Projekty, granty a programy EU

Interní grantová soutež

Podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP

Pod­po­ra je uprave­na směr­nicí děkana č. 1/2019 (přílo­hy: reg­is­trační for­mulář, závěrečná zprá­va)

Podpora tvůrčí činnosti, stimulace lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podpora mladých vědeckých pracovníků pro období 2019 až 2020

Směr­nice rek­to­ra č. 3/2018 Vyh­lášení grantové podpory

Programy EU

Coro­na Cul­tur­ae - Ino­vace uměnověd­ných oborů různých součástí UJEP
Sez­nam pro­gramů EU