Excelentní výzkumná témata

Vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto tématu by měla být řešena edukace a sociální integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami, analýza současného prostředí inkluzivního vzdělávání a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve výchovně vzdělávacím procesu. Výzkumy v této oblasti by měly být zaměřeny také na identifikaci nadaných a talentovaných žáků. Měly by být objevovány cesty, které umožní nadaným a talentovaným žákům zvyšovat svůj potenciál v rámci klíčových kompetencí i celoživotního učení v dospělosti.

Technologie a digitální gramotnost ve výchovně vzdělávacím procesu. V této oblasti by měly být respektovány současné trendy, které příznivě působí na žáky ve školním prostředí. Cílem je nalézat výhody, které nabízejí technologický pokrok ve výuce v rámci konkrétních vyučovaných předmětů i v průřezových tématech. Na druhé straně je třeba zohlednit negativní dopad nadměrného využívání těchto technologií v souvislosti např. s kyberšikanou.

Výzkum v kinantropologii. V této oblasti budou řešeny výzkumy orientované na hledání souvislostí mezi uplatňovanou pohybovou aktivitou/inaktivitou a zdravím dětí, mládeže, dospělé populace a seniorů. Je zřejmé, že prostor se zde otevírá také pro výzkumná šetření, kde je řešena kvalita života a zdraví životní styl napříč všemi věkovými kategoriemi. Dále by měla být pozornost orientována na aktuální trendy uplatňované v tělesné výchově a na problematiku systémového přístupu ve sportovním tréninku.

Vliv edukačního procesu na efektivitu vzdělávání. V rámci tohoto tématu bude promyšlen a navržen psychodidaktický koncept edukace a rozvoj kognitivní úrovně žáka v edukačním procesu. Dále zde bude pozornost zaměřena na problematiku adaptace vybraných skupin populace na změnu v sociokulturním, socioekonomickém a životním prostředí v edukačním procesu.

Upozorňujeme na nestandardní jednání některých vydavatelů zahraničních časopisů. Seznam vybraných časopisů, uplatňujících neetické praktiky při publikaci, najdete zde: www.scholarlyoa.com