Doktorské studium

Studijní program: Teorie výtvarné výchovy (P0111D300019)
Forma studia: Kombinovaná a prezenční
Standardní doba studia: 4 roky

(dobíhající studium: studijní program – P7507 specializace v pedagogice; studijní obor – Teorie výtvarné výchovy; forma studia – kombinovaná a prezenční; standardní doba studia – 3 roky)

Doktorské studium se uskutečňuje pod záštitou integrované oborové rady spolupracujících pracovišť KVV PedF MU v Brně, KVV PedF UK v Praze a KVK PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústeckou část oborové rady zastupují:
doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. – místopředsedkyně oborové rady
prof. Mgr. Miloš Michálek – člen oborové rady
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. – členka oborové rady

PRŮBĚH STUDIA:
Student se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP pro studium v doktorském studijním programu platným od 16. 5. 2018 a směrnicí děkana PF č. 3/2020: Organizace studia v doktorských studijních oborech akreditovaných na PF UJEP. Další informace o studiu (úvod do studia, přehled studia) získáte zde: Úvodní informace o doktorském studiu na PF

Individuální studijní plán:
Student se řídí Čl. 7 Studijního a zkušebního řádu v DS „Individuální studijní plán studenta“ a ustanoveními oborové rady. Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem studenta, který po projednání se studentem navrhuje školitel a schvaluje oborová rada. Plán je závazný pro všechny zúčastněné strany. Jeho změnu je nutné projednat, na základě žádosti studenta schválené školitelem, na zasedání oborové rady. Individuální studijní plán studenta stanovuje náplň tzv. studijní etapy (přednášky, kursy, semináře) a zaměření vědecké nebo tvůrčí práce studenta. Individuální studijní plán se definuje podrobně pro první akademický rok, pro další léta jen rámcově. Další studijní povinnosti a postup vědecké nebo tvůrčí práce pro další léta se upřesňují při výročních hodnoceních studenta. Plán studia podepisuje školitel a student. Student plán odevzdá do 20. 9. v prvním roce studia. Poté, co jej schválí oborová rada, student předává 1 kopii na studijní oddělení a 1 kopii sekretářce katedry, originál si nechává.

Časový průběh studia (platný pro dobíhající studium):
Na zasedání OR dne 3. 4. 2015 byl přijat materiál strukturující časový průběh studia, který je platný od akademického roku 2015/2016. Nadále se budou studenti řídit tímto modelem:

 • 3 ZK + 2 ZK + SDZ + obhajoba DIZP, (tj. 4–5 let studia bez přerušení)
 • 1. ročník – 2–3 zkoušky
 • 2. ročník – 1–2 zkoušky za rok
 • 3. ročník – Státní doktorská zkouška
 • 4., případně 5. ročník – vykonání obhajoby dizertační práce (DIZP).

Studenti stávajících ročníků DS se od akademického roku 2015/16 zapojí do nového časového modulu studia v odpovídající míře:
V ak. r. 2015/16 vykonají 2 zkoušky a dále pokračují podle časového modulu
nebo
V případě, že mají vykonané všechny zkoušky, se přihlásí k SDZ
nebo
V případě, že mají vykonanou SDZ, se přihlásí k obhajobě DIZP. Tento model nevylučuje přerušení studia, na které má student podle řádu právo. Výjimku v časovém rozvrhu může tvořit pouze skutečnost, že student studuje v zahraničí. Na základě jeho zdůvodněné žádosti, potvrzené školitelem, může být od zkoušek v daném akademickém roce osvobozen nebo mu mohou být uznány výsledky ze zahraničí.


