Přijímací řízení

Pod­mínky při­jí­macího řízení pro aka­demický rok 2019/2020 byly schvále­ny 25. září 2018 Aka­demick­ým senátem PF UJEP.

Těší nás váš zájem o studi­um na naší fakultě.

Při­jí­mací řízení