FAQ – studenti

Často kladené otázky studentů

• Chatroom se studijním oddělením

Studium:

 1. Podle čeho se řídí akademický rok?

Akademický rok se řídí podle Harmonogramu daného akademického roku.  Je to jízdní řád, podle kterého se řídí akce fakulty. Akademický rok se dělí na zimní semestr a letní semestr.

 1. Co je to status studenta, kdy končí?

Takzvaný „status studenta“ na univerzitě má člověk s aktivním bakalářským, magisterským nebo doktorským studiem bez ohledu na věk a formu studia. Vzniká řádným nebo opětovným zápisem do studia a student o něj přichází přerušením nebo ukončením studia.

Status studenta končí:

 1. dnem úspěšného absolvování poslední části státní závěrečné zkoušky,ukončením studia pro nesplnění podmínek pro pokračování ve studiu – třeba protože nemáte dost kreditů pro zápis do dalšího semestru,
 2. písemným oznámením fakultě o zanechání studia,
 3. vyloučením ze studia – například pro podvodné jednání a jiné disciplinární přestupky,
 4. při přerušení studia.

Z hlediska placení zdravotního pojištění je status studenta uplatnitelný pouze do 26 let. Po dovršení tohoto věku jste povinni platit si zdravotní pojištění sami, nebo je za vás odvede zaměstnavatel, pokud již pracujete. (V případě řádného ukončení vysoké školy do věku 26 let za vás však ještě celý měsíc následující po tom, ve kterém jste složili státní závěrečnou zkoušku, platí zdravotní pojištění stát.)

 1. Co je to standardní doba studia?

Standardní doba studia je počet (akademických) let, ve kterých se předpokládá, že studium při průměrné studijní zátěži absolvujete.
V bakalářském studiu je standardní doba studia 3 roky, v navazujícím magisterském 2 roky a v magisterském, které nenavazuje na bakalářský studijní program 5 let.

 1. Co je to maximální doba studia?

Pro každý studijní program je stanovena standardní doba studia a maximální doba studia.
Maximální doba studia pro splnění všech požadavků vyplývajících ze studijního programu včetně vykonání státní závěrečné zkoušky je u bakalářského studijního programu a magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program, o 2 roky delší, než je standardní doba studia.
U magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, je maximální doba studia o 3 roky delší než standardní doba studia.

 1. Je možné prodloužit maximální délku studia?

Pro každý studijní program je stanovena standardní doba studia (§ 44 odst. 2 zákona) a maximální doba studia. Maximální doba studia pro splnění všech požadavků vyplývajících ze studijního programu včetně vykonání státní závěrečné zkoušky je u bakalářského studijního programu (§ 45 odst. 1 zákona) a magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program (§ 46 odst. 2 zákona), o 2 roky delší, než je standardní doba studia; u magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program (§ 46 odst. 2 zákona), je maximální doba studia o 3 roky delší než standardní doba studia. Maximální délku studia tedy prodloužit nelze.

 1. Co je studentský e-mail a kde ho najdu?

Univerzitní e-mail pro studenty UJEP byl zaveden především pro zlepšení komunikace univerzity se studenty. Tento e-mail mohou studenti používat pro své soukromé účely, ale zároveň je určen pro informování studentů ze strany univerzity. Student by si tedy měl schránku pravidelně vybírat, aby nedošlo k případným problémům, které by mohly vzniknout tím, že se student neseznámil s informacemi zaslanými do jeho schránky.
Schránka má limit 200MB, je proto nutné dbát na udržování dostatečného volného místa pro zasílání zpráv. Primární e-mailová adresa je ve tvaru cislo_studenta@students.ujep.cz  (např. st12345@students.ujep.cz).

Přihlašovací jméno je pouze studentské číslo (např. st12345).

