Katedra tělesné výchovy a sportu

Sportovní den rektora UJEP 10. dubna 2019


Kat­e­dra zod­povídá za přípravu budoucích učitelů tělesné výchovy a dalších pro­fesí zaměřených na prá­ci s dět­mi, mládeží nebo dospělý­mi v oblasti tělesné výchovy a sportu. Ped­a­gog­ická čin­nost kat­edry se soustředí přede­vším na kul­tivování vztahu stu­den­tů k tělesné výchově a sportu tak, aby byli pro výkon své pro­fese vybaveni teo­ret­ick­ý­mi znalost­mi, prak­tick­ý­mi doved­nos­t­mi i kom­pe­tence­mi z oblastí psy­cholo­gie a etiky sportu. V rám­ci pro­fes­ní přípravy se tak prostřed­nictvím řady sportovních, čas­to vel­mi neob­vyk­lých, dis­ci­plín stu­den­ti sez­na­mu­jí se zvlášt­nos­t­mi pohy­bového učení a speci­fiky provo­zování pohy­bových aktiv­it u dětí a mládeže.

Vedle toho se jejich pozornost soustřeďu­je na prob­lematiku sportovní přípravy, anatomii člově­ka a pro­cesy, které charak­ter­izu­jí fun­gování orgánů při zátěži. Stu­den­ti tak získa­jí vhled do prob­lé­mu vnímání sportu jako výz­nam­ného celospolečen­ského fenoménu, který je neod­dělitel­nou součástí his­torick­ého vývo­je společnosti.

Druhým těžištěm  čin­nos­ti kat­edry je vědecko-výzkum­ná čin­nost, v jejímž rám­ci se člen­ové kat­edry pravidel­ně podíle­jí na výzkum­ných pro­jek­tech zaměřených na konkrét­ní oblasti jejich spe­cial­izace. Mezi zásad­ní vědecko-výzkum­ná téma­ta řešená čle­ny kat­edry tělesné výchovy a sportu patří mimo jiné prob­lemati­ka provo­zování pohy­bových aktiv­it u osob s postižením, hod­no­cení vybraných fyzi­o­log­ick­ých a somat­ick­ých aspek­tů pohy­bu i zdravot­ně ori­en­to­vané zdat­nos­ti u vybraných souborů pop­u­lace, aplikace didak­tick­ých tech­nologií a analýza herního výkonu v roli hráče a rozhodčího ve sportovních hrách.