Elektronická úřední deska

PF UJEP na úřed­ní desce umístěné elek­tron­icky ve veře­jné části webu PF UJEP vyvěšu­je (dle nove­ly směr­nice děkana č. 8A/2015):

a) vnitřní před­pisy fakul­ty včet­ně úda­jů o době jejich plat­nos­ti a účinnosti
Příkazy děkana
Směr­nice děkana
Vnitřní před­pisy
Provozní řády
Výroční zprávy
Strate­gické záměry
Zprávy děkana pro aka­demick­ou obec
Ostat­ní doku­men­ty (GDPR, plány, …)

b) lhů­tu pro podání přih­lášek ke studiu a způ­sob jejich podávání v listin­né nebo elek­tron­ické podobě
c) pod­mínky při­jetí ke studiu podle ustanovení § 49 odstavců 1 a 3 zákona o vysokých školách, ter­mín a způ­sob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování poža­dav­ek při­jí­mací zkoušky, také for­mu a rám­cový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení
d) je-li pod­mínk­ou při­jetí ke studiu zdravot­ní způ­so­bilost uchazeče ke studiu, poža­davky na zdravot­ní způ­so­bilost ke studiu přís­lušného studi­jního programu
e) nejvyšší počet stu­den­tů při­jí­maných ke studiu v přís­lušném studi­jním programu
Vyh­lášení při­jí­macího řízení 2019–2020
E-přih­láš­ka (IS STAG)

f) úda­je o zahá­jení habil­i­tačního řízení a řízení ke jmen­ování pro­fe­sorem a ter­míny přís­lušných veře­jných zasedání vědeck­ých nebo uměleck­ých rad
Studi­jní a zkušeb­ní řád pro studi­um v dok­torských studi­jních pro­gramech UJEP
Studi­jní a zkušeb­ní řád pro studi­um v bakalářských a mag­is­ter­ských studi­jních pro­gramech UJEP
Řád habil­i­tačního řízení a řízení ke jmen­ování pro­fe­sorem UJEP
Rig­orózní řád UJEP
Vědecká rada — zasedání
Další doku­men­ty

h) úda­je o výběrových řízeních na obsazení míst aka­demick­ých pra­cov­níků na PF UJEP
Nabíd­ka pra­cov­ních míst

Ostat­ní dokumenty
Poplatky spo­jené se studiem

Zápisy
Zápisy z kole­gia děkana
Zápisy z porad vedoucích pracovníků
Zápisy ze zasedání etické komise
Zápisy z jed­nání aka­demick­ého senátu
Zápisy z vědecké rady