 1. Proč mám sledovat doručené dokumenty v IS STAG?

Každý student má na portálu IS STAG záložku „nahlížení do spisu“. Na toto místo jsou zasílány dokumenty ze studijního oddělení, které nemusí být (ze zákona) odesílány formou doporučeného dopisu. Jedná se např. o výzvy upozorňující na neplnění studijních povinností, oznámení o přiděleném stipendiu atd.
Ve vlastním zájmu by měl každý student tuto složku pravidelně kontrolovat, aby mu neunikly důležité informace.

 1. ISIC karta/průkaz studenta, co je to?

Průkaz studenta je na univerzitě důležitý doklad. O jeho předložení můžete být požádáni například u zkoušky. Opravňuje vás ke vstupům do menzy, do knihovny, studoven a na další místa ve škole. Výhody ISIC karty můžete čerpat i mimo univerzitu, např. v restauracích, kavárnách a knihovně, ve veřejné dopravě.

 1. Jak získám ISIC/průkaz studenta

K jeho získání musíte splnit tyto podmínky:

 1. absolvovat zápis ke studiu,
 2. nechat se vyfotografovat nebo vložit fotografii do systému
 3. objednat průkaz v Informačním systému a provést platbu.
 4. Následně si ho vyzvednout v kanceláři Kas na rektorátu.

Podrobnější popis na: https://kas.ujep.cz/zadost-o-prukaz/

 1. Jak si mám nechat uznat zkoušky a zápočty splněné v předchozím studiu?

Uznání předmětů z předchozího studia se řídí směrnicí č. 8/2018 – Uznávání kreditních bodů absolvovaných předmětů nahrazujících předměty předepsané studijním programem.

Formulář/Žádost pro znávání předmětů
Žádost se vyplňuje elektronicky, k žádosti se přikládá soupis absolvovaných předmětů a kompletní žádost se předá vedoucímu katedry nebo vyučujícímu předmětu ke schválení.
Žádost s podpisy vedoucího katedry nebo vyučujícího se předá na stud. oddělení. To předá žádost ke konečnému schválení proděkanovi pro studium, a pokud je žádost schválena, referentka zapíše uznané předměty do Vašeho STAGu.

 1. Kdo má nárok na individuální studijní plán?

Individuální studijní plány (dle VŠ zákona tzv. úpravy průběhu studia) jsou určené pouze pro sportovce, kteří jsou našimi studenty a členy sportovního centra. Pokud se student stane členem, má na tyto úpravy (ind. plán) nárok.
Toto funguje napříč fakultami, pro celou univerzitu.
Seznam členů centra

 1. Komu se omlouvám z výuky?

Z výuky se student omlouvá na příslušné katedře, kde výuka probíhá, nejlépe přímo vyučujícímu, nebo prostřednictvím sekretářky katedry.

 1. Mohu přestoupit na jiný obor?

Přestup se řídí Směrnicí děkana PF UJEP č.11/2017– Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu a je možný pouze v případě přestupu z dvouoborového studia na jednooborové studium anebo při změně formy studia.

 1. Kolik kreditních bodů potřebuji v prvním roce studia?

V prvním roce studia musí student získat za zimní semestr minimálně 15 kreditních bodů, aby splnil podmínku pro postup do letního semestru, jak je uvedeno ve Studijním řádu, čl. 8, odst. 10.

 1. Kolik kreditních bodů potřebuji pro postup do 2., 3., a 4. roku studia?
 1. 45 kb (kreditních bodů) potřebuje student získat za předměty zapsané v prvním roce studia, aby mohl postoupit do druhého roku studia
 2. 85 kb (kreditních bodů) potřebuje student získat za předměty zapsané v prvním a druhém roce studia, aby mohl postoupit do třetího roku studia
 3. 125 kb (kreditních bodů) potřebuje student, který nestuduje v navazujícím magisterském programu, získat za předměty zapsané v prvním až třetím roce studia, aby mohl postoupit do 4. roku studia,

Jak je uvedeno ve Studijním řádu, čl. 8, ods. 5. a)-c)

 1. Zapomněl jsem si předzapsat jeden předmět, jak mám požádat o dodatečný předzápis předmětu?

Pokud potřebujete požádat o dodatečný předzápis předmětu, po uzavření předzápisu v IS Stag na daný semestr, prosíme doručit na Studijní oddělení – žádost o dodatečný předzápis předmětu.

Žádost musí být odsouhlasena, podepsaná vyučujícím předmětu, nebo zástupcem příslušné katedry.
Dále prosíme žádost krátce zdůvodnit, uvést kód a název předmětu.
Žádosti předáváme proděkanovi pro studium PF k posouzení, odsouhlasení – poté Vám můžeme předmět předzapsat v IS Stag.

Další informace: Studijní řád, č. 6 Elektronický zápis předmětů
Dodatečný předzápis je zpoplatněn -100,–Kč/předmět,(potvrzení prosíme přiložit k žádosti), lze uhradit hotově na pokladně PF UJEP, nebo bankovním převodem.
Pokyny k platbě najdete: Směrnice děkana PF UJEP č. 2B/2016, Režim úhrad za mimořádné administrativní úkony

 1. Jak mohu sám zanechat studia?

Písemně – oznámení o zanechání studia doložte na studijní oddělení osobně, nebo zašlete poštou na adresu studijního oddělení.
Dnem ukončení studia je den, kdy bylo písemné oznámení o zanechání studia fakultě doručeno.

 1. Kdy mohu přerušit studium a za jakých podmínek?

Žádost o přerušení studia podává student písemně na studijní oddělení fakulty, vždy s uvedením důvodu a doby, na kterou hodlá studium přerušit. O přerušení studia studentů rozhoduje děkan.

Pro rozhodování o této žádosti platí:

a) Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po kterou by jinak trvala jeho mateřská nebo rodičovská dovolená, nebo z důvodu převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na dobu odpovídající mateřské nebo rodičovské dovolené, děkan této žádosti vyhoví (§ 54 odst. 2 zákona). Studium se studentovi přerušuje na dobu celých semestrů, případně zvětšenou o dobu zbývající do konce semestru, v němž byla žádost podána. Doba přerušení studia se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Studium lze takto přerušit i opakovaně

b) V ostatních případech může děkan přerušit studium na žádost studenta maximálně dvakrát, a to na dobu celých semestrů, případně zvětšenou o dobu zbývající do konce semestru, v němž byla žádost podána. Celková doba přerušení studia nesmí překročit dobu tří let.
S výjimkou závažných zejména zdravotních důvodů lze studium přerušit až po dosažení počtu kreditů nezbytného pro postup do druhého roku studia tj. v prvním roce studia získá student minimálně 45 kreditů.

 1. Co je to uznaná doba rodičovství?

Od roku 2013 je zákonem o VŠ zavedena uznaná doba rodičovství, která je stanovena na dobu ode dne narození dítěte (případně až osm týdnů před porodem) do jeho třetích narozenin.
Využít ji není povinné, je to jen možnost, která se může hodit např. při stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia – uznaná doba rodičovství se do celkové doby studia nepočítá.

 1. Jak mohu požádat o výhody uznané doby rodičovství?

Ve chvíli, kdy chcete začít využívat výhod uznané doby rodičovství, doložte na studijní oddělení:
a) úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte/dětí (týká se matek a otců),
b) úředně ověřenou kopii lékařského potvrzení (potvrzení gynekologa) o nástupu na mateřskou dovolenou (týká se pouze matek).

 1. Na koho se obracím v době předzápisu pokud se předměty překrývají nebo je plná kapacita?

Ohledně rozvrhu jednotlivých předmětů se obracíte na rozvrháře PF pouze e-mailem a stručně: pf@rt.ujep.cz

S žádostí o navýšení kapacity předmětu se obracíte na tajemníky kateder podle toho, kde je předmět vyučovaný.
Kontakty na tajemníky najdete na stránkách PF u jednotlivých kateder.

 1. Kde najdu kontakt na jednotlivé vyučující a referentky stud. odd.?

Kontakty na vyučující – jednotlivé katedry

Kontakty na studijní referentky

 1. Komu mám hlásit změnu osobních údajů?

Změnu osobních údajů hlásíte na studijním oddělení referentce, která má váš studijní obor na starosti. Změnu jména dokladujete kopií oddacího listu, kopií dokladu z matriky, změnu adresy kopií občanského průkazu atd.

 1. Komu mám podávat své žádosti?

Žádosti předáváte své studijní referentce a to buď osobně v úředních hodinách, poštou, nebo je lze mimo úřední hodiny vhodit do schránky umístěné vedle dveří studijního oddělení.

 1. Kdo mi vydá potvrzení o studiu?

Potvrzení o vašem studiu vydá studijní oddělení. Můžete o něho požádat osobně nebo emailem. Pokud Vám bude posláno emailem, zasílá se na Váš studentský email.

Státní závěrečné zkoušky:

 1. Podmínky přihlášení k SZZ – kolik kreditních bodů potřebuji pro povolení vykonat státní závěrečné zkoušky?
 • Pro povolení vykonat státní závěrečné zkoušky potřebuje mít student splněno šedesátinásobek počtu roků jeho standardní doby studia:
 • v bakalářském studiu 180 kreditních bodů
 • v navazujícím magisterském studiu 120 kreditních bodů
 • v nenavazujícím magisterském studiu 300 kreditních bodů
 • Dále musí mít student splněny všechny povinné předměty, povinné moduly, a povinně volitelné předměty stanovené studijním plánem svého studijního programu.
 • Výjimkou je pouze SZZ Pedagogiky a psychologie u navazujících magisterských učitelských studijních programů, kdy pro vykonání této státní závěrečné zkoušky musí student splnit všechny povinné předměty a povinné moduly pedagogicko-psychologické přípravy.

Jak je uvedeno ve Studijním řádu, čl. 8, odst. 7., 8., 9.

 1. Podmínky přihlášení k SZZ: (Studuji sdružené studium a zatím se hlásím k SZZ pouze z jednoho oboru. Musím mít ve studijním plánu splněné i předměty druhého oboru?)

Pro vykonání státní závěrečné zkoušky musí student vždy splnit všechny povinné předměty a povinné moduly stanovené studijním plánem příslušného studijního programu. To znamená, že musí mít splněné všechny předměty obou oborů ve sdruženém studiu.

 1. Hlásím se k SZZ, musím mít splněn i předmět bakalářská práce, nebo diplomová práce, pokud jsem zatím práci neodevzdal?

Ano, pokud si chcete podat přihlášku k SZZ, musíte mít splněn celý studijní plán, tedy plný počet kreditních bodů (Bc. – 180 KB, Nav. – 120K KB, Mgr – pětileté – 300 KB), všechny povinné a povinně volitelné předměty – TEDY I PŘEDMĚT BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE.

Bez toho nebudete ke konání státních zkoušek připuštěni.

 1. Musím mít splněné všechny předměty studijního plánu, pokud se hlásím k SZZ Pedagogika a psychologie v navazujícím učitelském programu?

Podmínkou pro podání přihlášky k SZZ z pedagogiky a psychologie je absolvování všech povinných a povinně volitelných kurzů z pedagogiky a psychologie bez ohledu na celkový počet získaných kreditních bodů.

 1. Mohu si určovat pořadí plnění jednotlivých státních zkoušek a obhajoby?

Pořadí SZZ si může určit pouze student studující dvouoborové studium. Na papírovou přihlášku k SZZ uvede pořadí, jak chce SZZ vykonat. Termíny SZZ se vždy řídí aktuálním harmonogramem příslušného akademického roku.

