Směrnice děkana

2019

Směr­nice č. 1/2019 — Pod­po­ra interních vědeck­ých a tvůrčích pro­jek­tů na pra­cov­ištích PF UJEP (přílo­hy: reg­is­trační for­mulář, závěrečná zprá­va)
plat­nost od 8. 4. 2019 a účin­nost od 10. 4. 2019

2018

Směr­nice č. 10/2018 — Prodej propa­gačních před­mětů PF UJEP (v rám­ci doplňkové čin­nos­ti PF UJEP)
plat­nost a účin­nost od 1. 11. 2018

Směr­nice č. 9/2018 — Vedení, psaní a ode­vzdávání kval­i­fikačních prací
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 8/2018 — Uznávání kred­it­ních bodů absolvo­vaných před­mětů nahrazu­jících před­mě­ty předep­sané studi­jním programem
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 7/2018 — Orga­ni­zace stu­dia v bakalářských a mag­is­ter­ských studi­jních programech
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 6/2018 — Hod­no­cení dílčích kon­trol stu­dia a SZZ
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 5/2018 — Ediční a pub­likační čin­nost na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 25. 4. 2018

Směr­nice č. 4/2018 — Statut cen­tra celoživ­ot­ního vzdělávání Ped­a­gog­ické fakul­ty Uni­verz­i­ty Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem
plat­nost a účin­nost od 1. 4. 2018

Směr­nice č. 3/2018 — Pravid­la nakládání se služeb­ní plateb­ní kar­tou PF
plat­nost a účin­nost od 20. 3. 2018

Směr­nice č. 2/2018 — Řád celoživ­ot­ního vzdělávání PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 4. 2018

Směr­nice č. 1/2018 — Orga­ni­zace stu­dia v dok­torských studi­jních oborech akred­i­to­vaných na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 12. 2. 2018

2017

Směr­nice č. 11/2017 — Odlišné pod­mínky pro při­jetí ke studiu bakalářského a mag­is­ter­ského studi­jního programu
plat­nost a účin­nost od 25. 10. 2017

Směr­nice č. 10/2017 — Úschovy peněžních hotovostí
plat­nost a účin­nost od 15. 5. 2017

Směr­nice č. 9/2017 — Orga­ni­zace stu­dia v bakalářských a mag­is­ter­ských studi­jních pro­gramech na Ped­a­gog­ické fakultě UJEP (zrušeno k 17/9/2018)

Směr­nice č. 8/2017 — Uznávání kred­it­ních bodů absolvo­vaných před­mětů nahrazu­jících před­mě­ty předep­sané studi­jním pro­gramem (zrušeno k 17/9/2018)

Směr­nice č. 7/2017 — Hod­no­cení dílčích kon­trol stu­dia a stát­ní závěrečné zkoušky na PF UJEP (zrušeno k 17/9/2018)

Směr­nice č. 6A/2017 — Čin­nost stu­den­tů prezenční formy stu­dia dok­torských studi­jních pro­gramů na pra­cov­ištích PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 4. 9. 2017, nov­el­i­zováno 1. 4. 2019

Směr­nice č. 6A/2017 — Čin­nost stu­den­tů prezenční formy stu­dia dok­torských studi­jních pro­gramů na pra­cov­ištích PF UJEP (nov­el­i­zováno 1. 4. 2019)

Směr­nice č. 5A/2017 — Vedení, psaní a ode­vzdávání kval­i­fikačních prací na PF UJEP (zrušeno k 17/9/2018)

Směr­nice č. 4A/2017 — Alokace finančních zdro­jů za studi­um v kom­bi­no­vané for­mě stu­dia — Aktu­al­i­zo­vané úda­je (přílo­ha) pro rok 2018
plat­nost a účin­nost od 15. 3. 2018

Směr­nice č. 3A/2017 — Úhra­da provozních nák­ladů sou­vise­jících s real­iza­cí dok­torského stu­dia, habil­i­tačního řízení a řízení ke jmen­ování pro­fe­sorem na PF UJEP v roce 2018
plat­nost a účin­nost od 1. 5. 2017

Směr­nice č. 2/2017 — Saz­by ostat­ních osob­ních nák­ladů za externí výuku real­i­zo­vanou na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 3. 2017

