Kvalifikační práce na CPP

Kvalifikační práce na CPP

Zadávání a zpracovávání kvalifikačních prací (tj. bakalářských prací a diplomových prací) řídí směrnicí děkana PF UJEP č. 9/2018 Pokyny pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP. Zveřejňování kvalifikačních prací se pak řídí směrnicí rektora UJEP č. 8/2016 – zveřejňování závěrečných prací.

Student vybírá a osloví potenciálního vedoucího, spolu vypracují podklad pro zadání kvalifikační práce. Následně je podklad schvalován vedoucím CCV, po jeho souhlasu může být provedeno zadání ve stagu.
Práci píše student samostatně pod vedením vedoucího práce. Po odevzdání práce v řádném termínu vedoucí práce navrhuje vedoucímu CPP oponenta práce. Posudky vedoucího práce a oponenta BP a DP jsou zveřejněny v systému STAG.

Kvalifikační práce jsou na CPP obhajovány před jmenovanou státní komisí pro obhajoby kvalifikačních prací. Student je o termínu obhajoby informován v systému STAG.

Směrnice děkana PF UJEP 9/2018

Odborné zaměření vedoucích kvalifikačních prací

Zde jsou uvedeny základní okruhy odborného zaměření členů CPP, a tím i jednotlivých potenciálních vedoucích kvalifikačních prací. Tento přehled slouží studentům k základní orientaci, na kterého člena CPP se v případě zájmu obrátit se svým nápadem na téma kvalifikační práce.


Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. – (vedení diplomových a bakalářských prací)

  • ICT ve vzdělávání, vzdělávací proces na 1. stupni ZŠ a v MŠ, alternativní a inovativní trendy ve vzdělávání, oborová didaktika ICT a přírodovědných předmětů.

Mgr. David Bauer – (vedení bakalářských prací)

  • Problematika ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (DD, DDŠ, VÚ, DÚ a SVP)
  • Motivace k dalšímu vzdělávání pracovníků v ÚV, OV a SVP
  • Problematika sociální exkluze, sociálně patologických jevů, resocializace, začleňování a s tím spojených organizací a institucí