Státní závěrečné zkoušky

Infor­ma­ce o SZZ naleznete pod přís­luš­nou katedrou.

Upo­zornění proděkana pro studium
Neza­pomeňte, že pokud chcete složit Stát­ní závěreč­nou zkoušku, musíte na studi­jní odd­ělení podat papírovou přih­lášku v ter­mínu stanoveném har­mono­gramem aka­demick­ého roku a ještě se přih­lásit ke konkrét­ní­mu ter­mínu konání stát­nic v IS STAG — podob­ně jako když se hlásíte na zkouškový ter­mín. Ten, kdo neb­ude přih­lášen obo­jím způ­sobem (tedy papírovou přih­lášk­ou i zápisem na ter­mín v IS STAG) neb­ude ke stát­nicím připuštěn.

V pří­padě dotazů pište na e-mail


Příkaz děkana č. 6/2018 — Vyp­isování ter­mínů úst­ních částí stát­ních závěrečných zkoušek a přih­lašování se k nim