Studijní pobyty

POZOR, VELKÁ ZMĚNA !!!
Na Eras­mus+ můžete od ak. roku 2014/15 vyjet v každém typu stu­dia (tj. v bakalářském, mag­is­ter­ském a dok­torském). V každém typu stu­dia můžete v zahraničí pobýt až 12 měsíců, přičemž je možné studi­jní pobyt a prak­tick­ou stáž kom­bi­no­vat při dodržení min. délky poby­tu. Pokud jste se již účast­nili v LLP/Erasmus, započítává se Váš pobyt do 12 měsíců v rám­ci jed­no­ho typu stu­dia. Stu­den­ti na mag­is­ter­ském studiu (nenavazu­jícím) mají k dis­pozi­ci 24 měsíců.

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ped­a­gog­ická fakul­ta vyp­isu­je 2. kolo výběrového řízení na studi­jní poby­ty v zahraničí v zim­ním semes­tru ak. roku 2019/2020 (příp. v celém ak. roce).

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(ste­jné přih­lašo­vací úda­je jako do STAGu)

Z aplikace pak stu­dent vytiskne násle­du­jící dokumenty:

  • přih­lášku
  • potvrzení o jazyku (a zajistí si pod­pis jazykáře z naší uni­verz­i­ty; také ke stažení ZDE)
  • čest­né prohlášení ke studi­jní­mu pobytu

A při­nese je do 29. 3. 2019 do 10:00 h do kanceláře CS-109 (Mgr. Klenerové).

Kritéria VŘ:

1. Obec­ná

  • ukončený 1. ročník bakalářského (příp. dlouhého mag­is­ter­ského; v prezenční i kom­bi­no­vané for­mě) stu­dia v době výjez­du do zahraničí
  • odpoví­da­jící obor stu­dia stu­den­ta s oborem uza­vřeným ve smlou­vě se zahraniční univerzitou
  • dosavad­ní účast v pro­gra­mu Eras­mus; nepřekročení max­imál­ní délky pro zahraniční poby­ty v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus (12 měsíců v každém typu stu­dia; v pří­padě dlouhého mag­is­ter­ského stu­dia 24 měsíců; studi­jní poby­ty a prak­tické stáže se sčítají)

2. Fakult­ní

  • znalost jazy­ka ve shodě se smlou­vou se zahraniční uni­verz­i­tou (viz aplikace pro online přih­lášení, kde je uve­den min­imál­ní poža­dav­ek, stačí jeden uve­dený jazyk)
  • studi­jní průměr za aka­demický rok 2017/18, stu­den­ti 1. ročníku za ZS 2018/19 — nejvýše však do průměru 2,5
  • aktivní zapo­jení v ESN Usti výhodou (přinést potvrzení od prezi­den­tky či vice-prezidentky)
  • V pří­padě, že je stu­dent v době konání VŘ na studi­jním poby­tu či na prak­tické stáži v zahraničí, ode­vzdá nascanované doku­men­ty emailem ().

Kritéria budou hod­no­ce­na okamžitě při ode­vzdání doku­men­tů, a to na zák­ladě úda­jů v nich a ve STAGu, for­mou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování VŘ musí být splně­na všech­na kritéria vyj­ma zapo­jení v ESN Usti. Uchazeč bude umístěn na požadovanou uni­verz­i­tu v pří­padě, že:
1) na zahraniční uni­verz­itě ještě není po dead­linu pro odeslání přih­lášek, příp. nom­i­nací (resp. zbývá do dead­linu ale­spoň týden (po dom­lu­vě a rych­lém jed­nání může být lhů­ta kratší)),
2) neb­ude obsazena zájem­ci, kteří ode­vz­dali doku­men­ty k VŘ dříve.

Sez­nam zahraničních uni­verz­it spolu s poč­ty vol­ných míst naleznete v aplikaci pro online přih­lášení nebo také ZDE. U Vámi vybrané uni­verz­i­ty (uni­verz­it) se podíve­jte do dalších informací/poznámky a ověřte dead­liny na webu zahraniční uni­verz­i­ty. Přede­vším se podíve­jte na kurzy nabízené zahr. univerzitou!!!

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přih­lášek na zahraniční insti­tu­ci ještě negaran­tu­je stu­den­tovi účast v pro­gra­mu Eras­mus+. Bude záležet na poč­tu zájem­ců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dis­pozi­ci, a při­jetí zahraniční institucí.
Post­up v pří­padě, že neb­u­dou moci být finan­cov­ány všech­ny výjezdy, je uve­den ve Směr­ni­ci k orga­ni­zaci mez­inárod­ních mobilit na UJEP (zveře­jně­na ZDE). Pro studi­jní poby­ty platí bod 8.1.2 odst. n).

Pří­pad­né zrušení výjez­du se řídí Směr­nicí k orga­ni­zaci mez­inárod­ních mobilit na UJEP (zveře­jně­na ZDE). Pro studi­jní poby­ty platí bod 8.1.13.