Oddělení multimediálních prostředků

NAŠE KOMPETENCE
Didak­tická a prezen­tační tech­ni­ka v učeb­nách PF UJEP
— tech­nický servis didak­tické a prezen­tační techniky
— zapůjčení a insta­lace přenos­né sady prezen­tační tech­niky — dat­apro­jek­tor, note­book, plát­no, reprobedny
— tech­nické zabezpečení kon­fer­encí, work­shopů a dalších akcí pořá­daných PF

Sprá­va počí­tačových učeben PF UJEP
— sprá­va a provoz počí­tačových učeben CS226, CS 223, CS 322, CN547HO139
— sprá­va a provoz vol­ně přís­tup­ných počítačů

Videostu­dio
-záz­nam před­nášek, kon­fer­encí, koncertů
— záz­nam rozborových hodin studentů
— střih a úpra­va audio a video záznamů
— tech­nické zpra­cov­ání výukových filmů
— tech­nické zpra­cov­ání video příloh k bakalářským a diplo­movým pracím
— export záz­na­mu na DVD média- převod VHS na DVD

Ediční středisko
— repro­grafické služ­by pro stu­den­ty — tisk a kopírování čer­nobíle a barevně až do velikosti A3
— tisk studi­jních mater­iálů, sborníků, mono­grafií, potisk CD, DVD, vaz­ba, laminování