 1. Kolik pokusů mám na splnění SZZ?

Státní závěrečnou zkoušku může student konat nejvýše třikrát; student vždy opakuje pouze tu část státní závěrečné zkoušky, u které nevyhověl. Mimořádný opravný termín státní závěrečné zkoušky se nepřipouští. Se studentem, který ani ve třetím termínu konání státní závěrečné zkoušky nesplní požadavky této kontroly studia, tj. státní závěrečnou zkoušku nevykoná úspěšně, je zahájeno řízení o ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 12 odst. 3 písm. g). Na rozhodnutí v této věci se vztahuje § 68 zákona.

 1. Jak se přihlašuji ke SZZ a obhajobě?

Odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce ke kontrole na stud. odd. se přihlašujete k obhajobě.
Písemnou přihláškou se přihlašujete k ústním SZZ.
Přihláška ke SZZ je ke stažení

Termín odevzdání bakalářských nebo diplomových prací a termín odevzdání přihlášek ke SZZ se řídí Harmonogramem na daný akademický rok.

 

Stipendia:

 1. Proč mám mít v IS STAG zadán svůj bankovní účet?

V průběhu studia má každý student možnost získat některé ze stipendií – sociální, ubytovací, mimořádné… K výplatě stipendia slouží studentův bankovní účet, který má uveden v IS STAG.
Pokud si student svůj účet do systému nezadá, nemůže mu být příslušná částka na účet odeslána. Peníze pak čekají na osobní vyzvednutí v pokladně rektorátu.

 1. Kdy a jak se vyplácí stipendium?

Sociální a ubytovací stipendia se posílají studentům periodicky v průběhu akademického roku, obvykle čtvrtletně. Jak podat žádost o ubytovací nebo sociální stipendium se dočtete v otázkách:
Jak se žádá o ubytovací stipendium? Jak se žádá o sociální stipendium?
Pro získání mimořádného stipendia, které navrhuje některý z akademiků za pomoc při fakultních aktivitách, musí být vyplněn formulář „Návrh na přidělení mimořádného stipendia“. Ten musí být opatřen podpisem navrhovatele – akademika a podpisem studenta. Tento návrh se pak do konce kalendářního měsíce doručí k rukám proděkana pro studium, který jej schvaluje. V následujícím měsíci jsou schválená stipendia prostřednictvím studijního a ekonomického oddělení odesláno na účet studenta, vždy po 25. dni v měsíci.
Po schválení stipendia student dostane písemné rozhodnutí o jeho přidělení v elektronické podobě prostřednictvím IS STAG – složka „nahlížení do spisu“.

 1. Jak se žádá o ubytovací stipendium?

Každý student, který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia dle platného stipendijního řádu UJEP, si musí o stipendium požádat elektronicky po svém přihlášení v portále IS STAGUBYTOVACÍ STIPENDIUM.
Oprávněnost nároku na US se vyhodnocuje dle informací v systému STAG a dostupných informací v centrální matrice studentů (SIMS). Na základě vyhodnocení žádostí je vystaveno příslušné rozhodnutí o přiznání / nepřiznání ubytovacího stipendia. Rozhodnutí o ukončení nároku na US se nevydává.
Při změně místa trvalého pobytu a při změně v průběhu studia (návrat po přerušení studia…), které vedou k získání nároku na US, si student žádá o stipendium formou písemné žádosti prostřednictvím svého studijního oddělení.

Podrobněji na: http://stag.ujep.cz/index.php/ubytovaci-stipendium

 1. Jak se žádá o sociální stipendium?

Student musí podat písemnou žádost prostřednictvím studijního oddělení. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost příslušným orgánem státní sociální podpory – doklad SDĚLENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ STIPENDIA. V tomto dokladu s potvrzením příjmu za 3. čtvrtletí roku 202… (aktuálního roku) musí být potvrzený nárok na dávku státní sociální podpory přídavek na dítě v období od 01.10.202…do 31.10.202….(aktuálního roku). Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován.

