Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Vyhlášení

Podávání žádostí pro rok 2018 se řídí směr­nicí děkana č. 16/2008.
Návrh pro­jek­tu tvoří vyplněný online for­mulář a kopie zadání bakalářské či diplo­mové práce podep­sané vedoucím kat­edry či vedoucím přís­lušného typu kval­i­fikační práce. V pří­padě před­kládání návrhu na řešení pro­jek­tu v rám­ci stu­dentské vědecké, odborné a umělecké čin­nos­ti doloží navrho­va­tel písem­ný souh­las vedoucího práce. Tyto mater­iá­ly se ode­vzdá­va­jí proděkanovi pro vědu a tvůrčí čin­nost. Ter­mín ukončení podávání žádostí byl stanoven na 07. 12. 2018.

Online přih­láš­ka

Obhajoby

Sem­i­nář, na kterém budou stu­den­ti řešení svých prací obha­jo­vat, se uskuteční ve čtvrtek dne 6. 12. 2018 ve 14:00 v míst­nos­ti PF UJEP CS 502 (v hlavní budově, České mládeže 8). Účast vás všech je povin­ná! Pokud se sem­i­náře nezúčast­níte, ztratíte nárok na vypla­cení zbylé částky stipen­dia. Do 30. 11. 2018 Vás v souladu s odstavcem 2e) Směr­nice děkana PF UJEP č. 16/2008 žádám o zaslání:

  • Zprávy o řešení pro­jek­tu (1x tištěně, 1 x elektronicky)
  • Přehle­du čer­pání přidělených finančních prostřed­ků (1x tištěně, 1 x elektronicky)
  • Stručného hod­no­cení vedoucího práce (1 x tištěně, vedoucím práce podep­saný originál)

VÝSLEDKY 2019

Tištěné mater­iá­ly doručte na děkanát PF UJEP proděkance I. Brt­nové Čepičkové, elek­tron­ické mater­iá­ly zašlete na adresu 

.

V souladu s odstavcem 2c) Směr­nice děkana PF UJEP č. 16/2008 jmenu­je děkan PF UJEP hod­notící komisi ve složení:
prof. Paed­Dr. Pavel Doulík, Ph.D.
doc. Paed­Dr. Ivana Brt­nová Čepičková, Ph. D.
doc. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D.
Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.