Excelentní výzkumná témata

Vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto tématu je analyzováno současné prostředí inkluzivního vzdělávání a navrhován způsob edukace a sociální integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Dílčím cílem této oblasti je prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve výchovně vzdělávacím procesu a identifikace nadaných a talentovaných žáků, díky které dochází ke zvyšování jejich potenciálu v rámci rozvoje klíčových kompetencí i celoživotního vzdělávání.

Technologie a digitální gramotnost ve výchovně vzdělávacím procesu. Spolu se zaváděním nových technologií ve školských zařízeních je na Pedagogické fakultě rozvíjena problematika digitální gramotnosti. Cílem je sledovat pozitiva využívání moderních technologií ve výuce konkrétních vyučovacích předmětů i v rámci průřezových témat. Současně je zde pozorován negativní dopad nadměrného užívání digitálních technologií nebo kyberšikana.

Výzkum v kinantropologii přináší hodnotné informace o pohybových aktivitách uplatňovaných u dětí, mládeže i dospělé populace. Výsledky výzkumných šetření v této oblasti naznačují trend indikátorů zdatnosti v průběhu času a vedou k zavádění opatření eliminujících negativní dopad pohybové inaktivity na zdraví a lidský organismus jako takový. Jsou zde také sledovány faktory ovlivňující sportovní výkon rekreačních, výkonnostních i vrcholových sportovců.

Vliv edukačního procesu na efektivitu vzdělávání. V rámci této problematiky je pozornost zaměřena na sledování účinku edukačního procesu a jeho efektivitu. Jsou zde realizovány výzkumné aktivity, jejichž cílem je podporovat růst kompetencí učitelů potřebných při rozvoji metakognitivně orientované výuky a kritického myšlení žáků. Dále je zde řešena problematika adaptace vybraných skupin populace na změnu v sociokulturním a socioekonomickém prostředí.

Didaktika přírodovědného vzdělávání. V rámci tohoto tématu je pozornost výzkumníků věnována širokému spektru aspektů přírodovědné edukace. Výzkumy jsou zaměřené na moderní konstruktivistické přístupy ve vzdělávání, problematiku přírodovědné, matematické, technické a environmentální gramotnosti a specifika předškolního a mladšího školního věku. Výzkumné přístupy respektují holistické pojetí vzdělávání a zabývají se jeho kognitivními, afektivními i behaviorálními cíli.