Doktorské studium – anotace KVK

Katedra výtvarné kultury PF UJEP
Doktorský studijní program Teorie výtvarné výchovy

Propojujeme oblast umělecko-pedagogickou s badatelskými přístupy. Vedeme studenty k tomu, aby realizovali své vlastní nápady, aby byli při studiu provázeni předními odborníky, aby byli schopni podat grantové projekty, které jim pomohou uskutečnit jejich projekty a maximálně podporujeme zahraniční stáže. Podporujeme spolupráci a otevřené, diskursivní a reflektivní prostředí. Směřujeme své studenty k nabytí excelentních znalostí a vědomostí v oboru Výtvarná výchova a v oborech příbuzných, dle zaměření jejich dizertačních projektů. Studenti realizují vlastní teoretickou, vědeckovýzkumnou a badatelskou činnost ve vědeckopedagogickém a uměleckém prostředí kateder vysokých škol nebo v prostředí základních, středních či základních uměleckých škol, v institucích zaměřených na zprostředkování umění, v galeriích, v sociálních a speciálních institucích či v uměleckém prostředí.