O nás

Každý z nás prošel vzdělá­vacím sys­témem. Něk­do skončil po devíti letech povin­né škol­ní docházky, jiný studi­um uza­vřel výučním lis­tem nebo matu­ri­tou, oprav­doví nadšen­ci si domů odnes­li bakalářský či mag­is­ter­ský diplom. Naj­dou se i jed­in­ci, kteří si na vzdělávání vytvořili doslo­va závis­lost a nes­tačí jim ani Ph.D. Ti končí habil­i­tací nebo rov­nou pro­fesurou. Všech­ny nás ovšem pojí jed­na pod­stat­ná věc – poz­nali jsme náš vzdělá­vací sys­tém s jeho kla­dy i zápory.

Naše zkušenos­ti se snažíme využít a změnit věci k lep­ší­mu. Pro­to děláme vše, co je v našich silách, aby­chom budoucí učitele připrav­ili co nejlépe. Za více než 60 let už to docela umíme.* Každý ví, že učitele do konečné podo­by sice dotvoří samot­ná praxe, ale bez kval­it­ního zák­ladu mno­ho výborných učitelů nevznikne. A to je to, oč usilu­jeme a kvůli čemu každý den za kuropění vstáváme. Od prvního šálku kávy až po zavření dveří kanceláře pracu­jeme na tom, aby­chom vytvořili vhod­né pod­mínky pro přípravu budoucích učitelů, vycho­vatelů, a dalších ped­a­gog­ick­ých pra­cov­níků. Jak­mile otevřeme dveře učeb­ny či auly, pracu­jeme právě na položení kval­it­ního zák­ladu k tomu, aby z našich stu­den­tů jed­nou byli učitelé, kteří na oplátku připraví ideál­ní pod­mínky ve školách pro vaše (a samozře­jmě i naše) děti, vnouča­ta, pravnoučata…

Neb­udeme si nic nal­há­vat, bez sítě fakult­ních a spolupracu­jících škol a zařízení bychom to nezvládli, i jim pro­to patří velký dík. Bez nich by nám ani zást­up pro­fe­sorů, docen­tů, didak­tiků, psy­chologů a ped­a­gogů vlast­ně nebyl vůbec k niče­mu. Dobře si totiž uvě­do­mu­jeme, jak důležitá je rovnováha mezi teo­ret­ick­ou a prak­tick­ou částí výuky.

Každý se o tom může sám přesvědčit.

E-přih­láš­ka