Studium

Otevírané obory

Bakalářské programy

Magisterské programy

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

Katedra nabízí bakalářské studium Jednooborové studium, Dvouoborové kombinace učitelských studijních oborů, studium oboru Hudební výchova pro pomáhající profese.

V oblasti navazujícího magisterského studia nabízí katedra HV dvouoborové kombinace studijních oborů jak pro základní, tak pro střední školy a studium učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Katedra nabízí též doktorské studium v programu Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika ve formě prezenční i kombinované a dále možnost rigorózního, habilitačního a jmenovacího řízení viz níže.

Dokumenty

Bakalářské studium

Magisterské studium (navazující)

Magisterské studium (dobíhající)

Doktorské studium

Rigorózní řízení

Na katedře hudební výchovy je možné absolvovat rigorózní řízení. Rigorózní řízení je uzavřeno státní rigorózní zkouškou složené z ústní části a obhajoby rigorózní práce.

Po úspěšném absolvování zkoušky získává uchazeč titul „doktor filozofie“ (ve zkratce PhDr. před jménem).

PF UJEP vykonává rigorózní řízení v návaznosti na akreditované magisterské studijní programy N 7503 Učitelství pro základní školy a dále N 7504 Učitelství pro střední školy.

Katedra hudební výchovy vykonává rigorózní řízení v těchto specializacích:

  • 7504T238 Hudební výchova
  • 7503T034 Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol
  • 7504T072 Učitelství hudební výchovy pro střední školy
  • 7504T297 Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní

umělecké školy

Pracovníkem organizujícím rigorózní řízení na katedře hudební výchovy PF UJEP je prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

Další informace k rigoróznímu najdete v následujících dokumentech:

Směrnice děkana č. 3A2015 Pravidla rigorózního řízení na PF UJEP

Rigorózní řád PF UJEP