Katedra bohemistiky

Těžiště tvůrčí a ped­a­gog­ické čin­nos­ti kat­edry spočívá v zajišťování kval­it­ní výuky v bakalářských (Český jazyk a lit­er­atu­ra, Český jazyk a lit­er­atu­ra se zaměřením na vzdělávání) a v navazu­jících mag­is­ter­ských studi­jních oborech (Uči­tel­ství českého jazy­ka a lit­er­atu­ry pro ZŠ a pro SŠ). Slav­i­stická sekce kat­edry per­son­ál­ně zajišťu­je bakalářský obor Obchod­ní rušti­na. Na pra­cov­išti je akred­i­tován dok­torský obor Teorie vzdělávání v bohemistice, který se soustředí na rozví­jení mezioborových vztahů mezi bohemi­stick­ý­mi a ped­a­gog­ick­ý­mi obo­ry a směřu­je k výuce českého jazy­ka a lit­er­atu­ry jak rodilých, tak nerodilých mlu­včích češtiny, žáků českých i zahraničních škol, jakož i dospělých.

Infor­ma­ce o při­jí­macím řízení:

ČJ pro média a veř. sféru

Český jazyk a literatura

Odborné zaměření členů kat­edry odpovídá pestré škále rozvrstvení bohemi­stick­ých oborů: na kat­edře působí zkušení vysokoškolští ped­a­gogové, a to lingvisté, literární věd­ci, didak­ti­ci jazy­ka a lit­er­atu­ry, ale i slav­isté. Pra­cov­ní­ci kat­edry pub­liko­vali v uplynulých pěti letech více než dvacet odborných mono­grafií v oblastech teorie komu­nikace, literární teorie a his­to­rie, lexikolo­gie a slovotvor­by, jazy­ka a sty­lu pub­licis­tiky, zvukové stránky mlu­vených pro­jevů v médiích i ve škole, výuky češtiny na ZŠ a SŠ, jsou auto­ry nebo spolu­au­to­ry učeb­nic češtiny či metod­ick­ých příruček k učebnicím.

Otevírací doba studovny

Zimní semetr

PO 8.00–18.00
ÚT 8.00–18.00
ST 8.00–18.00
ČT 8.00–18.00
8.00–15.00

Kontakty

Skype: stu­dov­nakbo
Tel.: 475283337
Míst­nost CN 443