Usta ad Albim BOHEMICA

ISSN 1802–825X

Ped­a­gog­ická fakul­ta UJEP v Ústí nad Labem
Kat­e­dra bohemistiky
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
web: www.pf.ujep.cz

Aktuál­ní čís­lo — 1/2017

Časopis Usta ad Albim BOHEMICA, vydá­vaný Kat­e­drou bohemistiky Ped­a­gog­ické fakul­ty v Ústí nad Labem, zahájil svou čin­nost v roce 2002. Jed­ná se o odborný recen­zo­vaný časopis, jehož cílem je rozví­jet infor­mačně plod­nou diskusi nad aktuál­ní­mi prob­lémy součas­né bohemistiky, slav­is­tiky a ped­a­gogiky. Časopis odborné veře­jnos­ti prostřed­ku­je pod­nět­né výs­tupy ori­en­to­vané zvláště k ped­a­gog­ické praxi, resp. teorii vzdělávání v bohemistice. Kaž­doročně jsou vydá­na min­imál­ně dvě čís­la časopisu.

Název peri­odi­ka se dovolává veršo­vané sklad­by o dějinách královského měs­ta Ústí nad Labem zde­jšího bás­ní­ka Jana Augusti­na Ticht­en­bau­ma Usta ad Albim delin­ea­ta, která vyšla tiskem v Praze roku 1614.

Počí­na­je rokem 2012 prošel časopis Usta ad Albim BOHEMICA řadou kon­cepčních změn, které se dotk­ly částečně jeho grafické podo­by a tech­nick­ého zpra­cov­ání, zvláště pak obsa­hové podo­by jed­notlivých čísel. Rubrika­mi časopisu jsou sta­ti a studie, tex­ty, překla­dy, zprávy, recen­ze a glosy.

Došlé příspěvky jsou posouzeny dvě­ma nezávis­lý­mi recen­ze­mi. O výsled­ku recen­zního řízení je přis­pě­va­tel infor­mován elek­tron­ick­ou formou.

Pokyny pro přispěvatele
Tiskopis recen­zního posudku
Archivo­vaná čísla

Složení redakční rady
Výkon­ný redaktor
PhDr. Václav Jin­dráček, Ph.D.

Redakční rada
prof. dr. hab. Mieczysław Balowski
PhDr. Fran­tišek Čaj­ka, Ph.D.
PhDr. Jan Čulík
Paed­Dr. Ivo Harák, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Hrdlič­ka, CSc.
prof. dr hab. Ele­na Koriakowcewa
Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
doc. Paed­Dr. Zde­na Králová, Ph.D.
prof. PhDr. Dobra­va Moldanová, CSc.
doc.PhDr. Vladimír Novot­ný, Ph.D.
PhDr. Blan­ka Svad­bová, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Sva­toň, CSc.