FAQ – uchazeči

Často kladené otázky uchazečů

• Chatroom se studijním oddělením

 1. Kde najdu nabídku studijních oborů na PF UJEP?

https://www.pf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

 1. Co znamenají pojmy: sdružené studium, maior, minor

Studijní program pro sdružené studium může obsahovat jeden až tři studijní plány: plný studijní plán (dříve jednooborové studium), hlavní studijní plán (maior) a přidružený studijní plán (minor) (dříve dvouoborové studium).
V praxi se tak uchazeč může rozhodnout např. pro sdružené studium dvou studijních plánů –

Anglický jazyk – Český jazyk pro vzdělávání. Pořadí plánů určuje, že Anglický jazyk je zde maior, Český jazyk minor. Obě části jsou rovnocenné, ale na PF UJEP maior určuje pracoviště, na kterém pak student musí psát svou závěrečnou kvalifikační práci. V tomto modelovém případě tedy na katedře angličtiny.

Je ale také možné studovat pouze jednooborové studium, např. Anglický jazyk pro vzdělávání – jednooborové..

 1. Do kdy musím podat přihlášku ke studiu?

Termín podání přihlášek pro bakalářské a magisterské studijní programy naleznete v podmínkách přijímacího řízení.

 1. Mám přihlášku ještě vytisknout a poslat, na jakou adresu?

Přihlášku vytiskněte, podepište, a do uvedeného data pošlete na adresu: Studijní oddělení, Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.

 1. Hlásím se na více studijních programů na PF UJEP, stačí doložit pouze jednu kopii maturitního vysvědčení?

V případě, že podáváte více přihlášek na PF UJEP, je nutné doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ke každé přihlášce.
Uchazeči o bakalářské nebo magisterské studium nenavazující na bakalářské, doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do data, uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, na studijní oddělení PF.

 1. Musím v přihlášce vyplňovat známky za jednotlivé ročníky SŠ?

Prospěch za jednotlivé ročníky SŠ nemusíte na přihlášce vyplňovat, tato tabulka může zůstat nevyplněna.

 1. Jaké potvrzení od lékaře mám doložit, pokud se hlásím na sdružené studium s minorem Chemie, nebo Biologie?

Uchazeči studijních programů Chemie a Biologie dokládají, spolu s přihláškou ke studiu, potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu spojeného s nakládáním s chemickými látkami.

 1. Hlásím se na bakalářské studium Anglického jazyka a literatury, mohu požádat o prominutí přijímací zkoušky z anglického jazyka, jaké certifikáty fakulta akceptuje?

Jak je uvedeno v podmínkách přijímacího řízení: písemná zkouška může být prominuta těm studentům, kteří úspěšně složili některou z následujících zkoušek: TOEFL s hodnocením 74 bodů (IBT) nebo 203 bodů (CBT) nebo 537 bodů (PBT); vykonali SZZ ve studijním programu/oboru v oblasti anglického jazyka zaměřeného na lingvistiku a literaturu s hodnocením 1 nebo 2; nebo získali certifikát vyššího stupně, např. CAE (Certificate of Advanced English), CPE (Certificate of Proficency English) – s jakýmkoli prospěchem.

Osvědčení k žádosti o prominutí přijímací zkoušky nesmějí být starší než 2 roky (vztaženo k termínu podání přihlášek ke studiu).
Žádost o prominutí přijímací zkoušky a ověřenou kopií osvědčení doložte spolu s přihláškou ke studiu.
Předáváme na Katedru anglistiky k odsouhlasení, o prominutí přijímací zkoušky studenty informujeme.

 1. Bude mi prominuta přijímací zkouška z anglického jazyka, pokud mám z anglického jazyka maturitní zkoušku?

Možnost prominutí přijímací zkoušky, na základě maturitní zkoušky z anglického jazyka, není uvedena v podmínkách přijímacího řízení. Osvědčení uvedená v podmínkách přijímacího řízení jsou na úrovni C1, C2, zatímco maturitní zkouška z anglického jazyka je na úrovni B1, podle evropského referenčního rámce pro jazykové zkoušky.

 1. Budu maturovat až v září, nemohu k přihlášce doložit maturitní vysvědčení, co mám dělat?

Pošlete, prosím, žádost o možnost doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, k přihlášce ke studiu, v měsíci září. Vaši žádost Vám prostřednictvím mailu potvrdíme.
Termín přijímací zkoušky (pokud je pro Váš studijní program vypsána, SCIO testy) zůstává beze změny, podle pozvánky, podle podmínek aktuálního přijímacího řízení. Vydání rozhodnutí o přijetí a zápis ke studiu budou odloženy na měsíc září, po doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

 1. Jsem cizinec, musím dokládat k přihlášce certifikát o zkoušce z českého jazyka, a na jaké úrovni?

Uchazeč o studium z ciziny musí k přihlášce ke studiu doložit úředně ověřenou kopii osvědčení o jazykové zkoušce z českého jazyka na úrovni B1.

