Akademický senát

Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná dne 16. října 2019 od 15:00 h v CS-502ZASEDÁNÍ ZRUŠENO (z důvodu omluvených nepřítomností by nebyl senát usnášeníschopný)

Předběžný program:
1. Stav čerpání provozního rozpočtu PF UJEP k 30. 6. 2019
2. Informace o stavu fondů PF UJEP
3. Volby do AS PF UJEP pro funkční období 2020 – 2022
4. Volby zástupců PF UJEP do AS UJEP pro funkční období 2020 – 2022
5. Příprava shromáždění Akademické obce PF UJEP
6. Různé

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.
Termíny řádných zasedání v 2. pololetí 2019:
18. září, 16. října, 20. listopadu, 18. prosince

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

Personální složení

Předseda: vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
Místopředseda: 4. r. Speciální pedagogika – intervence (Bc.)
 
Akademičtí
pracovníci:
odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
odborný asistent Katedry psychologie PF UJEP
odborný asistent Katedry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
odborný asistent Katedry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
vedoucí Katedry psychologie PF UJEP
Studenti: 3. r. studijního oboru Sociální pedagogika (NMgr.)
2. r. studijního oboru Speciální pedagogika – poradenství (NMgr.)
3. r. studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.)
4. r. studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
3. r. studijního oboru Sociální pedagogika – intervence (Bc.)
Sekretář AS: