Oddělení katedry

Oddělení matematiky a ICT

Oddělení zabezpečuje výuku matematických disciplín a předmětů z oblasti informačních a komunikačních technologií ve studiu oborů:

  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální školy
  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy a anglický jazyk
  • Učitelství pro mateřské školy
  • Vychovatelství
  • Sociálně pedagogická asistence
  • Pedagogika volného času
  • Školský management.

V oblasti matematiky se jedná o předměty teoretického matematického základu, který je násladně aplikován v didaktikách.
Předměty z oblasti ICT jsou jak teoretické tak zaměřené didakticky.

Oddělení přírodních a technických věd

Oddělení přírodních a technických věd při Katedře preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP zajišťuje výuku přírodovědných a technických disciplín u bakalářských studijních oborů (Učitelství pro mateřské školy, Sociálně pedagogická asistence, Pedagogika volného času) a magisterského studijního oboru (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ).

V našem pojetí mají medicínsky, zdravovědně a přírodovědně zaměřené disciplíny včetně technických předmětů svůj styčný bod s environmentální výchovou. Upevňují a rozšiřují nejen poznatky o člověku a přírodě, ale i o vzájemných vztazích a učí nahlížet na lidské zdraví, potřeby a činnosti z hlediska širších souvislostí. Integrovaný pohled ukazuje, že vést zdravý život v současném světě neznamená pouze eliminovat zdravotní rizika ohledně lidského zdraví, ale znamená i cíleně přispívat ke zdraví přírodního prostředí.

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na biologický vývoj, životní styl a vzdělávání dětí žijících v různých socioekonomických podmínkách. Dále se oddělení zaměřuje na výzkum vybraných aspektů environmentální gramotnosti žáků základních škol i studentů univerzit a na výzkum psychomotorických dovedností žáků.

Oddělení spolupracuje s Pedagogickým centrem v Ústí nad Labem, se středisky ekologické výchovy, občanskými sdruženími a dalšími institucemi. Podílelo se na nizozemsko-českém projektu ekologické výchovy na základních školách „TULIPÁN“, který zastřešovalo MŠMT ČR a Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí, a dále na projektu „Reorienting Teacher Education to Address Sustainability” (UNITVIN/UNESCO). Dále oddělení spolupracuje se Sdružením pedagogů technických předmětů Slovinska a podílí se na řešení projektu „To je věda, seznamte se“ CZ.1.07/2.3.00/09.0121 zaměřeného na podporu systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

Medicínsky orientované disciplíny

Ke klíčovým disciplínám patří Biologie člověka jako součást komplexního poznání člověka a zvýšení náhledu na člověka jako jedince. U učitelských oborů v předmětu Biologie dítěte je kladen důraz na věkové zvláštnosti jednotlivých kategorií žáků, na které je daný obor zaměřen. Součástí těchto disciplín jsou praktická cvičení ze somatologie a fyziologie, koncipovaná s ohledem na formování postojů studentů k vlastnímu zdraví a na potřeby profesní praxe. Získané poznatky ze základů anatomie, fyziologie, genetiky a patobiologie jsou východiskem pro studium pedagogických, psychologických a sociologických disciplín.

Zdravovědně orientované disciplíny

Kurikulární reforma, která byla odstartována ve školním roce 2007-2008 na školách poskytujících předškolní a základní vzdělávání, problematiku zdraví významně posílila. Svědčí o tom již to, že jedním z devíti vytčených cílů základního vzdělávání je „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“. Podpora zdraví žáků se tak stala součástí každodenní pedagogické praxe. Podporovat zdraví žáků v každodenní pedagogické praxi znamená, že ačkoliv je škola zaměřena především na intelektuální potřeby, nemůže si dovolit ignorovat základní fyzické a emocionální potřeby svých žáků (Maslowova hierarchie potřeb člověka). Kvalitní školní prostředí (věcné a psychosociální, vytvoření pocitu fyzické a psychosociální pohody) jsou důležité předpoklady efektivity školní práce a měly by být poskytnuty každému dítěti. Zdravotně orientované disciplíny jsou koncipovány tak, aby každý pedagog byl tudíž schopen poskytovat všem svým žákům, na základě jejich potřeb, podmínky pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj, bez nichž není možné plné využití jejich intelektuálních schopností.

