Centrum pedagogické praxe

Zajišťu­jeme real­izaci ped­a­gog­ick­ých praxí uči­tel­ských i neuči­tel­ských oborů stu­den­tů bakalářských i mag­is­ter­ských studi­jních pro­gramů prezenčního a kom­bi­no­vaného stu­dia ped­a­gog­ické fakul­ty i dalších součástí UJEP.

Úzce spolupracu­jeme se zák­lad­ní­mi a střed­ní­mi ško­la­mi v regionu a řadou dalších orga­ni­za­cí, na nichž stu­dentské praxe probíha­jí. V součin­nos­ti s oborový­mi didak­tiky a odborníky z praxe zabezpeču­jeme opti­mál­ní propo­jení teo­ret­ické přípravy s přípravou prak­tick­ou. Naší pri­or­i­tou je zprůh­led­nit, zjednodušit a zefek­tivnit nabíd­ku, orga­ni­za­ční zajištění, průběh a eval­u­aci ped­a­gog­ick­ých a dalších praxí stu­den­tů uči­tel­ských i neuči­tel­ských studi­jních oborů. Aby­chom stu­den­tům zprostřed­ko­vali kval­it­ní zpět­nou vazbu, zapo­ju­jeme do hod­no­cení praxí ve větší míře i externí odborníky.

Pod­mínky konání ped­a­gog­ick­ých a odborných praxí jsou řeše­ny Směr­nicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Orga­ni­za­ční pokyny k real­izaci ped­a­gog­ick­ých a odborných praxí na PF UJEP“, která je ke stažení zde.