Katedra psychologie

Kat­e­dra psy­cholo­gie výukově zabezpeču­je téměř všech­ny psy­cho­log­ické kurzy real­i­zo­vané na PF, PřF, FF i FZS UJEP v Ústí nad Labem. Pra­cov­ní­ci kat­edry jsou zapo­jeni do výuky stu­dia prezenčního, kom­bi­no­vaného a výuky v pro­gramech cen­tra celoživ­ot­ního vzdělávání. Před­náše­jí a vedou sem­i­náře ve studi­jních pro­gramech a oborech — uči­tel­ství pro 1. a 2. stu­peň ZŠ a uči­tel­ství pro střed­ní školy i v ostaních neuči­tel­ských oborech. Vedou a oponu­jí práce diplo­mové, bakalářské i závěrečné práce oborů celoživ­ot­ního vzdělávání. Pracu­jí v komisích pro stát­ní závěrečné zkoušky , účast­ní se při rig­orózních a dok­torských zkouškách probíha­jících na PF UJEP a PedF UK Praha.

Značný rozsah výuky psy­cholo­gie dok­ládá fakt, že každý stu­dent fakul­ty absolvu­je během svého stu­dia řadu psy­cho­log­ick­ých kurzů. V roce 2002 byla vybu­dová­na a zaháji­la poraden­sk­ou čin­nost psy­cho­log­ická laboratoř.

Pod­stat­nou složk­ou věd­ního oboru je vedle výuky také vlast­ní výzkum a dále spolupráce s uni­verzi­ta­mi tuzem­ský­mi a zahraniční­mi. Napřík­lad PF UK v Praze, PF Tech­nické uni­verz­i­ty v Liber­ci, PF ZČ Uni­verz­i­ty v Plzni. Ze zahraničních zejmé­na Ped­a­gog­ická akademie ve Víd­ni, Vysoká ško­la pro sociál­ní prá­ci v Drážďanech, Uni­verzi­ta Patras v Řecku, STU Bratisla­va, Norská ško­la sportovních studií v Oslu

Kat­e­dra psy­cholo­gie se podílí na pro­jek­tech pro­gra­mu ERASMUS:

  • TESCO — Teach­ing Sci­ence Correctly
  • Bridges — From The­o­ry to Prac­tice Education
  • Psy­cho­log­ické prob­lémy v oblasti pečo­va­tel­ské čin­nos­ti (Pflegewissenschaft/Pflegemanagement)
  • Katholieke Uni­ver­si­iteit Lueven, Bel­gie — Fac­ul­ty of Kine­si­ol­o­gy and Reha­bil­i­ta­tion Sciences
  • Nyir­e­gy­hazi Foisko­la — Maďarsko

Dále se podílíme na pro­jek­tech OP VVV:

  • Uni­verzi­ta 21. sto­letí — Kval­it­ní, mod­erní a otevřená insti­tuce — Poraden­ské cen­trum UJEP, Pre­vence studi­jní neúspěšnos­ti (2017 — 2022)
  • Učíme se učit spolu”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783 (2018 — 2020)