Akademický senát

Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu PF UJEP se koná ve středu 19. června 2024 v místnosti KV213.

 

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502, není-li  uvedeno jinak.
Termíny řádných zasedání v roce 2024:
17. ledna, 21. února,20. března, 17. dubna, 15. května, 19. června, 18. září, 16. října, 20. listopadu, 18. prosince.

 

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

 

Funkční období současného AS PF UJEP od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025

Personální složení

Předsedkyně: Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP
Místopředsedkyně: Tereza Laliková 3. r. studijního oboru Český jazyk a literatura pro SŠ + Výtvarná výchova pro SŠ (NMgr.)
Akademičtí pracovníci:
PhDr. Lukáš Círus, Ph.D. předseda Komise pro studijní záležitosti AS PF UJEP, odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
Mgr. Barbora Lanková projektová pracovnice a metodička CSIIV PF, odborná asistentka KPR PF
doc. Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D. docent Katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín
prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. Katedra výtvarné kultury PF UJEP
Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D. odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
Studenti: Vladislav Čermák 3. ročník bakalářského studia Výtvarná výchova pro vzdělávání
Bc. Lucie Lebrušková 2. ročník navazujícího magisterského studia Sport a zdraví
Šimon Růžička 2. ročník bakalářského studia Společenské vědy pro vzdělávání (MINOR) – Tělesná výchova pro vzdělávání (MAIOR)
Mgr. Lucie Zušťáková 3. ročník doktorandského studia Teorie vzdělávání v bohemistice
Veronika Přibíková 2. ročník studijního oboru Výtvarná výchova pro vzdělávání (Bc.)

 


Protokol o výsledku doplňovacích voleb do AS UJEP

 

Seznam kandidátů pro doplňovací volby zástupců PF do akademické komory AS UJEP pro funkční období do 31. 12. 2025

Volební komise pro doplňovací volby zástupců PF do akademické komory AS UJEP zveřejňuje v souladu s volebním a jednacím řádem AS UJEP kandidátní listinu pro volby do AS UJEP (za PF), které jsou vyhlášeny na 19. dubna 2023. Volební komise v předepsaném termínu obdržela tyto platné návrhy kandidátů do akademické komory AS UJEP:
1. prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA

Pokyny k průběhu voleb:

Volby proběhnou dle harmonogramu 19. dubna 2023 od 10:00 do 14:00 v budovách České Mládeže 8 (foyer), Hoření 13 (vstupní hala) a na Králově výšině 7 (vstupní hala).

Na vyzvání členů volební komise předloží volič průkaz totožnosti (postačuje jakýkoliv průkaz s celým jménem a fotografií). Následně volič dostane od členů volební komise hlasovací lístek. Volba kandidáta probíhá zakřížkováním okénka u jména kandidáta na hlasovacím lístku (jinak upravený hlasovací lístek je považován za neplatný) a vhozením lístku do volební urny. Na volebním lístku do akademické komory AS UJEP lze zakřížkovat pouze jednoho kandidáta, jinak je hlas považován za neplatný. Do akademické komory AS UJEP mohou volit pouze akademičtí pracovníci.

V Ústí nad Labem dne 11. 4. 2023

Mgr. Lucie Zušťáková
předsedkyně volební komise

 


Doplňovací volby do akademické kurie AS UJEP pro funkční období do 31. 12. 2025.

AS UJEP na svém řádném zasedání dne 22. 3. 2023 vyhlásil dle článku 4.1 Volebního řádu AS UJEP doplňovací volby zástupců PF UJEP do akademické kurie.

Harmonogram voleb

  1. Doplňovací volby do akademické komory AS UJEP proběhnou  ve středu 19.  dubna 2023.
  2. Návrh kandidátů na členství v AS UJEP mohou předkládat pouze členové Akademické obce PF UJEP v období od 22. března do 5. dubna 2023 do 12:00 hod. Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy na předepsaném formuláři doručené předsedovi volební komise – formulář je ke stažení na odkazu níže na této stránce.
  3. Z platných podaných návrhů na kandidáty AS UJEP se zřizuje kandidátní listina. Kandidátní listina bude zveřejněna do 12. dubna 2023 na úřední desce PF UJEP a webu fakulty.
  4. Volby se konají dne 19. dubna 2023 od 10:00 do 14:00
  5. Volební místa: hlavní budova PF UJEP, České Mládeže 8 (foyer), budova Králova Výšina 7 (vstupní hala) a budova Hoření 13 (vstupní hala).
  6. Kompletní rámcový harmonogram a organizační pokyny jsou ke stažení níže na této stránce.

Volební komise:

Předsedkyně: Mgr. Lucie Zušťáková

Členové: prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.; Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D.; Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.; Mgr. Barbora Lanková; Valerie Beránková; Nella Gruntová; Lucie Lebrušková; Adéla Vorbachová

Rámcový harmonogram

Formulář kandidatury

 

 


Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP 2022

AS PF UJEP v souladu s čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS PF UJEP vyhlašuje volby do AS PF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a stanovuje rámcový harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh těchto voleb.

Protokol o výsledku voleb
Protokol o výsledku voleb do AS PF UJEP

Rámcový harmonogram a organizační pokyny
Harmonogram voleb do AS PF UJEP

Formuláře
Návrh kandidáta do akademické komory AS PF UJEP
Návrh kandidáta do studentské komory AS PF UJEP


Volby zástupců Pedagogické fakulty do Akademického senátu UJEP 2022

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby zástupců fakult do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

Protokol o výsledku voleb
Protokol o výsledku voleb zástupců PF do AS UJEP

Formuláře
Návrh kandidáta do akademické komory AS UJEP
Návrh kandidáta do studentské komory AS UJEP