Doktorské studium – anotace KBO

Katedra bohemistiky
Doktorský studijní program – Teorie vzdělávání v bohemistice

Od října 2020 nastupují přijatí uchazeči již do nově akreditovaného doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Zároveň na katedře bohemistiky dobíhá stejnojmenný doktorský studijní program. Studium je možné jak v prezenční, tak v kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je 7 let. Absolventi našich doktorských studií jsou vysoce kvalifikovaní teoretici jazykového či literárního vzdělávání, oboroví didaktici, kteří čerpají odborné kompetence z jazykovědných, resp. literárněvědných oborů a z komplexně pojímané oborové didaktiky českého jazyka (jazykové, slohové a komunikační výchovy), resp. didaktiky literární výchovy; orientují se v metodologii výzkumu vyučování a učení v oborech vzdělávání v českém jazyce a v literatuře; jsou připravováni tak, aby působili jako pedagogové na vysokých školách, jako vědečtí pracovníci v pedagogických ústavech či centrech a v dalších institucích zaměřených na vzdělávání v českém jazyce a v literatuře v České republice i v zahraničí; rozpoznávají klíčová témata didaktického diskurzu a jsou schopni je samostatně a erudovaně řešit; jsou schopni řešit specifické otázky pedagogické praxe na všech stupních a typech škol v ČR; uplatňují se nejen jako učitelé, nýbrž i jako autoři studijních materiálů nebo jako odborníci na realizaci učebních a studijních programů a plánů.