Katedra anglistiky

Kat­e­dra anglis­tiky nabízí uchazečům o studi­um anglick­ého jazy­ka jak for­mu bakalářského stu­dia jed­nooborového, tak studi­um v kom­bi­naci s řadou dalších před­mětů (v uči­tel­ském pro­gra­mu se zaměřením na vzdělávání). Oba typy pro­gramů jsou kon­cipovány tak, aby umožni­ly absol­ven­tům široké možnos­ti uplat­nění v oblastech vyžadu­jících kval­it­ní jazykové služ­by a vysok­ou odbor­no­st. Poskyt­nou též solid­ní zák­lad pro pře­chod absol­ven­tů bakalářského stu­dia do navazu­jícího stu­dia mag­is­ter­ského (opět jed­no- i dvouoborového). Plno­hod­not­né vzdělání budoucích učitelů angličtiny na 1. a 2. stup­ni zák­lad­ních škol nabízí nejen svým absol­ven­tům, ale i uchazečům z jiných uni­verz­it s human­it­ním zaměřením.

Odborná pro­fi­lace kat­edry se soustřeďu­je na něko­lik oborů – přede­vším na lingvi­stické dis­ci­plíny, oblast kul­turních studií zahrnu­jících literární stu­dia a na odbornou a výzkum­nou čin­nost v oblasti didak­tiky anglick­ého jazy­ka. Podílí se také aktivně na tvor­bě učeb­nic a zapo­ju­je do aktivního odborného živ­ota i prak­tiku­jící učitele z celé repub­liky. Ti se mohou kaž­doročně zúčast­nit mez­inárod­ní kon­fer­ence Chal­lenges, která se sta­la vel­mi kval­it­ní akcí oceňo­vanou i za hran­ice­mi České republiky.