Předmět Výchova ke zdraví poskytuje budoucím učitelům, v návaznosti na RVP PV a RVP ZV, základní podněty (poznatky, činnosti, modely chování) pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují a učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Z velké části jde o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. V tomto smyslu je věnována zvýšená pozornost účinkům tzv. skrytého kurikula na žáky. Ve výuce jsou využívány výsledky nejnovějších biomedicínckých a sociologických výzkumů, sociální propedeutika, a dále informace o projektech podpory zdraví v celosvětovém i regionálním měřítku.

Předmět Výživa a dietologie představuje výživu jako důležitou součást životního stylu člověka a upozorňuje na specifika výživy se zaměřením na etapy ontogeneze, pro něž je obor určen. Tato specifika zdůvodňuje. Zabývá se biologickými, psychickými a sociálními aspekty výživy a stravování. Podává základy léčebné výživy – dietetiky, seznamuje se základními pravidly pro sestavu diet.

Předměty Sexualita člověka a reprodukční zdraví a Sexuální výchova umožňují získat základní znalosti o historických, biologických, psychologických sociálních aspektech lidské sexuality. Důraz je kladen na pochopení významu sexuality v životě člověka v nejširším smyslu, na morální a etické problémy, a dále na seznámení s právními normami, jež se týkají sexuální oblasti. V učitelských oborech podporuje předmět Sexuální výchova zavádění prvků sexuální výchovy do preprimárního a primárního vzdělávání. Smyslem je poskytnout budoucím učitelům potřebné metodické zázemí k provádění otevřené sexuální výchovy způsobem, který se nesnaží odstranit přirozený stud a neporušuje intimitu dětí, ale poskytuje žákům potřebné informace v souladu s RVP PV a RVP ZV, zejména v oblasti péče o reprodukční zdraví, prevence sexuálního zneužívání a rizikového sexuálního chování.

Předmět Zdravotnické dovednosti a první pomoc si klade za cíl prohloubit a aktualizovat poznatky, které studující získali na základní a střední škole (např. pravidla pro resuscitaci se zhruba každých 5-7 let upravují dle nejnovějších poznatků lékařské vědy). Důraz je kladen na praktické dovednosti. Smyslem je posílit sebedůvěru zachránců při zvládání úrazů a akutních poruchách zdraví. U učitelských oborů je výuka zaměřena především na specifické zvláštnosti závažných akutních stavů a úrazy u dětí školního věku.

Přírodovědně orientované disciplíny

Předměty sdružené do bloku Integrovaný vědní základI, II, III mají za úkol prohloubit a především sjednotit poznatky, které mají studenti učitelství pro první stupeň ZŠ v oblastech botaniky, zoologie, geologie, geografie a ekologie. Blok je rozdělen na tři části, biologický, geografický a environmentální, které zhruba odpovídají rozdělení do tří semestru, s nutnými vzájemnými překryvy.

Budoucí učitelé a učitelky v mateřských školách si v průběhu předmětu Poznávání přírody a práce s přírodninami nejenom „osahají“ běžně dostupné přírodniny a naučí se je rozeznávat, ale také se věnují jejich využití při vlastní praxi. Nedílnou součástí tohoto předmětu jsou terénní exkurse do okolí města Ústí nad Labem, zaměřené na seznámení s běžnými druhy rostlin a živočichů.

Environmentálně orientované disciplíny

Environmenrální výchova je jako důležité a společensky stále významnější téma zastoupena ve všech studijních oborech, na kterých Oddělení přírodních a technických věd participuje. Ačkoli se názvy konkrétních předmětů nepatrně liší (Environmentální výchova, Člověk a životní prostředí), jejich náplň má vždy společné styčné body. Mezi nejvýznamnější patří seznámení s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje, zpřístupnění nejnovějších poznatků z dotčených oborů, zařazení environmentální výchovy do příslušných RVP. Důraz je kladen na vzájemnou provázanost jednotlivých environmentálních témat a problémů, jsou nastiňovány možnosti jejich řešení. Od globálních problémů lidstva se studenti postupně, přes regionální problematiku, dopracovávájí až tématice lokální a individuální, ve které hledají své možnosti. Přirozená je názorová pluralita a častá diskuse nad probíranou problematikou.

