Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání je katedrou, která se podílí na tvorbě a realizaci řady studijních oborů. Pracovníci katedry zajišťují výuku předmětů univerzitního základu (filosofie, etika, národní dějiny, biologie dítěte, aj.), oborových didaktik (didaktiky prvouky, vlastivědy, přírodovědy, pěstitelských a praktických činností, aj.), oborových předmětů (sexuální výchova, zdravotní výchova a zdravotnické dovednosti, poznávání přírody a práce s přírodninami, environmentální výchova), a také aplikovaných pedagogických disciplín (primární a preprimární pedagogika, didaktika primárního a předškolního vzdělávání, komunikativní dovednosti, osobnostní a sociální rozvoj).

Katedra vydává odborný recenzovaný časopis Online Journal of Primary and Preschool Education.

Garantované obory

Katedra garantuje studium v těchto studijních programech:

Specializace v pedagogice

  • Učitelství pro mateřské školy v kombinované a prezenční formě studia (bakalářský studijní program),
  • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (doktorský studijní program).

Učitelství pro základní školy

  • Učitelství pro 1. stupeň základních škol  v kombinované i prezenční formě studia,
  • Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika v prezenční i kombinované formě studia – dobíhající

Speciální pedagogika

  • Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika v prezenční i kombinované formě studia

Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání v prezenční i kombinované formě