Akademický senát

Veškerá zasedání AS PF UJEP jsou až do odvolání zrušena.

Vzhledem k nemožnosti uskutečnit řádné zasedání AS PF UJEP plánované na den 18. 3. 2020 vyhlásila předsedkyně AS PF UJEP dle čl. 13 odst. 4 Jednacího řádu AS PF UJEP hlasování per rollam ve věcech, jež nesnesou odkladu:
1) Plán Realizace Strategického záměru PF UJEP na léta 2016-2020 pro rok 2020
2) Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů akreditovaných na PF UJEP pro akademický rok 2020/2021
Hlasování probíhá od 20. 3. 2020 21:11 hod. do 26. 3. 2020 12:00 hod.
Text vyhlášení hlasování per rollam

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.
Termíny řádných zasedání v roce 2020:
19. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června, 16. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

Funkční období současného AS PF UJEP od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022

Personální složení

Předsedkyně: odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP
Místopředsedkyně: 1. r. studijního oboru Český jazyk a literatura pro SŠ + Výtvarná výchova pro SŠ (NMgr.)
Akademičtí pracovníci: předseda ekonomické komise
vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
vedoucí Katedry výtvarné kultury PF UJEP
předseda komise pro studijní záležitosti
odborný asistent Katedry výtvarné kultury PF UJEP
odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
Studenti: 1. r. studijního oboru Sport a zdraví (NMgr.)
4. r. studijního oboru Výtvarná výchova (Bc.)
2. r. studijního oboru Tělesná výchova a sport (Bc.)
3. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova (Bc.)
4. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova (Bc.)
Sekretář AS: