Vědecká rada

Termíny zasedání VR

bude zveře­jněno

Interní členové

 • prof. Paed­Dr. Pavel Doulík, PhD. – děkan PF UJEP
 • doc. PhDr. Ivana Ašen­bren­erová, Ph.D. – kat­e­dra hudeb­ní výchovy
 • doc. Paed­Dr. Ladislav Bláha, Ph.D. – kat­e­dra tělesné výchovy a sportu
 • Doc. Paed­Dr. Ivana Brt­nová-Čepičková, Ph.D. – proděkan­ka pro vědu a tvůrčí činnost
 • doc. Mgr. Jit­ka Géringová, Ph.D. – kat­e­dra výt­varné kultury
 • doc. PhDr. Běla Hát­lová, Ph.D. – kat­e­dra psychologie
 • prof. Paed­Dr. Miloš Hons, PhD. – kat­e­dra hudeb­ní výchovy
 • prof. PhDr. Dobra­va Moldanová, CSc. – kat­e­dra bohemistiky a slavistiky
 • doc. Mgr. A. Pavel Mrkus – děkan FUD UJEP
 • doc. Natalia Orlo­va, CSc. – kat­e­dra anglistiky
 • doc. PhDr. Paed­Dr. Ilona Peša­tová, Ph.D. – kat­e­dra pedagogiky
 • doc. PhDr. Zdeněk Rad­vanovský, CSc. – prorek­tor pro vnější vztahy
 • doc. Vladimír Šav­el – kat­e­dra výchov uměním
 • doc. PhDr. Rena­ta Šikulová, Ph.D. – kat­e­dra preprimárního a primárního vzdělávání
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. – kat­e­dra anglistiky
 • doc. PhDr. Jiří Ško­da, PhD. – proděkan pro studium
 • prof. PhDr. Jaroslav Veteš­ka, Ph.D. – kat­e­dra pedagogiky
 • doc. Ing. Hele­na Vomáčková, CSc. – kat­e­dra pedagogiky
 • PhDr. Iva Wedli­chová, Ph.D. – kat­e­dra psychologie

Externí členové VR PF UJEP

 • RNDr. Zdeněk Bergman – ředi­tel Gym­názia Teplice
 • prof. PhDr. Mar­tin Bílek, Ph.D. – vedoucí kat­edry chemie a didak­tiky chemie, PdF UK Praha
 • prof. Paed­Dr. Lud­mi­la Fialová, Ph.D. – kat­e­dra pedagogiky,psychologie a didak­tiky TVS, FTVS UK Praha
 • prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. – vedoucí kat­edry německ­ého jazy­ka a lit­er­atu­ry PF MU Brno
 • Paed­Dr. Mgr. Jan Kobli­ha – kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je, DPO — pověřenec pro ochranu osob­ních údajů
 • prof. Paed­Dr. Michal Neděl­ka, Dr. – proděkan pro vědu a výzkum PdF UK Praha
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. – kat­e­dra anglis­tiky a amerikanis­tiky, FF Uni­verzi­ta Pardubice
 • Dr. hab. prof. UR Bea­ta Szluz – Uni­w­er­sytet Rzes­zows­ki Rzeszów
 • Doc. Paed­Dr. Marcela Verešová, Ph.D. – kat­e­dra ped­a­gog­ick­ej a školskej psy­chológie PF UKF Nitra
 • doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. – vedoucí Kat­edry speciál­ní ped­a­gogiky PF Uni­verzi­ta Hradec Králové