Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Podávání žádostí se řídí směr­nicí děkana č. 16/2008.

Návrh pro­jek­tu tvoří vyplněný online for­mulář a kopie zadání bakalářské či diplo­mové práce podep­sané vedoucím kat­edry či vedoucím přís­lušného typu kval­i­fikační práce. V pří­padě před­kládání návrhu na řešení pro­jek­tu v rám­ci stu­dentské vědecké, odborné a umělecké čin­nos­ti doloží navrho­va­tel písem­ný souh­las vedoucího práce. Tyto mater­iá­ly se ode­vzdá­va­jí proděkanovi pro vědu a tvůrčí činnost.

Online přih­láš­ka

VÝSLEDKY 2019

Tištěné mater­iá­ly doručte na děkanát PF UJEP k rukám pana proděkana, PhDr. Šte­fana Balkó, Ph.D., elek­tron­ické mater­iá­ly zašlete na adresu 

.