O nás

Jsme tu pro studenty, kteří mají vztah k výtvarnému umění, rádi tvoří a chodí na výstavy, ale zároveň si nepředstavují svůj život jako solitéři, uzavření ve vlastní tvorbě. Mají potřebu kontaktu s druhými, těší je být s dětmi i dospělými, baví je organizační práce a komunikace.

Osobní kontakt se studenty je pro nás důležitý. Věříme tomu, že tvořivost se dá rozvíjet na základě dobrého vztahu mezi učitelem a žákem, který vytváří prostor pro nejdůležitější poznání a porozumění. Chceme po našich studentech, aby byli aktivní, aby vystavovali své semestrální práce, aby se hlásili s vlastními projekty do Výroční ceny vedoucího katedry, aby s námi jezdili na exkurze a viděli to nejaktuálnější, co se ve světě umění děje. Zároveň aby poznali kulturní historii a poklady našich i světových galerií a muzeí.

Snažíme se v prestižní galerii každoročně zajistit výstavu toho nejlepšího, co mezi studenty vzniklo. Pro veřejnost také pořádáme přehlídku bakalářských a diplomových prací BPDP. Alespoň jednou za akademický rok jedeme do zahraničí na exkurzi (zatím to byla Paříž, Mnichov, Kassel, Drážďany…), podporujeme studenty v zahraničních pobytech. Zveme zajímavé osobnosti z uměleckého světa, teoretiky, výtvarné pedagogy či jiné odborníky na přednášky. Podporujeme výzkumné projekty našich doktorandů, které přinášejí zajímavé události a příležitosti i pro studenty bakalářských nebo magisterských oborů.

Máme akreditované bakalářské studijní obory Výtvarná výchova pro vzdělávání (specializace „jednoobor“ nebo „dvouobor“) a Výtvarná výchova pro pomáhající profese.
Dále nabízíme navazující magisterská studia Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, základní školy a základní umělecké školy („jednooborové“ studium) a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy („dvouoborové“ studium). Důležitou součástí KVK je doktorské studium v oboru Teorie výtvarné výchovy.
Rovněž zajišťujeme konání habilitačních a profesorských řízení v oboru Výtvarná výchova – teorie a tvorba.

Pro zájemce o bakalářské studium:

V našich ateliérech se můžete setkat s malbou, kresbou, prostorovou tvorbou, interdisciplinární tvorbou, videotvorbou, fotografií, grafickým designem i performance. Nejde nám jen o to, aby studenti vytvořili kvalitní dílo, ale především o to, aby rozuměli tomu, proč je toto dílo dobré. Aby hravě poznali hranice kýče a dokázali své poznatky a názory sdílet s ostatními. Studium provází předměty, jako jsou dějiny umění, interpretace uměleckého díla, galerijní pedagogika, didaktika výtvarné výchovy či úvod do teorie výtvarné výchovy, které rozvíjejí a posilují tyto kompetence. Vyzkoušíte si realizovat výtvarnou dílnu i „animovat“ výtvarné dílo pro veřejnost, děti i dospělé, abyste se dobře rozhodli, zda je učitelství výtvarné výchovy pro vás ta správná volba.
Ti z vás, kteří se ubírají více sociálním směrem a zvolí si obor Výtvarná výchova pro pomáhající profese, čeká navíc praxe v různých zařízeních a institucích, abyste byli do budoucí možné práce s klienty dobře vybaveni.
Své studium všichni ukončíte prezentací své bakalářské/diplomové práce na výstavě BPDP, její obhajobou a státní závěrečnou zkouškou.

Pro zájemce o navazující magisterské studium:

Studium učitelství v navazující magisterské formě už předpokládá jasné profesní zaměření. Dozvíte se vše o teorii výtvarné výchovy, ovládnete didaktické postupy, základy psychologie a teoretická pedagogická studia a vše si ověříte během souvislých pedagogických praxí ve školách. I nadále vás budeme podporovat ve výtvarné tvorbě a její prezentaci na výstavách.

Pro zájemce o doktorské studium:

Pokud je váš výtvarně-pedagogicky či teoreticky orientovaný projekt tak nosný, že zaujme odbornou komisi a vašeho školitele, máte u nás otevřené dveře. Někteří studenti dále rozvíjejí a prohlubují oblast, kterou zkoumali ve své diplomové práci, jiní přicházejí s novými tématy.

Další informace naleznete kromě tohoto webu také na facebooku.