Distanční výuka

Vážené studentky, vážení studenti,

na této stránce najdete všechny podstatné informace o distanční výuce na katedře bohemistiky.

Informace o jednotlivých kurzech jsou řazeny podle jména vyučujícího. Podívejte se tedy na vyučující v jednotlivých kurzech ve Vašem rozvrhu (ve STAGu) a pak si vyhledejte na této stránce příslušného vyučujícího, klikněte na jméno a zobrazí se vám informace o jeho kurzech v modu distanční výuka. Informace budou každý týden průběžně aktualizovány (úvodní pokyny budou zveřejněny do pátku 9. 10.). Realizaci distanční výuky kontrolují garanti jednotlivých studijních oborů. S dotazy, které se týkají studia, se proto obracejte na:
– dr. Jiřího Kotena (bakalářské filologické obory; ),
– doc. Patrika Mittera (bakalářský obor Čeština pro média a veřejnou sféru; ),
– doc. Ondřeje Hníka (magisterské obory; ).

Semináře či přednášky mohou také probíhat online. Na online výuku Vás vyučující pozve prostřednictvím odkazu na schůzku (například hromadným e-mailem, příp. odkaz zveřejní na těchto stránkách). K online výuce mohou vyučující využívat různé aplikace (podle toho, jaká aplikace je pro výuku daného předmětu vhodná), např. Google Meet (návod najdete zde, případně obsáhlejší instrukce zde).

Pro ukládání objemnějších souborů jsme zřídili účet na disku Google Drive (budou-li vyučující tento disk používat ke své výuce, zašlou Vám přístupové údaje přes hromadný e-mail ve STAGu).

Vážené studentky, vážení studenti, milí kolegové, prosím Vás, abyste po dobu distanční výuky pravidelně sledovali tyto stránky. Věřím, že Vaše ochota aktivně se účastnit online výuky pomůže situaci úspěšně zvládnout. Naším cílem je plnohodnotná dálková výuka, nikoli nouzová alternativa.

PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.,
vedoucí katedry bohemistiky

 

ČLENOVÉ KATEDRY BOHEMISTIKY

PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Fonetika a fonologie

Rétorika občanských obřadů

Úvod do sociální komunikace

Zvuková stránka češtiny

Sociální komunikace

 

PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Úřední korespondence III

Obchodní jednání v ruském jazyce III

 

PhDr. František Čajka, Ph.D.

Český typ staroslověnštiny

Základy slavistiky

Historická mluvnice II

Technika filologické práce

 

PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.

Dějiny české literatury 20. stol. I

Vybrané kapitoly ze světové literatury II

Franz Kafka a německy psaná próza v českých překladech

 

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.

Česká literatura II

Současná literatura II

Dějiny české literatury 20. stol. I

Základy textologie

Tvůrčí psaní

Literární kritika

 

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Morfologie

Teorie spisovného jazyka I

 

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Didaktická interpretace

Didaktika literatura I

 

PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.

Starší česká literatura

Doktorský seminář I

 

PhDr. Inna Kalita, Ph.D.

Interkulturní komunikace I

Tlumočení a překlad I

Funkční stylistika a normy III

 

Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Dějiny české literatury 19. století I

Úvod do studia literatury I

Doktorský seminář I

 

Mgr. Jana Macurová, Ph.D.

Textová analýza I

Funkční gramatika ruského jazyka V

 

PhDr. Mira Marvanová, Ph.D.

Practicing Czech language skills with Czech National Corpus electronic database

Základy slavistiky

Frazeologie

Úvod do Českého národního korpusu

 

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Stylistika

Neologizmy v češtině

Tvoření slov

Morfologie

Jazyk a styl publicistiky

 

Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

Teorie literatury

Metody literární vědy

Intermediální studia

Literární komparatistika I

 

Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D.

Stylistika

Didaktika jazyka

Morfologie

 

PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Slovanský jazyk III (polština)

Polština

Západoslovanské literatury

Kulturní kompetence

Slovanský jazyk I (ruština)

Slovanské literatury II

Literatura pro děti a mládež

Slovanské reálie

Slovanský jazyk IV (lužická srbština)

 

doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.

Syntax I

Jazyka a styl reklamních textů

Textová lingvistika

Úvod do studia ČJ

Doktorský seminář I

 

DOKTORANDI

 

PhDr. Lukáš Eichenmann

Multimediální komunikace

Základy ediční práce

 

Mgr. Jan Hrouda

Naratologie I

Naratologie

 

Mgr. Ing. Hana Hudečková

Čeština jako cizí jazyk

 

Mgr. Jakub Molnár

Český jazyk a základy rétoriky

Mediální výchova

Jazykové rozbory

 

Mgr. Jiřina Růžičková

Úvod do studia ČJ

Jazykové rozbory

 

Mgr. Irena Špačková

Komplexní analýza zpravodajství

Úvod do kulturálních studií

 

EXTERNISTÉ

 

Ing. Anatoly Orlov

Reálie Ruska III

 

JUDr. Irina Semenová

Podnikové právo

 

Mgr. Jitka Holasová, Ph.D.

Jazykové rozbory

Teorie spisovného jazyka I

 

PhDr. Kristián Šujan, Ph.D.

Tiskový mluvčí a řízená komunikace

Zpravodajská praxe

Mediální výchova

 

PhDr. Pavel Horký, Ph.D.

Současné evropské literatury I

Vybrané kapitoly ze světové literatury II