Akademický senát

Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná dne 19. června 2019 od 15:00 h v CS-502

Předběžný program:
1. Rozdělení katedry pedagogiky PF UJEP a novela Organizačního řádu PF UJEP
2. Stav čerpání provozního rozpočtu PF UJEP k 30. 4. 2019
3. Plán personálního rozvoje PF na léta 2017 – 2022 – vyhodnocení plnění pro rok 2018
4. Plán personálního rozvoje PF na léta 2017 – 2022 – aktualizace pro rok 2019
5. Plán práce AS PF UJEP na 2. pololetí 2019
6. Různé

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.
Termíny řádných zasedání v 1. pololetí 2019:
16. ledna, 20. února, 20. března, 17. dubna, 15. května, 19. června

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

Personální složení

Předseda: odborný asistent Katedry pedagogiky PF UJEP
Místopředseda: 3. r. Speciální pedagogika – intervence (Bc.)
 
Akademičtí
pracovníci:
odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
odborný asistent Katedry psychologie PF UJEP
odborný asistent Katedry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
odborný asistent Katedry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
vedoucí Katedry psychologie PF UJEP
Studenti: 2. r. studijního oboru Sociální pedagogika (NMgr.)
1. r. studijního oboru Speciální pedagogika – poradenství (NMgr.)
2. r. studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.)
3. r. studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
2. r. studijního oboru Sociální pedagogika – intervence (Bc.)
Sekretář AS: