Ediční činnost

Směr­nice č. 5/2018 — Ediční a pub­likační čin­nost na PF UJEP

Složení ediční komise:
PhDr. Šte­fan Balkó, Ph.D. (předse­da)
Prof. Paed­Dr. Jiří Hol­ubec, Ph.D. (KHV)
PhDr. Ilona Balkó, Ph.D. (KBO)
PhDr. Luboš Hána, Ph.D. (KHV)
PhDr. Mar­tin Fibiger, Ph.D. (KBO)
Mgr. Mar­tin Nosek, Ph.D. (KTVS)
doc. Paed­Dr. Ivana Brt­nová-Čepičková, Ph.D. (KPR)

tajem­nice: Eva Jarošová —