Etická komise PF UJEP

Složení komise:
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. (předseda komise)
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.
PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.
PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.
MUDr. Pavla Zemanová
PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.
Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.

Funkční období Etické komise PF UJEP 2023–2027

Výzkumná činnost na PF UJEP se řídí Příkazem děkana č. 8/2019

Žádost o schválení (příloha č. 1)
Informovaný souhlas (příloha č. 2)

 

Zápisy z jednání Etické komise PF UJEP


Relevantní dokumenty:
Etický kodex Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Všeobecná deklarace lidských práv
Evropská charta pro výzkumné pracovníky
Kodex integrity výzkumu
Jednací řád Etické komise UJEP
Směrnice rektora UJEP – Etika ve výzkumu