Bakalářské studium

Na Katedře výtvarné kultury se lze přihlásit ke studiu těchto bakalářských studijních programů: Výtvarná výchova pro vzdělávání (specializace „jednoobor“ nebo „dvouobor“) a Výtvarná výchova pro pomáhající profese.

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP v Ústí nad Labem pro studium v bakalářských a magisterských programech a Směrnicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2018: Organizace studia v bakalářských a magisterských programech na Pedagogické fakultě UJEP.


Výtvarná výchova pro vzdělávání („jednoobor“)

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Vizualizace stud. oboru na IS STAG

Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice umění a vizuální kultury a zároveň základní vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem výtvarné pedagogiky. Student se přirozeně kontaktuje s aktuálními proměnami výtvarného umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby a skrze její ověření účastí na výstavách a výtvarných akcích, což je předpokladem pro jeho dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti.
Obsahem studia je nabytí specifických znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Důraz je kladen na dovednosti zprostředkovat výtvarné umění různým skupinám obyvatel a na obecnou schopnost uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti v práci s lidmi.
Prakticky orientovaná umělecká oblast studia provádí studenta jednotlivými disciplínami jak v klasických tak v digitálních médiích. Na základě této zkušenosti potom student může rozpracovat v posledním ročníku studia vlastní tvůrčí projekt, který vyústí v kvalitní umělecky orientovanou bakalářskou práci s výtvarně pedagogickým přesahem.
V teoretické části studia zaměřené na uměleckou oblast jsou studentům předávány vědomosti a dovednosti v oblasti dějin umění, estetiky a kurátorství. Předmět interpretace uměleckého díla je spojujícím prvkem mezi uměleckými a výtvarně pedagogickými předměty. Výtvarně pedagogická oblast pak seznamuje studenty ve své teoretické části se základy teorií ve výtvarné výchově, s metodologií pedagogiky umění a jednotlivými modely zprostředkování tvorby. Navazující aplikační modely umožňují studentům vyzkoušet a realizovat vlastní výtvarně pedagogické projekty v praxi na úrovni druhého a třetího stupně a mimoškolního vzdělávání.

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023:
Přijímací zkouška je složena z praktické zkoušky a ústního pohovoru. Při praktické zkoušce je uchazečům zadán výtvarný úkol, jehož řešením prezentují schopnosti improvizace, výtvarného a tvořivého myšlení. Při ústním pohovoru uchazeči prokazují základní orientaci v oblasti všeobecně kulturního přehledu a výtvarného umění (např. znalost významných osobností, galerií a výstav). Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete v souboru Informace k přijímacímu řízení na KVK).


Výtvarná výchova pro vzdělávání (MAIOR – „dvouobor“)

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Vizualizace stud. oboru na IS STAG

Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice umění a vizuální kultury a zároveň základní vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem výtvarné pedagogiky. Student se přirozeně kontaktuje s aktuálními proměnami výtvarného umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby a skrze její ověření účastí na výstavách a výtvarných akcích, což je předpokladem pro jeho dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti.
Obsahem studia je nabytí specifických znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Důraz je kladen na dovednosti zprostředkovat výtvarné umění různým skupinám obyvatel a na obecnou schopnost uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti v práci s lidmi.
Prakticky orientovaná umělecká oblast studia provádí studenta jednotlivými disciplínami jak v klasických tak v digitálních médiích. Na základě této zkušenosti potom student může rozpracovat v posledním ročníku studia vlastní tvůrčí projekt, který vyústí v kvalitní umělecky orientovanou bakalářskou práci s výtvarně pedagogickým přesahem.
V teoretické části studia zaměřené na uměleckou oblast jsou studentům předávány vědomosti a dovednosti v oblasti dějin umění, estetiky a kurátorství. Předmět interpretace uměleckého díla je spojujícím prvkem mezi uměleckými a výtvarně pedagogickými předměty. Výtvarně pedagogická oblast pak seznamuje studenty ve své teoretické části se základy teorií ve výtvarné výchově, s metodologií pedagogiky umění a jednotlivými modely zprostředkování tvorby. Navazující aplikační modely umožňují studentům vyzkoušet a realizovat vlastní výtvarně pedagogické projekty v praxi na úrovni druhého a třetího stupně a mimoškolního vzdělávání.

