Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra zodpovídá za přípravu budoucích učitelů tělesné výchovy a dalších profesí zaměřených na práci s dětmi, mládeží nebo dospělými v oblasti tělesné výchovy a sportu. Pedagogická činnost katedry se soustředí především na kultivování vztahu studentů k tělesné výchově a sportu tak, aby byli pro výkon své profese vybaveni teoretickými znalostmi, praktickými dovednostmi i kompetencemi z oblastí psychologie a etiky sportu. V rámci profesní přípravy se tak prostřednictvím řady sportovních, často velmi neobvyklých, disciplín studenti seznamují se zvláštnostmi pohybového učení a specifiky provozování pohybových aktivit u dětí a mládeže.

Vedle toho se jejich pozornost soustřeďuje na problematiku sportovní přípravy, anatomii člověka a procesy, které charakterizují fungování orgánů při zátěži. Studenti tak získají vhled do problému vnímání sportu jako významného celospolečenského fenoménu, který je neoddělitelnou součástí historického vývoje společnosti.

Druhým těžištěm  činnosti katedry je vědecko-výzkumná činnost, v jejímž rámci se členové katedry pravidelně podílejí na výzkumných projektech zaměřených na konkrétní oblasti jejich specializace. Mezi zásadní vědecko-výzkumná témata řešená členy katedry tělesné výchovy a sportu patří mimo jiné problematika provozování pohybových aktivit u osob s postižením, hodnocení vybraných fyziologických a somatických aspektů pohybu i zdravotně orientované zdatnosti u vybraných souborů populace, aplikace didaktických technologií a analýza herního výkonu v roli hráče a rozhodčího ve sportovních hrách.

Sledujte KTVS na Facebooku a Instagramu.