Technicky orientované disciplíny

Předměty Didaktika pěstitelských a technických prací v magisterském studiu učitelství pro 1. st. ZŠ jsou v návaznosti na vzdělávací obor Člověk a svět práce RVP zaměřeny na získávání základních vědomostí ale především dovedností při práci s technickými materiály, dále na konstrukční činnosti, pěstitelské práce a přípravu jednoduchých pokrmů. Studenti se v praktických cvičeních seznamují s tradičnímí i méně obvyklými materiály a technologiemi jejich zpracování. Didaktická část předmětů se zabývá metodami a formami výuky zaměřenými na praktické činnosti, přičemž je kladen důraz na spojování teoretických informací s praktickými činnostmi, na utváření podmínek pro uplatňování samostatného myšlení, vynalézavost a tvořivost žáků. Obdobné, s přihlédnutím k odlišnostem jednotlivých studijních oborů, je zaměření předmětů Praktické činnosti I a II v oborech Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika volného času.

Oddělení společenskovědního základu

Oddělení společenskovědního základu při Katedře preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP zajišťuje výuku filosofických a antropologických disciplín u bakalářských studijních oborů (Učitelství pro mateřské školy, Sociálně pedagogická asistence, Pedagogika volného času) a magisterského studijního oboru (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ).

Takto pojatý společenskovědní základ slouží k všeobecnému a komplexnímu pochopení pedagogické reality preprimárního a primárního vzdělávání. Humanitní disciplíny v tomto smyslu usilují o prohloubení všeobecného přehledu. Všeobecný přehled má zásadní význam pro porozumění občanské společnosti v jejím komplexním chápání. Napomáhá rozvoji kritického myšlení, prohlubuje schopnost reflexe skutečnosti a přispívá k vytvoření vlastního občanského názoru. Součástí všeobecného přehledu jsou historické souvislosti chápané v kontextu současných společenských procesů. Kultivovaná reflexe dějin tak může napomoci k řešení moderních globálních problémů. Všeobecný přehled tak klade nároky na interdisciplinární vztahy a usiluje o pochopení člověka a světa v jejich celkovosti.

Výzkumná činnost je zaměřena na dějiny preprimární a primární výchovy, ve které jde o uchopení dětství jako fenoménu doby a sociokulturních souvislostí. Dále se oddělení zaměřuje na interpretaci historických, sociálních a filosofických souvislostí preprimární a primární výchovy, ale také výchovy jako takové. V tomto smyslu jde o hermeneutické, konstruktivistické a fenomenologické přístupy.

Historicky orientované disciplíny

Ke klíčovým disciplínám patří Vybrané kapitoly z českých dějin jako základ komplexního chápání pedagogických jevů. V tomto smyslu nejde o vyčerpávající přehled, ale o vybrané události a souvislosti, které bezprostředně souvisí s pedagogickou realitou preprimární a primární výchovy. Tato disciplína tak usiluje o hlubší pochopení pedagogických problémů, které na pozadí historických událostí získají svůj obecnější smysl.

Druhou historicky orientovanou disciplínou je Vývoj myšlení v předškolní výchově. Cílem je vytvořit si přehled o vývoji pedagogických teorií s přihlédnutím k filozofickým a společenským údobím, se zaměřením na předškolní výchovu, a kriticky nahlížet na jednotlivé koncepce pedagogických osobností.

