Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Podávání žádostí se řídí příkazem č. 7/2019 Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP

Návrh projektu tvoří vyplněný online formulář a kopie zadání bakalářské či diplomové práce podepsané vedoucím katedry či vedoucím příslušného typu kvalifikační práce. V případě předkládání návrhu na řešení projektu v rámci studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti doloží navrhovatel písemný souhlas vedoucího práce. Tyto materiály se odevzdávají proděkanovi pro vědu a tvůrčí činnost.

Online přihláška

VÝSLEDKY 2019

Tištěné materiály doručte na děkanát PF UJEP k rukám pana proděkana, PhDr. Štefana Balkó, Ph.D., elektronické materiály zašlete na adresu .