Podmínky pro jeho získání:

 1. Student studuje ve standardní době studia
 2. Student má nárok na přídavek na dítě, tj. je mladší 26 let.
 3. Příjem zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. – VYDÁ ORGÁN SOCIÁLNÍ PORPORY
 4. V případě souběžně studovaných studijních programů má student nárok na sociální stipendium pouze jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl zapsán dříve.
 5. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s výjimkou měsíců srpen a září.
 6. Student má bankovní účet u tuzemské bankovní instituce. Číslo účtu si student zapisuje do systému STAG sám.

Poplatky za studium:

 1. Kdy budu muset začít platit za studium?

Poplatky za studium s věkem studenta nesouvisí, pro jejich vyměření je podstatná jen odstudovaná doba.

K zahájení řízení o vyměření poplatku dojde, pokud celková započitatelná doba studia překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.

Do celkové doby každého studia se pro účely stanovení poplatku započítávají i veškerá předchozí studia v bakalářských, magisterských nebo navazujících magisterských programech, která nebyla ukončena jinak než řádně, přičemž období, ve kterých student studoval ve více takových studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.

Do doby studia se nezapočítávají:

 • předchozí studia, po jejichž neúspěšném ukončení se student stal absolventem studijního programu stejného typu,
 • doba, po kterou bylo nebo je studium přerušeno,
 • uznaná doba rodičovství,
 • doba studia před 1. 7. 2001.
 1. Jaká je výše poplatku za studium?

Výše poplatku za studium činí za každých započatých 6 měsíců studia 15 000 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty UJEP.

 1. Kam se podává odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium?

Odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium se podává písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, a to děkanovi, který rozhodnutí vydal, prostřednictvím studijního oddělení příslušné fakulty.
Více k poplatkům za studium viz – SMĚRNICE REKTORA č. 6/2023 POPLATKY ZA STUDIUM
Odvolání se podává na formuláři

Rozvrh: otázky a odpovědi

Co je to rozvrhová akce?
Rozvrhová akce (RA) znamená, že daný předmět je nasazen v časoprostoru. Je z rozvrhu předmětu vidět, kdy a kam máte jít na výuku.

Co je to aposteriorní akce?
Aposteriorní akce (AA) znamená, že daný předmět není nasazen v časoprostoru. Můžete se na předmět zapsat, ale není jasné, kdy a kam máte jít na výuku.

Jak je předmět v IS/STAG evidován?
Každý předmět v IS/STAG je jasně dán v podobě pracoviště/zkratka předmětu (např. KPAD/7010, KHV/7111). Při řešení problémů pište pracoviště/zkratka předmětu jež chcete řešit.

Jak zjistím tajemníka katedry/centra?
Na stránkách jednotlivých kateder https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-anglistiky → Kontakty (Personální složení)

Jakým způsobem se vytváří rozvrh?
Rozvrh se tvoří podle doporučených studijních plánů pro všechny obory (programy) na univerzitě.

Kdy budu mít možnost zapsat si předměty?
Zápis předmětu je dán harmonogramem předzápisu, který je zveřejněn před každým semestrem

Mohu zjistit svůj rozvrh, když ještě nemám přístup pro zápis předmětu otevřen?
Ano, svůj rozvrh můžete zjistit dle svého kroužku.

Do kdy musí být zveřejněn rozvrh?
Termín pro zveřejnění rozvrhu je dán v harmonogramu fakulty,  hledejte výraz „konečný termín pro zveřejnění rozvrhu“

Může se měnit rozvrh?
Ano, může. Pokud ještě nemáte otevřený IS/STAG k zápisu předmětů, tak se může měnit rozvrh. Po otevření IS/STAG k zápisu předmětů budou všichni zapsaní studenti na předmětu informováni, že došlo k změně rozvrhu s důvodem změny. E-maily vám budou chodit na ten e-mail, který máte zadán v IS/STAG. Pokud jste tam nezadali svůj soukromý, tak budou chodit na váš studentský e-mail.

