Akademický senát

Dne 6. 10. 2020 vyhlašuji dle čl. 13 odst. 4 Jednacího řádu Akademického senátu PF UJEP hlasování per rollam ve věci, jenž nesnese odkladu.

Věc: schválení investičního výdaje z FRIM

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Termín hlasování per rollam: 6. 10. 2020 12:15 – 8. 10. 2020 12:00

Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D.
předsedkyně AS PF UJEP


Příští řádné zasedání Akademického senátu PF UJEP se předpokládá ve středu 21. října 2020 od 15:00 v místnosti CS-502.
Předběžný program:
1. Plán práce AS PF UJEP do konce roku 2020
2. Akreditace
3. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022
4. Různé

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502, není-li  uvedeno jinak.
Termíny řádných zasedání v roce 2020:
19. února, 18. března, 15. dubna, 27. května, 17. června, 16. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

Funkční období současného AS PF UJEP od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022

Personální složení

Předsedkyně: odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP
Místopředsedkyně: 2. r. studijního oboru Český jazyk a literatura pro SŠ + Výtvarná výchova pro SŠ (NMgr.)
Akademičtí pracovníci: předseda ekonomické komise
vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
vedoucí Katedry výtvarné kultury PF UJEP
předseda komise pro studijní záležitosti
odborný asistent Katedry výtvarné kultury PF UJEP
odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
Studenti: 2. r. studijního oboru Sport a zdraví (NMgr.)
1. r. studijního oboru Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (NMgr.)
3. r. studijního oboru Tělesná výchova a sport (Bc.)
2. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura (Bc.)
1. r. studijního oboru Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy; Anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. studeň ZŠ (NMgr.)
Sekretář AS: