Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Kat­e­dra preprimárního a primárního vzdělávání je kat­e­drou, která se podílí na tvor­bě a real­izaci řady studi­jních oborů. Pra­cov­ní­ci kat­edry zajišťu­jí výuku před­mětů uni­verz­it­ního zák­ladu (filosofie, eti­ka, národ­ní dějiny, biolo­gie dítěte, aj.), oborových didak­tik (didak­tiky prvouky, vlas­tivědy, přírodovědy, pěsti­tel­ských a prak­tick­ých čin­nos­tí, aj.), oborových před­mětů (sex­uál­ní výcho­va, zdravot­ní výcho­va a zdravot­nické doved­nos­ti, poznávání přírody a práce s přírod­ni­na­mi, envi­ron­men­tál­ní výcho­va), a také apliko­vaných ped­a­gog­ick­ých dis­ci­plín (primární a preprimární ped­a­gogi­ka, didak­ti­ka primárního a předškol­ního vzdělávání, komu­nika­tivní doved­nos­ti, osob­nos­t­ní a sociál­ní rozvoj).

Kat­e­dra vydává odborný recen­zo­vaný časopis Online Jour­nal of Pri­ma­ry and Preschool Edu­ca­tion.

Garantované obory

Kat­e­dra garan­tu­je studi­um v těch­to studi­jních programech:

Specializace v pedagogice

  • Uči­tel­ství pro mateřské školy v kom­bi­no­vané a prezenční for­mě stu­dia (bakalářský studi­jní program),
  • Didak­ti­ka primárního přírodověd­ného vzdělávání (dok­torský studi­jní program).

Učitelství pro základní školy

  • Uči­tel­ství pro 1. stu­peň zák­lad­ních škol  v kom­bi­no­vané i prezenční for­mě studia,
  • Uči­tel­ství pro 1. stu­peň zák­lad­ních škol a speciál­ní ped­a­gogi­ka v prezenční i kom­bi­no­vané for­mě stu­dia — dobíhající

Speciální pedagogika

  • Uči­tel­ství pro 1. stu­peň zák­lad­ních škol a speciál­ní ped­a­gogi­ka v prezenční i kom­bi­no­vané for­mě studia

Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání v prezenční i kombinované formě