Vědecká rada

Termíny zasedání VR

23. 5. 2019
Zápisy ze zasedání VR

Interní členové

 • doc. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D. (Děkan, PF UJEP, předse­da VR)
 • doc. PhDr. Ivana Ašen­bren­erová, Ph.D. (Kat­e­dra hudeb­ní výchovy)
 • doc. Paed­Dr. Ladislav Bláha, Ph.D. (Kat­e­dra tělesné výchovy a sportu)
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. (Proděkan­ka pro vnější vztahy)
 • doc. Paed­Dr. Ivana Brt­nová-Čepičková, Ph.D. (Kat­e­dra preprimárního a primárního vzdělávání)
 • doc. PhDr. Paed­Dr. Ilona Peša­tová, Ph.D. (Kat­e­dra pedagogiky)
 • prof. Paed­Dr. Pavel Doulík, Ph.D. (Prorek­tor pro vnější vztahy UJEP)
 • doc. PhDr. Běla Hát­lová, Ph.D. (Kat­e­dra psychologie)
 • prof. Paed­Dr. Jiří Hol­ubec, Ph.D. (Kat­e­dra hudeb­ní výchovy)
 • doc. Mgr. Jit­ka Géringová, Ph.D. (Kat­e­dra výt­varné kultury)
 • doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (Kat­e­dra bohemistiky)
 • prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (Proděkan pro rozvoj, Fakul­ta umění a designu UJEP)
 • prof. Ing. Jiři­na Jílková, CSc. (Fakul­ta sociál­ně ekonomická)
 • doc. Paed­Dr. Petr Eisen­mann, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
 • PhDr. Václav Jin­dráček, Ph.D. (Kat­e­dra bohemistiky)
 • PhDr. Šte­fan Balkó, Ph.D. (Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost)

Externí členové VR PF UJEP

 • prof. Paed­Dr. Lud­mi­la Fialová, Ph.D. (FTVS, Uni­verzi­ta Karlo­va v Praze)
 • prof. PhDr. Mar­tin Bílek, Ph.D. (Proděkan pro vědu a výzkum, Ped­a­gog­ická fakul­ta, Uni­verzi­ta Karlo­va v Praze)
 • Plk. Mgr. Petr Blažek (Ředi­tel, Vazeb­ní věznice Teplice)
 • prof. PhDr. Věra Janíková, CSc. (Ped­a­gog­ická fakul­ta, Masaryko­va uni­verzi­ta, Brno)
 • prof. Paed­Dr. Michal Neděl­ka, Dr. (Děkan, Ped­a­gog­ická fakul­ta, Uni­verzi­ta Karlo­va v Praze)
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (Fakul­ta filo­zofická, Uni­verzi­ta Pardubice)
 • RNDr. Miroslav Ran­da, Ph.D. (Děkan, Fakul­ta ped­a­gog­ická, Západočeská uni­verzi­ta v Plzni)
 • PhDr. Václav Bělík, Ph.D. (Ped­a­gog­ická fakul­ta, Uni­verzi­ta Hradec Králové)
 • Ing. et Bc. Var­ja Paučková (Ředitel­ka Ústeck­ého inspek­torá­tu České škol­ní inspekce)