V ak. roce 2022/2023 budou otevřeny tyto kombinace:

 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Český jazyk a literatura pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Hudební výchova pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Historie pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Německý jazyk a literatura pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Společenské vědy pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Biologie pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Informatika pro vzdělávání
 • Výtvarná výchova pro vzdělávání + Matematika pro vzdělávání

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023:
Přijímací zkouška je složena z praktické zkoušky a ústního pohovoru. Při praktické zkoušce je uchazečům zadán výtvarný úkol, jehož řešením prezentují schopnosti improvizace, výtvarného a tvořivého myšlení. Při ústním pohovoru uchazeči prokazují základní orientaci v oblasti všeobecně kulturního přehledu a výtvarného umění (např. znalost významných osobností, galerií a výstav). Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete v souboru Informace k přijímacímu řízení na KVK.


Výtvarná výchova pro vzdělávání (MINOR – „dvouobor“)

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Vizualizace stud. oboru na IS STAG

Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice umění a vizuální kultury a zároveň základní vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem výtvarné pedagogiky. Student se přirozeně kontaktuje s aktuálními proměnami výtvarného umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby a skrze její ověření účastí na výstavách a výtvarných akcích, což je předpokladem pro jeho dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti.
Obsahem studia je nabytí specifických znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Důraz je kladen na dovednosti zprostředkovat výtvarné umění různým skupinám obyvatel a na obecnou schopnost uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti v práci s lidmi.
Prakticky orientovaná umělecká oblast studia provádí studenta jednotlivými disciplínami jak v klasických tak v digitálních médiích. Na základě této zkušenosti potom student může rozpracovat v posledním ročníku studia vlastní tvůrčí projekt, který vyústí v kvalitní umělecky orientovanou bakalářskou práci s výtvarně pedagogickým přesahem.
V teoretické části studia zaměřené na uměleckou oblast jsou studentům předávány vědomosti a dovednosti v oblasti dějin umění, estetiky a kurátorství. Předmět interpretace uměleckého díla je spojujícím prvkem mezi uměleckými a výtvarně pedagogickými předměty. Výtvarně pedagogická oblast pak seznamuje studenty ve své teoretické části se základy teorií ve výtvarné výchově, s metodologií pedagogiky umění a jednotlivými modely zprostředkování tvorby. Navazující aplikační modely umožňují studentům vyzkoušet a realizovat vlastní výtvarně pedagogické projekty v praxi na úrovni druhého a třetího stupně a mimoškolního vzdělávání.

V ak. roce 2022/2023 budou otevřeny tyto kombinace:

 • Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Český jazyk a literatura pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Hudební výchova pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Historie pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Německý jazyk a literatura pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Společenské vědy pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Biologie pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Informatika pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání
 • Matematika pro vzdělávání + Výtvarná výchova pro vzdělávání

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023:
Přijímací zkouška je složena z praktické zkoušky a ústního pohovoru. Při praktické zkoušce je uchazečům zadán výtvarný úkol, jehož řešením prezentují schopnosti improvizace, výtvarného a tvořivého myšlení. Při ústním pohovoru uchazeči prokazují základní orientaci v oblasti všeobecně kulturního přehledu a výtvarného umění (např. znalost významných osobností, galerií a výstav). Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete v souboru Informace k přijímacímu řízení na KVK.


Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Vizualizace stud. oboru na IS STAG

Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice umění a vizuální kultury a zároveň základní vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem výtvarné pedagogiky. Student se přirozeně kontaktuje s aktuálními proměnami výtvarného umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby a skrze její ověření účastí na výstavách a výtvarných akcích, což je předpokladem pro jeho dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti.
V obecném měřítku koncepce studijního programu reaguje na skutečnost, že prostor vizuální kultury je schopen poskytnout současné společnosti aktivity, které mají charakter tvůrčí, výchovný, vzdělávací, poradenský i relaxační, čímž je vhodný k uplatnění a využití různých, přitom velmi potřebných (re)socializačních a transformačních aktivit.
Obsahem studia je nabytí specifických znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Důraz je kladen na dovednosti zprostředkovat výtvarné umění různým skupinám obyvatel a na obecnou schopnost uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti v práci s lidmi.
Prakticky orientovaná umělecká oblast studia provádí studenta jednotlivými disciplínami jak v klasických tak v digitálních médiích. Na základě této zkušenosti potom student může rozpracovat v posledním ročníku studia vlastní tvůrčí projekt, který vyústí v kvalitní umělecky orientovanou bakalářskou práci s výtvarně pedagogickým přesahem.
V teoretické části studia zaměřené na uměleckou oblast jsou studentům předávány vědomosti a dovednosti v oblasti dějin umění, estetiky a kurátorství. Předmět interpretace uměleckého díla je spojujícím prvkem mezi uměleckými a výtvarně pedagogickými předměty. Výtvarně pedagogická oblast pak seznamuje studenty ve své teoretické části se základy teorií ve výtvarné výchově, s metodologií pedagogiky umění a jednotlivými modely zprostředkování tvorby. Navazující aplikační modely umožňují studentům vyzkoušet a realizovat vlastní výtvarně pedagogické projekty v praxi na úrovni druhého a třetího stupně a mimoškolního vzdělávání.

