Psychologická poradna

Nabízíme

Odbornou psychologickou pomoc, v rámci psychologického poradenství a psychoterapie, členům akademické obce.

Personální zajištění

PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.

Vzdělání:
doktorské studium; titul PhDr., Ph.D. – UK Praha
FF UK Praha, jednooborová psychologie se specializací klinická psychologie
Pedagogická fakulta v Plzni,

Kontakt:

Mgr. Martin Dlabal, Ph.D.

Vzdělání:
FF University Karlovy, Praha. Doktorandské studium: psychologie
FF University Palackého, Olomouc. Magisterské studium: psychologie
Faculty of Arts, University of Windsor, Canada. Undergraduate study in psychology

Kontakt:

Webové stránky

Poradenství zaměřené na zvládání psychosomatických obtíží (poruchy trávení, kožní onemocnění) a neurologických obtíží (migrény, tik).

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vzdělání:
doktorské studium; titul PhDr., Ph.D. – UK Praha
FF UK Praha, jednooborová psychologie

Kontakt:

Mgr. David Karel, Ph.D.

Vzdělání: 
jednooborová klinická psychologie – Univerzita Padova, Itálie

Kontakt:

Webové stránky

Psychoterapeut, kouč, mediátor, supervizor a hypnoterapeut. Specializován v kognitivní a strategické psychoterapii, kde je cílem vyřešit co v nejkratší době klientův problém a dovést ho úspěšně k dosažení vlastních cílů. Terapie je vhodná k řešení všech druhů osobních a mezilidských problémů.

doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Vzdělání: 
FTVS obor tělesná výchova
FF UK obor psychologie

Kontakt:

Psychologie sportu, sportovní psycholog.

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.

Vzdělání:
Doktorské studium, titul PhDr., Ph.D. – UK Praha
PedFUK  Praha:  pedagogika (výchovné poradenství) – bohemistika
psychologie – speciální pedagogika
specializační studium: výchovné poradenství
dlouhodobější  výcviky:
Sociálně psychologický výcvik v poradenských dovednostech I. , II. , III.
Vedení problémových žáků a skupin
Výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie Motol)

Kontakt: 

Poradenství zaměřené na rodinnou a partnerskou problematiku a poradenství související s výchovou a vzděláváním dětí, žáků a studentů (včetně speciálně pedagogického poradenství).

Adresa

Katedra psychologie PF UJEP – Hoření 13,
400 96 Ústí nad Labem

Jak poradna funguje

Schůzky je možno domluvit emailem přímo s vybraným psychologem, případně přes sekretariát katedry
(tel.: 475 28 23 23, e-mail: ).

Tři konzultace psychologické pomoci jsou poskytovány zdarma.

Klienty často kladené dotazy:

Je můj problém natolik závažný, abych s ním šel/šla k psychologovi?
V naší poradně nijak neměříme a nepoměřujeme problémy na větší či menší, závažnější či méně závažné. Pro pracovníky poradny existují pouze problémy našich klientů, a ty jim bez výhrad pomáháme řešit a vyřešit.

Kamarádka říká, že řeším jen takové blbosti, mohu přesto přijít?
Indiáni mají takové přísloví – Nesuď druhého, dokud jsi měsíc nechodil v jeho mokasínech! Vaše kamarádka nemůže vidět Vaše starosti Vašima očima, tím méně je jakkoli hodnotit. O tom, zda potřebujete či nepotřebujete pomoc, dokážete rozhodnout daleko lépe Vy sama, než Vaše kamarádka.

Nedůvěřuji svému psychologovi. Jak tuto situaci mohu řešit? 
Důvěra v terapeuta nebo psychologa je základní podmínkou pro vznik terapeutické dohody a spojení. Bez důvěry v jeho odborné schopnosti, dodržení etického kodexu, v jeho osobní lidské vlastnosti empatie a pochopení druhého a vlastního pocitu přijetí, bych uvažoval o změně terapeuta.

Nejsem si jist/a jaká profese je pro mne ta správná. Umíte mi v poradně s tímto pomoci?
Volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka a někdy je velmi náročná a vyžaduje odbornou pomoc. Práce a tedy i povolání je nedílnou součástí rozvoje všech osobností v dospělosti. Povolání jedince má vliv na hodnocení spokojenosti s vlastním životem, životním stylem či způsobem trávení volného času. Vzhledem k výsledkům výzkumů, které ukázaly, že pouze jedna pětina lidí má zaměstnání, které jim umožňuje odpovídající realizaci, tak ke zlepšení současného stavu chceme přispět naší poradenskou činností v oblasti startu budoucí kariéry.

Dílčí porady mohou zahrnovat konzultace k situacím spojenými s následující tematikou:
* Státní bakalářské či magisterské zkoušky, kvalifikační práce, informace o možnostech dalšího studia, Den kariéry aj.

Pro efektivnější využití času, si studenti připraví životopis (motivační dopis) a nástin problematiky, na kterou se chtějí v poradně zaměřit. Patří k nim:
Motivace volby profese – Otázky spojené s hledáním zaměstnání – Individuální kariérové konzultace. Např.

  • – problematika rozhodování mezi různými obory/pracovními místy
  • – informace potřebné pro správnou volbu povolání
  • – hledání zaměstnání a orientace na trhu práce
  • – životopis, motivační dopis
  • – příprava na pohovor a jeho průběh
  • – problematika Assessment center a psychologické diagnostiky

V ČR je od  roku 2008 je rozvíjen program Kariérní a pracovní poradenství (KaPPo). Rozšíření programu též do psychologické poradny PF UJEP v Ústí n. L. tak reaguje na neustále se zvyšující požadavky ohledně pracovní kvalifikace a využívá též výsledků výzkumu Uplatnění absolventů PF v praxi. Poradce může pomoci zkvalitnit dovednosti studentů sestavit životopis, napsat motivační dopis, sebeprezentaci při výběrovém řízení, vyhledávání informací na webu a proces zdokonalení tzn. Soft skills.

Kdo se dozví, že jdu k psychologovi?
Ze strany psychologické poradny garantujeme absolutní mlčenlivost. Že jste byl/a u psychologa se tedy dozví pouze ti, kterým se sami svěříte.

Mohu navštívit Vaši poradnu i když se můj problém netýká studia?
Určitě ano. Poradna je určena především pro studenty a ostatní členy akademické obce, nicméně spektrum témat, kterými se zabýváme a na kterých spolu s klienty pracujeme, dalece přesahuje rámec studia.

Vyučující mne šikanuje, bojím se (chci dostudovat), mám nějakou možnost situaci řešit?
Na takovou otázku nelze odpovědět jednoznačně. Za poradnu Vám však můžeme i v tomto případě garantovat citlivý přístup a mlčenlivost. Tedy přijďte na konzultaci, kde budeme mít dostatek času vše v klidu probrat a nalézt východisko z této nepříjemné situace.

Práva klienta naší Psychologické poradny
Máte právo na srozumitelné informace o podmínkách a možnostech poskytované služby. Poskytne Vám je pracovník poradny při prvním sezení. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat.

Máte právo na vlastní volbu cíle, kterého chcete dosáhnout prostřednictvím služby. Cíl samozřejmě musí odpovídat smyslu a účelu poradny. Tento cíl můžete ve spolupráci s pracovníkem poradny měnit.

Máte právo na péči pracovníka v rozsahu stanoveném pravidly pracoviště případně v rozsahu stanoveným vzájemnou dohodou poradce a uživatele služby. Konkrétní organizační záležitosti budou dohodnuty s daným pracovníkem poradny.

Máte právo ukončit službu kdykoliv a bez udání důvodu. Pokud by Vaše důvody mohly posloužit ke zkvalitnění služby, budeme rádi, když nám je sdělíte (můžete využít např. Schránku důvěry, která je umístěna na chodbě u schodiště).

Máte právo na ochranu svého soukromí a osobních údajů. Není zvykem, aby musel klient o sobě zveřejnit více, než sám uzná za vhodné. Pro většinu případů užití služeb poradny nezakládáme žádnou dokumentaci.