Grantová činnost

 • Zlepšení pro­fes­ních kom­pe­tencí učitele prostřed­nictvím kurzů cizího jazy­ka vybavených stan­dard­ní­mi a elek­tron­ick­ý­mi mater­iá­ly — grantový pro­jekt finan­co­v­aný z Evrop­ského sociál­ního fon­du a ze stát­ního rozpoč­tu ČR, 2005 – 2007. Řešitel­ka: Mgr. Kvě­ta Kun­cová (Rychtářová), spoluřešitelé: Mgr. B. Roubalová, Mgr. Zuzana Procházková, Mgr. Radim Holeček, Mgr. Dana Pospíchalová, PhDr. J. Celerová, CSc., Paed­Dr. Hele­na Tampírová.

 • Odborný jazyk jako jeden z aspek­tů jazykové připravenos­ti učitelů zák­lad­ních a střed­ních škol – grantový pro­jekt Grantové agen­tu­ry České repub­liky GA ČR, 2002 – 2004. Řešitel­ka: Mgr. Kvě­ta Rychtářová, spoluřešitelé: Mgr. B. Roubalová, PhDr. J. Celerová, CSc., Paed­Dr. B. Zaple­talová, CSc., (Mgr. M. Holečková – v roce 2002).

 • Aktivní kon­strukce poznání — výzkum­ný záměr PF UJEP, 2001 — 2003. Spoluřešitel­ka: Mgr. K. Rychtářová (záměr vzniklý spo­jením dvou výzkum­ných záměrů řešených v letech 1999 – 2001: Kon­cepce mod­ern­izace stu­dia jazyků založená na zpřís­tup­nění využívání nových metod, které nabízí součas­ný vývoj v lingvis­tice a infor­mat­ice; Aktivní kon­strukce poznání žáka v oblasti přírodověd­ných předmětů.

 • Odborná němči­na pro speciál­ní úče­ly – grant z pro­gra­mu Pod­po­ra uči­tel­ských vzdělá­vacích pro­gramů a jiných vzdělá­vacích aktiv­it, MŠMT, r. 2002. Řešitel­ka: Mgr. Marcela Holečková a Mgr. Dana Pospíchalová

 • Odborná angličti­na pro speci­fické úče­ly – grant z pro­gra­mu Pod­po­ra uči­tel­ských vzdělá­vacích pro­gramů a jiných vzdělá­vacích aktiv­it, MŠMT, r. 2000. Řešitel­ka: Mgr. Kvě­ta Rychtářová.

 • Rozvoj doved­nos­tí efek­tivní ho využívání jazykových příruček a mediál­ních infor­mačních zdro­jů pro překlad odborných tex­tů v angličt­ině — grant z pro­gra­mu Pod­po­ra uči­tel­ských vzdělá­vacích pro­gramů a jejich vzdělá­vacích aktiv­it, MŠMT, r. 2001. Řešitel­ka: Mgr.Bohumila Roubalová.

 • Kurz obec­ně odborné angličtiny pro nefilol­o­gy — grant z pro­gra­mu Pod­po­ra uči­tel­ských vzdělá­vacích pro­gramů a jejich vzdělá­vacích aktiv­it, MŠMT, r. 2000. Řešitel­ka: Mgr.Bohumila Roubalová.

 • Mul­ti­mediál­ní výukový pro­gram pro indi­viduál­ní jazykovou přípravu – grant z pro­gra­mu Pod­po­ra uči­tel­ských vzdělá­vacích pro­gramů a jejich vzdělá­vacích aktiv­it, MŠMT, r. 2000. Řešitel­ka: Mgr. Kvě­ta Rychtářová.

 • Mod­ern­izace tech­nick­ého vybavení pro jazykovou přípravu – grant z pro­gra­mu Pod­po­ra uči­tel­ských vzdělá­vacích pro­gramů a jejich vzdělá­vacích aktiv­it, MŠMT, 2000. Řešitel­ka: Mgr. Kvě­ta Rychtářová.

 • Výu­ka cizích jazyků v nefilo­log­ick­ých oborech na PF a FF v ČR a SR – vnitřní grant s návaznos­tí na grant Kon­cepce zkval­it­nění výuky CJ na PF (viz níže), 2000. Orga­ni­zace mez­inárod­ního work­shopu. Řeši­tel: Ing. Mgr. J. Sme­jkal. Spoluřešitelky: Mgr. B. Roubalová, Mgr. K. Rychtářová

 • Kon­cepce mod­ern­izace stu­dia jazyků založená na zpřís­tup­nění využívání nových metod, které nabízí součas­ný vývoj v lingvis­tice a infor­mat­ice — výzkum­ný záměr KA PF UJEP, 1999 – 2001. Spoluřešitelky: Mgr. M. Kurková, Mgr. K. Rychtářová

 • Kon­cepce zkval­it­nění výuky cizích jazyků na ped­a­gog­ick­ých fakultách s ohle­dem na naši inte­graci do Evropy — grant rezort­ního výzku­mu MŠMT č. RS 98 004, 1998 – 1999. Řešitel­ka: Mgr. Kvě­ta Rychtářová, spoluřešitelé: Mgr. B. Roubalová, Mgr. M. Kurková, Ing. Mgr. J. Sme­jkal, PhDr. J. Celerová, CSc.

 • Depart­ment Devel­op­ment Grant — grant z pro­gra­mu Brit­ské rady, 1999. Řešitel­ka: Mgr. Kvě­ta Rychtářová

 • Ino­vace učeb­ních pro­gramů — grantu FRVŠ (1582) F5, 1998. Spoluřešitel­ka: Mgr. Marcela Holečková

 • Kon­cepce vzdělávání učitelů – grant 052/97 (3039), 1997. Spoluřešitel­ka: Mgr. Marcela Holečková