Psychologická poradna

Nabízíme

Odbornou psy­cho­log­ick­ou pomoc, v rám­ci psy­cho­log­ick­ého poraden­ství a psy­choter­apie, členům aka­demické obce.

Personální zajištění

PhDr. Otakar Fleis­chmann, Ph.D.

Vzdělání:
dok­torské studi­um; tit­ul PhDr., Ph.D. — UK Praha
FF UK Pra­ha, jed­nooborová psy­cholo­gie se spe­cial­iza­cí klin­ická psychologie
Ped­a­gog­ická fakul­ta v Plzni,

Kon­takt:

Mgr. Mar­tin Dla­bal, Ph.D.

Vzdělání:
FF Uni­ver­si­ty Karlovy, Pra­ha. Dok­torand­ské studi­um: psychologie
FF Uni­ver­si­ty Palack­ého, Olo­mouc. Mag­is­ter­ské studi­um: psychologie
Fac­ul­ty of Arts, Uni­ver­si­ty of Wind­sor, Cana­da. Under­grad­u­ate study in psychology

Kon­takt:


Webové stránky

Poraden­ství zaměřené na zvládání psy­cho­so­mat­ick­ých obtíží (poruchy trávení, kožní onemoc­nění) a neu­ro­log­ick­ých obtíží (migrény, tik).

PhDr. Iva Wedli­chová, Ph.D.

Vzdělání:
dok­torské studi­um; tit­ul PhDr., Ph.D. — UK Praha
FF UK Pra­ha, jed­nooborová psychologie

Kon­takt:

Mgr. David Karel, Ph.D.

Vzdělání: 
jed­nooborová klin­ická psy­cholo­gie — Uni­verzi­ta Pado­va, Itálie

Kon­takt:


Webové stránky

Psy­choter­apeut, kouč, mediá­tor, super­vi­zor a hyp­noter­apeut. Spe­cial­i­zován v kog­ni­tivní a strate­gické psy­choter­apii, kde je cílem vyřešit co v nejkratší době klien­tův prob­lém a dovést ho úspěšně k dosažení vlast­ních cílů. Ter­apie je vhod­ná k řešení všech druhů osob­ních a mezilid­ských problémů.

doc. PhDr. Běla Hát­lová, Ph.D.

Vzdělání: 
FTVS obor tělesná výchova
FF UK obor psychologie

Kon­takt:


Psy­cholo­gie sportu, sportovní psycholog.

PhDr. Rena­ta Hajná, Ph.D.

Vzdělání:
Dok­torské studi­um, tit­ul PhDr., Ph.D. – UK Praha
Ped­FUK  Pra­ha:  ped­a­gogi­ka (výchovné poraden­ství) – bohemistika
psy­cholo­gie – speciál­ní pedagogika
spe­cial­iza­ční studi­um: výchovné poradenství
dlouhodobější  výcviky:
Sociál­ně psy­cho­log­ický výcvik v poraden­ských doved­nos­tech I. , II. , III.
Vedení prob­lé­mových žáků a skupin
Výcvik v rodin­né ter­apii (Insti­tut rodin­né ter­apie Motol)

Kon­takt: 


Poraden­ství zaměřené na rodin­nou a part­ner­sk­ou prob­lematiku a poraden­ství sou­vise­jící s výchovou a vzděláváním dětí, žáků a stu­den­tů (včet­ně speciál­ně ped­a­gog­ick­ého poradenství).

Adresa

Kat­e­dra psy­cholo­gie PF UJEP — Hoření 13,
400 96 Ústí nad Labem

Jak poradna funguje

Schůzky je možno dom­lu­vit emailem pří­mo s vybraným psy­cholo­gem, pří­pad­ně přes sekre­tar­iát katedry
(tel.: 475 28 23 23, e-mail: 

).

Tři konzul­tace psy­cho­log­ické pomo­ci jsou posky­továny zdar­ma.

Klien­ty čas­to kladené dotazy:

Je můj prob­lém nato­lik závažný, abych s ním šel/šla k psychologovi?
V naší porad­ně nijak neměříme a nepoměřu­jeme prob­lémy na větší či menší, závažnější či méně závažné. Pro pra­cov­níky porad­ny exis­tu­jí pouze prob­lémy našich klien­tů, a ty jim bez výhrad pomáháme řešit a vyřešit.

Kamarád­ka říká, že řeším jen takové blbosti, mohu přesto přijít?
Indiáni mají takové přísloví – Nesuď druhého, dokud jsi měsíc nechodil v jeho mokasínech! Vaše kamarád­ka nemůže vidět Vaše starosti Vaši­ma oči­ma, tím méně je jakkoli hod­notit. O tom, zda potře­bu­jete či nepotře­bu­jete pomoc, dokážete rozhod­nout daleko lépe Vy sama, než Vaše kamarádka.

Nedůvěřu­ji své­mu psy­chol­o­govi. Jak tuto situaci mohu řešit? 
Důvěra v ter­apeu­ta nebo psy­cholo­ga je zák­lad­ní pod­mínk­ou pro vznik ter­apeutické dohody a spo­jení. Bez důvěry v jeho odborné schop­nos­ti, dodržení etick­ého kodexu, v jeho osob­ní lid­ské vlast­nos­ti empatie a pochopení druhého a vlast­ního poc­i­tu při­jetí, bych uvažo­val o změně terapeuta.

Nejsem si jist/a jaká pro­fese je pro mne ta správná. Umíte mi v porad­ně s tím­to pomoci?
Vol­ba povolání patří k nejvýz­nam­nějším rozhod­nutím v živ­otě člově­ka a někdy je vel­mi náročná a vyžadu­je odbornou pomoc. Práce a tedy i povolání je nedíl­nou součástí rozvo­je všech osob­nos­tí v dospělosti. Povolání jed­ince má vliv na hod­no­cení spoko­jenos­ti s vlast­ním živ­otem, živ­ot­ním stylem či způ­sobem trávení vol­ného času. Vzh­le­dem k výsled­kům výzkumů, které ukázaly, že pouze jed­na pěti­na lidí má zaměst­nání, které jim umožňu­je odpoví­da­jící real­izaci, tak ke zlepšení součas­ného stavu chceme přis­pět naší poraden­sk­ou čin­nos­tí v oblasti star­tu budoucí kariéry.

Dílčí porady mohou zahrnovat konzul­tace k situ­acím spo­jený­mi s násle­du­jící tematikou:
* Stát­ní bakalářské či mag­is­ter­ské zkoušky, kval­i­fikační práce, infor­ma­ce o možnos­tech dalšího stu­dia, Den kar­iéry aj.

Pro efek­tivnější využití času, si stu­den­ti připraví živ­o­topis (moti­vační dopis) a nástin prob­lematiky, na kter­ou se chtějí v porad­ně zaměřit. Patří k nim:
Moti­vace vol­by pro­fese — Otázky spo­jené s hledáním zaměst­nání — Indi­viduál­ní kar­iérové konzul­tace. Např.

  • - prob­lemati­ka rozhodování mezi různý­mi obory/pracovními místy
  • - infor­ma­ce potřeb­né pro správ­nou vol­bu povolání
  • - hledání zaměst­nání a ori­en­tace na trhu práce
  • - živ­o­topis, moti­vační dopis
  • - přípra­va na pohovor a jeho průběh
  • - prob­lemati­ka Assess­ment cen­ter a psy­cho­log­ické diagnostiky

V ČR je od  roku 2008 je rozví­jen pro­gram Kar­iérní a pra­cov­ní poraden­ství (KaP­Po). Rozšíření pro­gra­mu též do psy­cho­log­ické porad­ny PF UJEP v Ústí n. L. tak reagu­je na neustále se zvyšu­jící poža­davky ohled­ně pra­cov­ní kval­i­fikace a využívá též výsled­ků výzku­mu Uplat­nění absol­ven­tů PF v praxi. Porad­ce může pomo­ci zkval­it­nit doved­nos­ti stu­den­tů ses­tavit živ­o­topis, nap­sat moti­vační dopis, sebeprezentaci při výběrovém řízení, vyh­ledávání infor­ma­cí na webu a pro­ces zdokonalení tzn. Soft skills.

Kdo se dozví, že jdu k psychologovi?
Ze strany psy­cho­log­ické porad­ny garan­tu­jeme abso­lut­ní mlčen­livost. Že jste byl/a u psy­cholo­ga se tedy dozví pouze ti, kterým se sami svěříte.

Mohu navštívit Vaši porad­nu i když se můj prob­lém netýká studia?
Určitě ano. Porad­na je urče­na přede­vším pro stu­den­ty a ostat­ní čle­ny aka­demické obce, nicméně spek­trum témat, který­mi se zabýváme a na kterých spolu s klien­ty pracu­jeme, dalece pře­sahu­je rámec studia.

Vyuču­jící mne šikanu­je, bojím se (chci dos­tu­dovat), mám nějak­ou možnost situaci řešit?
Na takovou otázku nelze odpovědět jed­noz­načně. Za porad­nu Vám však můžeme i v tom­to pří­padě garan­to­vat citlivý příst­up a mlčen­livost. Tedy při­jďte na konzultaci, kde budeme mít dostatek času vše v klidu pro­brat a nalézt východisko z této nepří­jem­né situace.

Prá­va klien­ta naší Psy­cho­log­ické poradny
Máte prá­vo na srozu­mitel­né infor­ma­ce o pod­mínkách a možnos­tech posky­to­vané služ­by. Poskytne Vám je pra­cov­ník porad­ny při prvním sezení. Pokud něče­mu nerozumíte, nebo­jte se zeptat.

Máte prá­vo na vlast­ní vol­bu cíle, kterého chcete dosáh­nout prostřed­nictvím služ­by. Cíl samozře­jmě musí odpoví­dat smys­lu a účelu porad­ny. Ten­to cíl můžete ve spoluprá­ci s pra­cov­níkem porad­ny měnit.

Máte prá­vo na péči pra­cov­ní­ka v rozsahu stanoveném pravid­ly pra­cov­iště pří­pad­ně v rozsahu stanoveným vzá­jem­nou dohodou porad­ce a uži­vatele služ­by. Konkrét­ní orga­ni­za­ční záleži­tosti budou dohod­nu­ty s daným pra­cov­níkem poradny.

Máte prá­vo ukončit službu kdyko­liv a bez udání důvo­du. Pokud by Vaše důvody mohly posloužit ke zkval­it­nění služ­by, budeme rádi, když nám je sdělíte (můžete využít např. Schránku důvěry, která je umístě­na na chod­bě u schodiště).

Máte prá­vo na ochranu svého soukromí a osob­ních úda­jů. Není zvykem, aby musel klient o sobě zveře­jnit více, než sám uzná za vhod­né. Pro většinu pří­padů užití služeb porad­ny neza­k­ládáme žád­nou dokumentaci.