Seznam zkoušek a přednášejících v DS na KVK UJEP:
Podrobné informace k jednotlivým zkouškám a postup při volbě zkoušejícího naleznete v odkazu Důležité dokumenty

Povinný předmět:

 • VYBRANÉ ASPEKTY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU PEDAGOGICKÝCH JEVŮ
  Přednášející: prof. doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prof. doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D., PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Modul B (Povinně volitelný):

 • ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA
  CJP/D009 Angličtina, CJP/D010 Němčina, CJP/D011 Ruština, CJP/D012 Italština
  Zajišťují přednášející CJP PF UJEP

Modul A (Povinně volitelný):

 1. FILOSOFICKÉ ASPEKTY VÝTVARNÉ VÝCHOVY
  Přednášející: Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
 2. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE
  Přednášející: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D, PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D., doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
 3. ZÁŽITKOVÉ ASPEKTY TVORBY JAKO SJEDNOCUJÍCÍ MOMENT VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY
  Přednášející: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D., Prof. PeadDr. Jaroslava Šicková, akad. soch. PhD, Doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.,prof. Mgr. Miloš Michálek, doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
 4. TEORIE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
  Přednášející: doc. K. Dytrtová, Ph.D., Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D, Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
 5. DĚJINY VÝTVARNÝCH OBORŮ
  Přednášející: PhDr. Iva Mladičová, Ph.D., doc. K. Dytrtová, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
 6. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A INTERPRETACE UMĚNÍ
  Přednášející: PhDr. Iva Mladičová, Ph.D., doc. K. Dytrtová, Ph.D., Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Havlík, Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
 7. GALERIJNÍ PEDAGOGIKA
  Přednášející: Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Roční hodnocení studia
Vždy na konci akademického roku student vypracuje formulář pro roční hodnocení svého studia. Použije formulář Roční přehled činnosti studenta (PDF příloha), který předloží svému školiteli k vyjádření a podpisu. Kompletní formulář odevzdá do 20. 9. sekretářce katedry a na studijní oddělení. Materiál je podkladem pro roční hodnocení oborovou radou, obsahuje jak informace o již vykonaných aktivitách, ale také informace o plánovaných aktivitách v následujícím akademickém roce.


Kolokvium doktorandů
„Student zpravidla jednou za rok referuje na školícím pracovišti o svém studiu, výsledcích řešení tvůrčích úkolů a přípravě dizertační práce.“ (Studijní a zkušební řád pro studium v DSP UJEP v Ústí n. L. ze dne 16. 5. 2018)
K tomuto účelu slouží na KVK PF UJEP Doktorské kolokvium, které se koná každoročně třetí týden v únoru, ve středu.
Účast studentů v prezenční i kombinované formě DS je povinná. Cílem kolokvia je prezentovat aktuální výsledky studentů v jejich bádání v rámci dizertačního projektu před odbornou veřejností složenou ze školitelů, hostů a studentů. Studenti, kteří již mají složenou Státní doktorskou zkoušku, představí svou dizertaci.
Student je přítomen po celou dobu konání kolokvia – od počátku do konce. Není možné přijíždět pozdě a odjíždět dříve. Smyslem kolokvia je uskutečnit oborový diskurs nad připravenými výstupy, vést kritickou diskusi nad úrovní příspěvků, zažít odborný diskurs školitelé – doktorandi – studenti, seznámit se prací ostatních doktorandů, mít možnost domlouvat společné akce, granty, výstupy. Dále mít přehled o úrovni studia, možnost vyslechnout podnětné přednášky zvaného hosta, školitele, apod. Setkávání umožňuje odbornou diskusi, která má pomoci studentům orientovat se v oboru.
Hodnocení kolokvia: Přítomní školitelé se vyjadřují k úrovni příspěvků v průběhu diskuse. Zaznamenávají stručné známkové a slovní hodnocení do připravených formulářů, se kterým jsou studenti seznámeni následně e-mailem. Výsledky kolokvia student uvádí v Ročním hodnocení studia a jsou zohledněny při hodnocení studenta oborovou radou.
Pro studenty v kreditním systému je aktivní účast na kolokviu uznatelná jako Doktorský seminář 3, 4, 5, 6. Neobsažné nebo nedodané příspěvky budou hodnoceny jako nesplnění podmínek kolokvia a nebudou uděleny kredity za jeho aktivní absolvování.
Organizace kolokvia: Na organizačním zajištění kolokvia se podílejí studenti prezenční formy studia pod supervizí KVK.
Bližší informace ke kolokviu najdete v odkazu Důležité dokumenty.