Katedra hudební výchovy

Kat­e­dra klade velký důraz na nabíd­ku kval­it­ního stu­dia bakalářských oborů (jed­nooborové hudeb­ní výchovy, dvouoborové kom­bi­nace uči­tel­ských studi­jních oborů, oboru Pop­u­lar­izace hud­by a orga­ni­zace hudeb­ního živ­ota a nového oboru Hudeb­ní výcho­va pro pomáha­jící pro­fese). Na ně je možné navázat nejen v mag­is­ter­ským dvouoborovým studiem, ale i studiem dok­torským.

Čin­nost kat­edry se dále zaměřu­je přede­vším na oblast uměleck­ou, muziko­log­ick­ou a vědecko-výzkum­nou. Dom­i­nant­ní postavení v oblasti umělecké mají pěvecké sbo­ry (Dívčí komorní sbor PF UJEP, Chorea aca­d­e­m­i­ca, NONA), neboť sborový zpěv má na naší kat­edře hudeb­ní výchovy sil­nou tradici.

Člen­ové kat­edry se pro­filu­jí přede­vším v oblasti umělecké, v jejich řadách tak působí sbormistři úspěšných sborových těles v celostát­ním i mez­inárod­ním měřítku. Člen­ové kat­edry úzce spolupracu­jí s hudeb­ní­mi kat­e­dra­mi v Pol­sku, Sloven­sku, Slovin­sku, Řecku, Německu, Rusku, Ukra­jině, USA atd.)

Mezi zásad­ní aktiv­i­ty kat­edry hudeb­ní výchovy beze­s­poru patří také vydávání odborného peri­odi­ka AURA MUSICA zaměřeného na oblast hudeb­ně teo­ret­ick­ou, his­torick­ou, inter­pre­tačně kri­t­ick­ou, ale přede­vším hudeb­ně ped­a­gog­ick­ou. Součástí peri­odi­ka jsou nové kom­poz­ice, sborové úpravy, tran­skripce a aranžmá dobře využitel­ného a oblíbeného reper­toáru přede­vším ve škol­ních podmínkách.

Kat­e­dra hudeb­ní výchovy, jako pra­cov­iště se sil­ným odborným zajištěním, je pořa­datelem pravidel­ných mez­inárod­ních sym­poz­ií o sborovém zpěvu Can­tus choralis, jehož se dopo­sud zúčast­ni­ly desítky sbormistrů, ped­a­gogů a stu­den­tů z domo­va i z mno­ha evrop­ských zemí a USA. Kat­e­dra dále kaž­doročně zaštiťu­je soutěžní fes­ti­val sborové hud­by Jirkovský písňo­var.