Směr­nice č. 1/2017 — Evi­dence vstup­ních elek­tron­ick­ých karet při prak­tické výuce KTVS PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 15. 2. 2017

2016

Směr­nice č. 10/2016 — Pravid­la pro hod­no­cení aka­demick­ých pra­cov­níků na PF UJEPEdi­to­vatel­ná verze v *.doc
plat­nost a účin­nost od 1. 1. 2017

Směr­nice č. 9/2016 — Moti­vační sys­tém pod­pory přípravy real­izace akred­i­tací studi­jních pro­gramů a kurzů na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 26. 9. 2016

Směr­nice č. 8/2016 — Orga­ni­za­ční a finanční pravid­la auto­provozu PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 6. 2016

Směr­nice č. 7/2016 — Pokyny pro žadatele o real­izaci pro­gramů a kurzů celoživ­ot­ního vzdělávání Cen­trem celoživ­ot­ního vzdělávání PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 2. 5. 2016

Směr­nice č. 6/2016 — Rám­cová pravid­la vnitřního mzdového sys­té­mu aka­demick­ých pra­cov­níků PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 5. 2016

Směr­nice č. 5/2016 — Pravid­la pro konání dílčích zkoušek v rám­ci dok­torského stu­dia na UJEP
plat­nost a účin­nost od 15. 3. 2016

Směr­nice č. 3/2016 — Evi­dence zálo­hových plateb sou­vise­jících s výuk­ou a kurzy pořá­daný­mi KTVS PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 15. 2. 2016

Směr­nice č. 2A/2016 — Režim úhrad za mimořád­né a nad­stan­dard­ní admin­is­tra­tivní úkony spo­jené se studiem na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 15. 4. 2016

Směr­nice č. 1A/2016 — Orga­ni­zace stu­dia v pro­gramech a kurzech celoživ­ot­ního vzdělávání na cen­tru celoživ­ot­ního vzdělávání PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 4. 9. 2017

2015

Směr­nice č. 13/2015 — Del­e­gace pravo­mocí v oblasti pra­cov­ně právních vztahů na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 1. 2016

Směr­nice č. 11/2015 — Orga­ni­za­ční pokyny k real­izaci ped­a­gog­ick­ých a odborných praxí na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 12. 2015

Směr­nice č. 10/2015 — Pokyny pro psaní a ode­vzdávání závěrečné práce na CCV PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 12. 2015

Směr­nice č. 9/2015 — Zveře­jňování doku­men­tů na úřed­ních deskách CCV PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 11. 2015

Směr­nice č. 8A/2015 — Zveře­jňování doku­men­tů na úřed­ních deskách PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 9. 2016

Směr­nice č. 7/2015 — Úhra­da za proná­jem lab­o­ra­toře funkční diag­nos­tiky kat­edry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 1. 2016

Směr­nice č. 3A/2015 — Pravid­la rig­orózního řízení na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 4. 9. 2017

Směr­nice č. 2A/2015Pod­po­ra interních vědeck­ých a tvůrčích grantů pra­cov­išť PF UJEPReg­is­trační for­mulář (zrušeno k 10/4/2019)

2013

Směr­nice č. 5A/2013 — Eti­ka vědecké a výzkum­né čin­nos­ti na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 23. 9. 2013
Směr­nice č. 3B/2013 — Habil­i­tační řízení a řízení ke jmen­ování pro­fe­sorem na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 4. 9. 2017
Směr­nice č. 1B/2013 — Finanční lim­i­ty pro čer­pání mimořád­ných stipendií pra­cov­išť PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 5. 2017

2012

Směr­nice č. 6/2012 — Statut Fakult­ní školy (Fakult­ního zařízení) Ped­a­gog­ické fakul­ty Uni­verz­i­ty Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem
plat­nost a účin­nost od 1. 11. 2012
Směr­nice č. 5A/2012 — Čin­nost stu­den­tů prezenční formy stu­dia dok­torských studi­jních oborů na pra­cov­ištích PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 5. 2017

2011

Směr­nice č. 3/2011 — Pravid­la inkasa záloh u kurzů pořá­daných kat­e­drou tělesné výchovy PF
plat­nost a účin­nost od 1.10.2011
Směr­nice č. 1A/2011 — Stim­u­lace kval­i­fikačního růs­tu aka­demick­ých pra­cov­níků na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 17.6.2013

