let­ní hudeb­ní tábor — příleži­tost pro každého: VLADIMÍR FIEDLER
 • Let­ní díl­na hudeb­ní výchovy: ONDŘEJ PRCHAL
 • Rok české hud­by na Vyšší odborné škole ped­a­gog­ické, Střed­ní odborné škole ped­a­gog­ické a Gym­náz­iu, Pra­ha 6 — ukáz­ka aktuál­ních hudeb­ních aktiv­it stu­den­tů: MARIE LIŠKOVÁ
 • Mul­ti­mé­dia v hudeb­ní výchově: JAROSLAV MUSIL
 • Přípra­va ped­a­gogů na Kat­edře hudeb­ní výchovy PF UJEP Ústí nad Labem: LUBOŠ HÁNA
 • Viseg­rád­ské hudb­ně ped­a­gog­ické fórum dok­torandů a vysokoškol­ských stu­den­tů: MILOŠ KODEJŠKA
 • Team­buildin­gové aktiv­i­ty v hod­inách hudeb­ní výchovy na víceletém gym­náz­iu: ALEXANDR ŠŤASTNÝ
 • Spo­jení ZŠ a ZUŠ — řešení pro venkovské školy?: MARTINA VÍTKOVÁ