Státní závěrečné zkoušky

Infor­ma­ce o SZZ naleznete pod přís­luš­nou katedrou.