Nemůžu si zapsat předmět XYZ/ABC do IS/STAGu. Co mám dělat?
Podívejte se, jestli nenastala jedna z těchto nejčastějších situací:
• Předmět na daný semestr nemá vygenerovanou ani AA či RA.
◦ Napište tajemníkovi katedry, aby vám předmět otevřel.
• Předmět má vygenerovanou AA či RA, ale je plně obsazen.
◦ Napište tajemníkovi katedry, aby vám navýšil kapacitu, či otevřel další RA.
• Předmět má nastavenou kapacitu A/B/C a ta je již obsazená, či je nastavená na 0.
◦ Napište tajemníkovi katedry, aby vám navýšil kapacitu.
• Předmět máte ve svém stud. plánu na druhý semestru, než na jaký aktuálně probíhá zápis.
◦ Musíte provést zápis předmětu po předmětech, tj. explicitně si musíte zadat předmět k zápisu.
• Předmět má uvedeno u AA/RA, že „V přípravě“.
◦ Napište tajemníkovi katedry, aby otevřel AA/RA.
• Předmět má podmiňující předměty, které musíte mít v IS/STAG splněné, aby jste si předmět mohli zapsat.

Může mi někdo zkontrolovat zapsané předměty ve IS/STAGu?
Ne, nemůže. Je na vaší zodpovědnosti si zkontrolovat, že máte zapsané všechny předměty, které chcete mít zapsané.

Mohu si zapsat RA, kde není uveden můj kroužek?
Ne, nemůžete.

Jak najdu svůj kroužek pro rozvrh?
Přihlašte se do IS/STAG   a zvolte „Předzápisové kroužky“. Do kolonky „Kód kroužku“ zadejte svůj kroužek. Poté na záložce „Rozvrh kroužků“ vidíte rozvrh kroužku tak, jak byl přidělen k jednotlivým rozvrhovým akcím.

Mám zapsané předměty dle svého dop. studijního plánu a jsem na RA, které mám přidělené pro svůj kroužek. Mám kolizi předmětů ve svém rozvrhu. Co mám dělat?
Napište na pf@rt.ujep.cz páry kódů předmětů v IS/STAG, které vám kolidují. Pište stručně a jasně,  kde je problém.

Mám zapsaný předmět, ale nevidím ho v rozvrhu. Co mám dělat?
Pokud máte zapsaný předmět, ale není v rozvrhu, tak je v podobě AA, tj. dole pod vaším rozvrhem. Nejčastěji to bývají státnice, exkurze, praxe atp. Pokud jste přesvědčení (např. podle dotace předmětu), že by předmět měl být nasazen, tak napište dotaz tajemníkovi katedry.

U mého kroužku je uveden kód předmětu, který nemám ve svém studijním plánu. Co mám dělat?
Napište na pf@rt.ujep.cz, že předmět AAA/BBB má přidělený kroužek XXX, který tam nemá být.

Všechny body jsem přečetl/a, ale odpověď na svojí otázku jsem nenašel/nenašla. Co mám dělat?
Napište na pf@rt.ujep.cz svůj problém stručně, jasně a pokud vám IS/STAG píše nějakou chybu, tak ji uveďte do e-mailu.

Kdy probíhá rozvrh pro prezenční studium?
Výuka pro prezenční studium může probíhat od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00. Nejčastěji to bývají 3 až 4 dny v týdnu pro jednotlivé obory (programy).

Kdy probíhá rozvrh pro kombinované studium?
Výuka pro většinu oborů (programů) probíhá hlavně v sobotu s několika pátky. Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy probíhá v úterý od 9:00 hodin téměř každý týden, kdy je výuka v semestru.