2010

Směr­nice č. 6/2010 — Saz­by za parkování u sportovní haly PF
plat­nost a účin­nost od 1. 7. 2010
Směr­nice č. 3/2010 — Saz­by odměn za real­izaci kur­zové výuky
plat­nost a účin­nost od 1. 4. 2010

2009

Směr­nice č. 10/2009 — Saz­by nájem­ného za využití nahrá­vacího stu­dia PF
plat­nost a účin­nost od 1. 12. 2009
Směr­nice č. 8/2009 — Saz­by nájem­ného za využití keram­ické díl­ny PF
plat­nost a účin­nost od 1. 10. 2009

2008

Směr­nice č. 16/2008 — Mimořád­ná grantová stipen­dia pro stu­den­ty PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 1. 2009
Směr­nice č. 15/2008 — Imple­men­tace kred­it­ního sys­té­mu u pro­gramů celoživ­ot­ního vzdělávání na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 15. 9. 2008
Směr­nice č. 11A/2008 — Úhra­da za zkoušení ciz­inců (stu­den­tů i uchazečů) z českého jazyka
plat­nost a účin­nost od 15. 9. 2010
Směr­nice č. 8/2008 — Přípravné jazykové kurzy pro zájem­ce o studi­um na UJEP
plat­nost a účin­nost od 7. 3. 2008
Směr­nice č. 5A/2008 — Posky­tování překla­da­tel­ských a tlu­močnick­ých služeb v rám­ci doplňkové čin­nos­ti PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 1. 2010
Směr­nice č. 2/2008 — Převod hod­no­cení kon­trol stu­dia na ECTS
plat­nost a účin­nost od 1. 2. 2008
Směr­nice č. 1B/2008 — Alokace příjmů Cen­tra celoživ­ot­ního vzdělávání PF UJEP na pra­cov­iště PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 1. 2015

2007

Směr­nice č. 8A/2007 — Pravid­la pro stanovování odměn stu­den­tům kon­a­jícím služ­by ve stu­dovnách a kni­hovnách PF
plat­nost a účin­nost od 9. 2. 2015
Směr­nice č. 7A/2007 — Sys­tém eko­nom­ické kon­troly pro­jek­tů real­i­zo­vaných na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 10. 2007
Směr­nice č. 6/2007 — Post­up stanovení prode­jní ceny skript a podob­ných tiskovin PF
plat­nost a účin­nost od 1. 8. 2007
Směr­nice č. 1/2007 — Nakládání s majetkem PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 22. 1. 2007

2006

Směr­nice č. 7/2006 — For­mál­ní pravid­la podávání žádostí o granty a způ­sob ozná­mení o získaní pro­jek­tu na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 12. 2006
Směr­nice č. 2B/2006 — Saz­by ostat­ních osob­ních nák­ladů v pří­padě výuky v rám­ci CCV PF
plat­nost a účin­nost od 1. 9. 2010

2005

Směr­nice č. 5/2005 — Režim v objek­tu „vily“ v areálu PF (České mládeže 8)
plat­nost a účin­nost od 20. 5. 2005
Směr­nice č. 4/2005 — Ceny za výrobu skript pro součásti UJEP v edičním odd. PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 10. 5. 2005
Směr­nice č. 3/2005 — Saz­by za parkování v podzem­ních garážích (České mládeže 8)
plat­nost a účin­nost od 1. 7. 2005
Směr­nice č. 1A/2005 — Režim a saz­by nájem­ného za uby­tování v hostin­ských poko­jích PF v budově „vily“
plat­nost a účin­nost od 1. 9. 2012

2004

Směr­nice č. 6A/2004 — Zabezpečení budov PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 2. 2007

2003

Směr­nice č. 6D/2003 — Pravid­la pro využívání pomoc­ných vědeck­ých sil na PF
plat­nost a účin­nost od 1. 11. 2018
Směr­nice č. 3A/2003 — Saz­by nájem­ného za propůjčení pros­tor PF
plat­nost a účin­nost od 1. 10. 2009
Směr­nice č. 1A/2003 — Repro­grafické služ­by posky­to­vané odd­ělením mul­ti­mediál­ních prostřed­ků PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 5. 2004