Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

  GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODBOŘANY,
  příspěvková orga­ni­zace
  Kpt. Jaroše 862,
  441 01 Podbořany
  www.gsospodborany.cz

  při­jme do pra­cov­ního poměru

  UČITELE ZEMĚPISU – TĚLESNÉ VÝCHOVY (pří­pad­ně i v jiné kombinaci)
  UČITELE MATEMATIKYFYZIKYDESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
  (pří­pad­ně i v jiné kombinaci)

  Poža­davky:
  • trest­ní bezúhon­nost, odpověd­nost, samostat­nost, časová flexibilita
  • zdravot­ní způ­so­bilost vykoná­vat danou profesi
  • klad­ný vztah k dospí­va­jící mládeži

  Nabíd­ka:
  • možnost pro­fes­ního růs­tu a rozvoje
  • pla­tové ohod­no­cení podle NV 341/2017 Sb. o pla­tových poměrech v plat­ném znění
  • pravidel­nou pra­cov­ní dobu
  • stravování ve škol­ní jídel­ně, příspěvek na dov­ole­nou, pen­z­i­jní připojištění

  Kon­takt: Mgr. Jana Hoťková (zás­tup­kyně ředitele pro gym­náz­i­um), tel. 777 466 523
  Nabíd­ky včet­ně živ­o­topisu zasíle­jte na e-mail: