Elektronická úřední deska

PF UJEP na úřední desce umístěné elektronicky ve veřejné části webu PF UJEP vyvěšuje (dle novely směrnice děkana č. 8A/2015):

a) vnitřní předpisy fakulty včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti
Příkazy děkana
Směrnice děkana
Vnitřní předpisy
Provozní řády
Výroční zprávy
Strategické záměry
Zprávy děkana pro akademickou obec
Ostatní dokumenty (GDPR, plány, …)

b) lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání v listinné nebo elektronické podobě
c) podmínky přijetí ke studiu podle ustanovení § 49 odstavců 1 a 3 zákona o vysokých školách, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení
d) je-li podmínkou přijetí ke studiu zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu, požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu
e) nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu
Vyhlášení přijímacího řízení 2019-2020
E-přihláška (IS STAG)

f) údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých nebo uměleckých rad
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP
Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP
Rigorózní řád UJEP
Vědecká rada – zasedání
Další dokumenty

h) údaje o výběrových řízeních na obsazení míst akademických pracovníků na PF UJEP
Nabídka pracovních míst

i) další dokumenty a údaje dle vnitřních předpisů a vnitřních norem PF UJEP

Ostatní dokumenty
Poplatky spojené se studiem

Zápisy
Zápisy z kolegia děkana
Zápisy z porad vedoucích pracovníků
Zápisy ze zasedání etické komise
Zápisy z jednání akademického senátu
Zápisy z vědecké rady