Jazykové centrum

Adresa: České mládeže 8, Ústí nad Labem

4. patro

Jazykové centrum zajišťuje výuku a zkoušení v rámci kurzů:

  • angličtiny
  • němčiny
  • ruštiny
  • španělštiny

Kurzy jsou určeny studentům magisterského i bakalářského studia prezenční formy.
Kurzy připravují studenty ke dvěma typům zkoušek z cizího jazyka:

  • zkouška A – vyšší jazyková úroveň (úroveň B1-B2 podle evropského referenčního rámce)
  • zkouška B – nižší jazyková úroveň (úroveň A1-A2 podle evropského referenčního rámce)

Jazykové centrum rovněž zajišťuje jazykovou přípravu v rámci doktorandského studia (doktorandi v rámci jazykové přípravy mohou navštěvovat kurzy pro doktorandy a akademiky určené pro zaměstnance PF UJEP a mohou využívat možnosti konzultací)

Uznávání zkoušek na Jazykovém centru Pedagogické fakulty UJEP

 

Mezinárodní certifikáty / vysvědčení ze státních jazykových

Studentům, kteří vykonali v posledních pěti letech státní jazykovou zkoušku nebo srovnatelnou mezinárodně uznávanou zkoušku (např. TOEFL nebo FCE) a její složení a hodnocení doloží originálem certifikátu či vysvědčení, může být tato zkouška uznána a (po dohodě s vedoucím Jazykového centra a s vyučujícím) nemusí skládat zkoušku z obecného jazyka.

Studenti prokážou schopnost pracovat s odborným textem (20 stran odborného textu ze studovaného oboru v originále dle vlastního výběru; viz požadavky ke zkoušce A).

 

Dílčí jazykové zkoušky v rámci vysokoškolského studia

Studenti, kteří vykonali v posledních pěti letech odpovídající jazykovou zkoušku v rámci studia stejného či podobného studijního oboru na vysoké škole, mohou požádat o uznání takové zkoušky v případě, že výsledek zkoušky není horší než velmi dobře.  Je-li výsledná známka horší nežli velmi dobře, nebo jde o nepříbuzný obor, studenti musí prokázat schopnost pracovat s oborným textem ze studovaného oboru (20 stran odborného textu ze studovaného oboru v originále dle vlastního výběru; viz požadavky ke zkoušce A/B).

Studentům, kteří v posledních pěti letech složili v rámci studijního oboru zaměřeného na lingvistiku soubornou zkoušku z praktického jazyka nebo její ekvivalent, je možné tuto zkoušku uznat, pokud student prokáže schopnost práce s odborným textem ze studovaného oboru (odborný text v originále dle vlastního výběru; viz požadavky ke zkoušce A/B).

 

Mgr. Dana Dovhunová, Ph.D.