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023:
Přijímací zkouška je složena z praktické zkoušky a ústního pohovoru
Při praktické zkoušce je uchazečům zadán výtvarný úkol, jehož řešením prezentují svojí schopnost tvořivého myšlení a výtvarnou citlivost. Při ústním pohovoru uchazeči prokazují základní orientaci v kultuře, především v oblasti výtvarné kutury (např. znalost významných galerií a výstav), zkušenosti a dosavadní praxi v oblasti práce s lidmi, komunikační a sociální dovednosti. Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete v souboru Informace k přijímacímu řízení na KVK.


Dobíhající studijní obory (již není možné se do nich hlásit)

Výtvarná výchova (jednooborové)

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Vizualizace stud. oboru na IS STAG

Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice výtvarného umění a vizuální kultury a zároveň základní znalosti a vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem umělecké pedagogiky. Student se přirozeně seznamuje a konfrontuje s aktuálními tendencemi a trendy ve výtvarném umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby, což je předpokladem pro jeho schopnost a dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti. Sebevědomý výtvarný pedagog má možnost, na základě vlastního vnitřního zážitku a (spolu)účasti na uměleckém dění, kvalitně, kompetentně a kultivovaně zprostředkovat veřejnosti umělecké hodnoty a motivovat ji ke kontaktu se světem výtvarného umění, k návštěvě galerijních a muzejních institucí, k participaci na uměleckém provozu.


Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Vizualizace stud. oboru na IS STAG

Co jsou pomáhající profese? Různé obory které sdružuje zaměření na profesní pomoc druhým lidem, tedy takové obory, jejichž předmětem a cílem práce je druhý člověk. Mezi pomáhající profese patří práce ve školství, zdravotnictví i v sociální oblasti. Naše tříleté bakalářské studium se specializuje na vzdělávání studentů pro práci s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti výtvarné výchovy a volnočasových aktivit. Studium je postaveno na vyvážené kombinaci oborů výtvarná výchova, speciální pedagogika a psychologie. Studenti absolvují umělecky zaměřené vzdělání (kresba, malba, prostorová tvorba, fotografie, video a nová média, interdisciplinární tvorba) tak, aby zvládali a ovládali širokou škálu výtvarných prostředků a materiálů a jejich využití při tvorbě projektů pro specifickou skupinu. Dále mají semináře v přesahových oblastech mezi uměním, vzděláváním a terapií, tedy kurzy arteterapie, artefiletiky, art brut, psychomotoriky a relaxačních technik. V teoretické rovině studium výtvarné výchovy poskytuje základní orientaci v oblasti dějin umění a soudobé vizuální kultury a základy didaktiky výtvarné výchovy. Oblast speciální pedagogiky a psychologie doplňuje vzdělání studentů o konkrétní poznatky a dovednosti pro práci s jednotlivými specifickými skupinami, např. osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dospělých, inkluzivní pedagogika. Od druhého ročníku studenti absolvují odborné praxe, které jim umožňují poznat specifické instituce a postupně se zapojovat do jejich chodu až k samostatně vedené práci s žáky nebo klienty.


Výtvarná výchova (dvouoborové)

Délka studia: 3 roky
Forma studia: Prezenční
Vizualizace stud. oboru na IS STAG

Toto tříleté bakalářské studium je koncipováno jako dvouoborové. V rámci výtvarné výchovy se zaměřuje na vzdělávání studentů ve dvou základních oblastech – v oblasti umělecké (zahrnuje vlastní praktickou tvorbu i teorii a dějiny umění) a v oblasti pedagogické (zejména metody zprostředkování výtvarné tvorby a specifika didaktiky výtvarné výchovy). Tyto oblasti poskytují dostatečnou průpravu a oporu v dalším profesním směřování studentů a připravují je na navazující magisterské studium na pedagogických fakultách.