Katedra psychologie

Katedra psychologie výukově zabezpečuje téměř všechny psychologické kurzy realizované na PF, PřF, FF i FZS UJEP v Ústí nad Labem. Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky studia prezenčního, kombinovaného a výuky v programech centra celoživotního vzdělávání. Přednášejí a vedou semináře ve studijních programech a oborech – učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a učitelství pro střední školy i v ostaních neučitelských oborech. Vedou a oponují práce diplomové, bakalářské i závěrečné práce oborů celoživotního vzdělávání. Pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky , účastní se při rigorózních a doktorských zkouškách probíhajících na PF UJEP a PedF UK Praha.

Značný rozsah výuky psychologie dokládá fakt, že každý student fakulty absolvuje během svého studia řadu psychologických kurzů. V roce 2002 byla vybudována a zahájila poradenskou činnost psychologická laboratoř.

Podstatnou složkou vědního oboru je vedle výuky také vlastní výzkum a dále spolupráce s univerzitami tuzemskými a zahraničními. Například PF UK v Praze, PF Technické univerzity v Liberci, PF ZČ Univerzity v Plzni. Ze zahraničních zejména Pedagogická akademie ve Vídni, Vysoká škola pro sociální práci v Drážďanech, Univerzita Patras v Řecku, STU Bratislava, Norská škola sportovních studií v Oslu

Katedra psychologie se podílí na projektech programu ERASMUS:

  • TESCO – Teaching Science Correctly
  • Bridges – From Theory to Practice Education
  • Psychologické problémy v oblasti pečovatelské činnosti (Pflegewissenschaft/Pflegemanagement)
  • Katholieke Universiiteit Lueven, Belgie – Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences
  • Nyiregyhazi Foiskola – Maďarsko

Dále se podílíme na projektech OP VVV:

  • Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce – Poradenské centrum UJEP, Prevence studijní neúspěšnosti (2017 – 2022)
  • „Učíme se učit spolu“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783 (2018 – 2020)