Jak je uvedeno v podmínkách přijímacího řízení: v souladu s čl. 22, odst. 4 úplného znění Statutu UJEP ze dne 14. března 2023 stanovuje děkan PF UJEP pro cizí státní příslušníky před přijímacím řízením povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka na pracovišti veřejné vysoké školy, které uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo na akreditovaném pracovišti celoživotního vzdělávání, které uskutečňuje vzdělávací program zaměřený na výuku českého jazyka.

Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje, je-li cizinec: a) občan Slovenské republiky, b) uchazeč, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v oblasti umění i vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatoři v České nebo Slovenské republice, c) uchazeč, který řádně ukončil vysokoškolské studium v kterémkoliv typu studijního programu uskutečňovaném v českém nebo slovenském jazyce.

Pokud uchazeč ještě nemá osvědčení k dispozici, posílá studijní oddělení PF UJEP v rámci přijímacího řízení, pozvánku ke zkoušce ČJ B1 na CCV PF UJEP.
Zkouška z českého jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň B1 podle Společného evropského referenčního rámce proběhne na základě aktuálně vyhlášeného termínu. Zkouška je zpoplatněna a její cena je stanovena Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP, výstupem je certifikát.

 1. Jsem cizinec, jak mám doložit středoškolské vzdělání v cizině?

Uchazeč o bakalářské studium dokládá dosažené zahraniční středoškolské vzdělání, spolu s přihláškou ke studiu, následujícím způsobem:
buď: doložením úředně ověřené kopie dokladu, tzv. nostrifikace zahraničního vzdělání (tento doklad je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy, nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (bod 1.a) podmínky prokázání dosažení požadovaného stupně vzdělání)
nebo: doložením zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, úředně ověřenou kopii vysvědčení, nebo obdobného dokladu, včetně úředního překladu do českého jazyka.

(bod 1.d) podmínky prokázání dosažení požadovaného stupně vzdělání) formulář. poplatek a další info k posouzení zahraničního vzdělání 1d): https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace

Doklady o zahraničním vzdělání doručí uchazeč o studium v listinné podobě fakultě UJEP, na kterou si podal přihlášku ke studiu.

 1. Nemohu se dostavit k zápisu ke studiu, co mám dělat?

Pokud se nemůžete dostavit ve stanoveném termínu k zápisu do studia, kontaktujte, prosím, referentku Vašeho studijního programu, a pošlete žádost o náhradní termín zápisu do studia (můžete jak poštou, tak prostřednictvím mailové pošty). Studijní referentka Vás bude kontaktovat a potvrdí Vám náhradní termín zápisu (mailem).

Zápisy uchazečů přijatých ke studiu se konají v průběhu měsíce srpna a září. Konkrétní harmonogram bude stanoven na základě výsledků přijímacího řízení na daný akademický rok. Nedostavení se k zápisu je posuzováno jako projev nezájmu o studium a rezignace na něj.

 1. Jakou formou lze dodat lékařské potvrzení?

Lékařské potvrzení lze dodat formou lékařské zprávy, samostatné formuláře nemáme.  Lékařská zpráva nesmí být starší ½ roku. Lze ji nahrát do E-přihlášky nebo zaslat společně s písemnou přihláškou.

 1. Jaký doklad o dosaženém vzdělání dodat?

Uchazeč je povinen dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to i tehdy, pokud již dosáhl vyššího stupně vzdělání.

Jedná se o obory bakalářské a nenavazující magisterské (5 leté). Pokud se uchazeč hlásí na navazující magisterský obor (2 letý), pak dokládá úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu a diploma suplement.

 1. Co dělat, když neudělám maturitní zkoušku a nemohu do stanoveného termínu dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

V takovém případě je nutné do stanoveného termínu odevzdání maturitního vysvědčení podat na studijní oddělení, osobně nebo zaslat poštou, písemnou žádost o pozdější dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Žádost posoudí proděkan pro studium a stanoví termín, do kdy musíte úředně ověřenou kopii dodat (standardně je to v první polovině září). Tento postup se týká také uchazečů na navazující studium, kteří neudělali SZZ nebo obhajobu na předchozím bakalářském studiu a nemohou dodat bakalářský diplom.

 1. Kdy probíhá výuka kombinovaného studia?

U kombinovaného studia probíhá výuka většinou každý pátek, nebo sobotu, případně oba dny po celý semestr (obvykle 12 – 14 týdnů). Pouze u oboru Anglický jazyk může být výuka i každé úterý.

 1. Kde najdu vzorové testy k přijímacím zkouškám?

Pokud je katedra zveřejnila, najde je uchazeč na stránkách příslušné katedry v sekci přijímací řízení.

 1. Když se mi nehodí termín přijímacích zkoušek, mohu přijet jindy?

Termín přijímacích zkoušek si uchazeč sám vybrat nemůže, na zkoušky se musí dostavit podle pozvánky, kterou včas dostane prostřednictvím České pošty. Pouze u praktické zkoušky z tělesné výchovy může uchazeč ze zdravotních důvodů požádat o náhradní termín zkoušky