Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání je pracovištěm, které se orientuje na přípravu učitelů pro mateřské školy a učitelů pro 1. stupeň základní školy. Katedra garantuje bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy v prezenční a kombinované formě a magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční i kombinované formě. Zároveň se podílí na přípravě učitelů pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiky v obou formách studia.

V těchto programech zajišťují pracovníci katedry výuku předmětů univerzitního základu (filosofie výchovy, etická výchova, národní dějiny, biologie dítěte, aj.), oborových didaktik (didaktiky prvouky, vlastivědy, přírodovědy, pěstitelských a praktických činností, aj.), oborových předmětů (sexuální výchova, zdravotní výchova a zdravotnické dovednosti, poznávání přírody a práce s přírodninami, environmentální výchova), a také aplikovaných pedagogických disciplín (primární a preprimární pedagogika, didaktika primárního a předškolního vzdělávání, komunikativní dovednosti, osobnostní a sociální výchova).

Katedra je navíc garantem doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (Ph.D.) Doktorský studijní obor je koncipován jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu ve specifické doméně primárního přírodovědného vzdělávání.

V rámci vědecko-výzkumných činností je prioritou katedry orientace na základní i aplikovaný výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Výsledky jsou pravidelně prezentovány na domácích i zahraničních konferencích, v českých i zahraničních odborných časopisech.

Katedra vydává odborný recenzovaný časopis Education Support journal