Etická komise

Složení komise:
PhDr. Šte­fan Balkó, Ph.D. (předse­da komise)
doc. Paed­Dr. Ivana Brt­nová-Čepičková, Ph.D.
PhDr. Otakar Fleis­chmann, Ph.D.
Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.
PhDr. et Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.

Etická komise byla zřízena směr­nicí děkana PF UJEP č. 5A/2013.

Zápisy ze zasedání etické komise

Etický kodex Uni­verz­i­ty Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem
Všeobec­ná deklarace lid­ských práv