Akademický senát

Příští řád­né zasedání AS PF UJEP se koná dne 17. dub­na 2019 od 15:00 h v CS-502

Před­běžný program:
1) Orga­ni­za­ční řád PF UJEP
2) Žádost o schválení výda­je z FRIMu PF UJEP
3) Výroční zprá­va o hospo­daření PF UJEP za rok 2018
4) Jmen­ování členů Vědecké rady PF UJEP
5) Výsled­ky doplňo­vacích voleb zás­tupce PF UJEP do AK AS PF UJEP
6) Různé

Pod­kla­dy pro jed­nání zveře­jňo­vané dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v plat­ném znění

Zasedání se kon­a­jí zpravid­la 3. stře­du v měsí­ci od 15:00 h v zasedací míst­nos­ti PF CS-502.
Ter­míny řád­ných zasedání v 1. polo­letí 2019:
16. led­na, 20. úno­ra, 20. břez­na, 17. dub­na, 15. květ­na, 19. června

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Voleb­ní řád AS PF UJEP

Jed­nací řád AS PF UJEP

Neplat­né před­pisy AS PF UJEP

Per­son­ál­ní složení

Předse­da: odborný asis­tent Kat­edry ped­a­gogiky PF UJEP
Místopředse­da: 3. r. Speciál­ní ped­a­gogi­ka — inter­vence (Bc.)
 
Akademičtí
pra­cov­ní­ci:
odborný asis­tent Kat­edry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  odborný asis­tent — metodik Cen­tra ped­a­gog­ické praxe PF UJEP
odborný asis­tent Kat­edry psy­cholo­gie PF UJEP
odborný asis­tent Kat­edry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
odborný asis­tent Kat­edry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
vedoucí Kat­edry psy­cholo­gie PF UJEP
Stu­den­ti: 2. r. studi­jního oboru Sociál­ní ped­a­gogi­ka (NMgr.)
2. r. studi­jního oboru Sociál­ní ped­a­gogi­ka (Bc.)
3. r. studi­jního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
2. r. studi­jního oboru Sociál­ní ped­a­gogi­ka — inter­vence (Bc.)
5. r. studi­jního oboru Uči­tel­ství pro 1. stu­peň ZŠ — speciál­ní ped­a­gogi­ka (Mgr.)
Sekretář AS: