Katedra výtvarné kultury

Jsme tu pro stu­den­ty, kteří mají vztah k výt­varné­mu umění, rádi tvoří a chodí na výs­tavy, ale zároveň si nepřed­stavu­jí svůj živ­ot jako solitéři, uza­vření ve vlast­ní tvor­bě. Mají potře­bu kon­tak­tu s druhý­mi, těší je být s dět­mi i dospělý­mi, baví je orga­ni­za­ční práce a komunikace.

Osob­ní kon­takt se stu­den­ty je pro nás důležitý. Věříme tomu, že tvořivost se dá rozví­jet na zák­ladě dobrého vztahu mezi učitelem a žákem, který vytváří pros­tor pro nejdůležitější poznání a porozumění. Chceme po našich stu­den­tech, aby byli aktivní, aby vys­tavo­vali své semes­trál­ní práce, aby se hlásili s vlast­ní­mi pro­jek­ty do Výroční ceny kat­edry, aby s námi jezdili na exkurze a viděli to nejak­tuál­nější, co se ve světě umění děje. Zároveň aby poz­nali kul­turní his­torii a pok­la­dy našich i svě­tových galer­ií a muzeí.

Snažíme se v prestižní galerii kaž­doročně zajis­tit výs­tavu toho nejlepšího, co mezi stu­den­ty vzniklo. Pro veře­jnost také pořádáme přehlíd­ku bakalářských a diplo­mových prací BPDP. Ale­spoň jed­nou za aka­demický rok jedeme do zahraničí na exkurzi (zatím to byla Paříž, Mni­chov, Kas­sel, Drážďany…), pod­poru­jeme stu­den­ty v zahraničních pobytech. Zveme zají­mavé osob­nos­ti z uměleck­ého svě­ta, teo­retiky, výt­varné ped­a­gogy či jiné odborníky na před­nášky. Pod­poru­jeme výzkum­né pro­jek­ty našich dok­torandů, které přináše­jí zají­mavé události a příleži­tosti i pro stu­den­ty bakalářských nebo mag­is­ter­ských oborů.

V rám­ci stu­dia na KVK samozře­jmě můžete vyjet také na zahraniční stáž, která je nenahra­ditel­ným zdro­jem zkušenos­tí a zážitků. Pokud se chcete podí­vat na uni­verz­i­ty, se který­mi máme v rám­ci Eras­mus+ uza­vřené smlou­vy, klikněte na tuto mapu.

Další infor­ma­ce naleznete kromě toho­to webu také na face­booku a na webu kaveka.cz.