Studijní pobyty

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ERASMUS+

Pedagogická fakulta vypisuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v zimním semestru ak. roku 2021/2022 (příp. v celém ak. roce).

Kvůli současné situaci v České republice je toto kolo výběrového řízení upraveno tak, aby proběhlo naprosto bez fyzického kontaktu mezi studenty a zaměstnanci univerzity.

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(stejné přihlašovací údaje jako do STAGu)

Z aplikace pak student vytiskne následující dokumenty:

  • přihlášku
  • čestné prohlášení ke studijnímu pobytu

A kontaktuje co nejdříve Mgr. Zuzanu Procházkovou Ph.D. na emailu ohledně potvrzení o jazyku. Do předmětu emailu uvede „Erasmus: potvrzení o jazyku“ a přiloží předvyplněný dokument „potvrzení znalosti jazyka“, který je ke stažení ZDE. Vyřešit potvrzení je nutné nejpozději do 31. 3. 2021 do 10:00 h.
V případě, že má student potvrzení o jazyku podepsáno na formuláři již z dřívějška, zašle jej s ostatními dokumenty dle pokynu níže, případně se dotáže emailem na , zda jej fakulta z dřívějších výběrových řízení má.

A zašle podepsané dokumenty nejpozději do 31. 3. 2021 do 10:00 h na email

Bez odevzdaných podepsaných dokumentů a bez potvrzení o jazyku nebude student do výběrového řízení zařazen.

Kritéria výběrového řízení:

1. Obecná

  • ukončený 1. ročník bakalářského (příp. dlouhého magisterského; v prezenční i kombinované formě) studia v době výjezdu do zahraničí
  • odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou
  • dosavadní účast v programu Erasmus; nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz aplikace pro online přihlášení, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)
  • studijní průměr za akademický rok 2019/20, studenti 1. ročníku za ZS 2020/21 – nejvýše však do průměru 2,5

Kritéria budou hodnocena na základě všech odevzdaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení musí být splněna všechna kritéria.
Uchazeč bude umístěn na požadovanou univerzitu v případě, že:
1) na zahraniční univerzitě ještě není po deadlinu pro odeslání přihlášek, příp. nominací (resp. zbývá do deadlinu alespoň týden (po domluvě a rychlém jednání může být lhůta kratší)),
2) nebude obsazena zájemci, kteří odevzdali dokumenty k výběrovému řízení dříve.

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete v aplikaci pro online přihlášení nebo také ZDE. U Vámi vybrané univerzity (univerzit) se podívejte do dalších informací/poznámky a ověřte deadliny pro podávání přihlášek ke studiu na webu zahraniční univerzity. Především se podívejte na kurzy nabízené zahr. univerzitou!!!
(V případě, že v aplikaci pro online přihlášení či v seznamu univerzit v Excelu objevíte nefunkční internetový odkaz, informujte mě, prosím, na email Bohužel není v mých silách neustále procházet všechny partnerské univerzity a kontrolovat je. Děkuji.)

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek na zahraniční instituci ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.
Postup v případě, že nebudou moci být financovány všechny výjezdy, je uveden ve Směrnici k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.2 odst. m).

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.13.

Student se specifickými potřebami nebo pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7) může požádat o navýšení stipendia Erasmus+. Více informací naleznete ZDE.

Pro studenty vybrané na studijní pobyty a praktické stáže, jejichž jazykem výuky či praxe bude angličtina, němčina nebo španělština, budou v červnu 2021 pořádány dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy. Kurzy jsou pořádány jazykovým centrem PF a pro vybrané studenty jsou zdarma. V rámci přípravy vybraných studentů na odlišné prostředí, ve kterém budou v průběhu studijních pobytů a praktických stáží v zahraničí působit, bude v červnu 2021 také pořádán bezplatný kurz s názvem Posilování resilience a krizová komunikace (zajištěn katedrou psychologie PF). Jazykových kurzů se v případě volné kapacity budou moci zúčastnit i studenti, kteří o mobilitě uvažují, ale s ohledem na jejich jazykové možnosti si ještě netroufají se na mobilitu přihlásit.