Filosoficky orientované disciplíny

K nejdůležitějším předmětům patří Základy filosofické antropologie a filosofie výchovy společně se samostatně pojatou disciplínou Filosofií výchovy. Předmět sleduje ve své výstavbě základní témata filosofické a pedagogické antropologie jakožto nauky o člověku a jeho výchově: podstata a bytí člověka, jeho postavení ve světě, smysl jeho života, možnosti jeho formování v procesu výchovy a vzdělávání, vzájemný vztah člověka a přírody, člověka a společnosti, otázky jeho vnitřního citového a mravního života. Předmět se snaží ukázat, jak lidé v průběhu dějin rozuměli sami sobě ve filosofické reflexi, neboť sebedefinování vypovídá vždy něco podstatného nejen o tom, kdo je člověk, ale také v jakém světě žije, jaké hodnoty uznává a preferuje, v co věří, jak chápe své možnosti, kam chce směřovat a formovat sám sebe v procesu výchovy.

V předmětu Psychologie a sociologie náboženství je cílem ukázat, jak se v psychice člověka odráží setkání s náboženskou tradicí a hledání odpovědí na základní otázky lidského života. Průhled do skupinové dynamiky náboženského života má pak ukázat, jak praktikování náboženství ovlivňuje sociální život lidí a jaké lidské potřeby mohou vést do područí různých sekt a kultů. Součástí předmětu je rovněž výklad mystiky a mimořádných náboženských stavů v kontextu soudobé kognitivní psychologie a psychologie emocí.

Předmět Etická výchova představuje uvedení do základních filosofických problémů etiky. Systematicky uvádí do hlavních témat individuální a sociální etiky a zároveň podává základní historický přehled významných etických teorií od starověkého Řecka až po dnešek. Smyslem předmětu jsou nejen teoretické znalosti etiky, ale také jejich společenskovědní přesah do praxe.

Etika je dnes jednou z nejpotřebnějších vědních disciplin, především díky komplikovaným a často velmi nepřehledným společenským a sociálním událostem doby. Jedním z cílů bude vést budoucí učitele a sociální pracovníky ke kultuře mravního vědomí, cítění i jednání, jakož i k orientaci v problémové pluralitě dnešní doby, vzhledem k obecně platným přirozeným principům mravnosti. Na jedné straně bude kurs systematicky uvádět do hlavních témat obecné etiky a etiky sociální práce (vztah poznání a chtění, vztah morálky a mravnosti, dobro a zlo, vnější a vnitřní svoboda, svědomí, mravní zákon, důstojnost člověka a základní lidská práva, vnitřní svět druhého člověka, vztah sociální pracovník – klient), na straně druhé v něm bude podán základní historický přehled významných etických teorií a jejich argumentačních postupů od starověkého Řecka až po dnešek (sofistika, Sókratés, Platón, Aristotelés, antický hédonismus, křesťanská etika, utilitarismus, Kant, existencialistická etika, etika diskursu a komunikace, etika odpovědnosti, analytická etika). Nemělo by se však jednat o pouhou galerii rozmanitých názorů na etické problémy v dějinách a současnosti, ale především o zdůraznění významu těchto rozmanitých etických řešení pro současného člověka, kterého se – chtě nechtě – etické otázky bytostně dotýkají. Nepůjde tedy na prvním místě o dějiny samé, nýbrž o nahlédnutí problémů a možností lidského bytí pro nás jakožto dědice a nositele evropské kultury.

Cílem předmět Smysl lidské existence je ukázat otázku po smyslu života jako otázku specificky lidskou, jejíž vynoření konstituuje člověka v dějinách a na jejímž zodpovězení závisí kvalita života jak jedince, tak celého lidského společenství. Je ukázáno, jak lidé předchozích staletí a nejvýznamnější myslitelé řešili tuto zásadní otázku lidské existence a jaká řešení se nabízejí lidem moderního věku.

Společenskovědní témata spojená s problematikou preprimárního a primárního vzdělávání jsou častým a oblíbeným tématem bakalářských a diplomových prací, které jsou na Katedře preprimárního a primárního vzdělávání zpracovávána velice úspěšně a kvalitně.

Oddělení preprimární a primární pedagogiky

Oddělení preprimární a primární pedagogiky zajišťuje výuku pedagogických dispciplín garantovaných Katedrou preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP u studijních oborů bakalářkého (Učitelství pro mateřské školy) i magisterského (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

Naše pojetí preprimárního i primárního vzdělávání se opírá o humanistické, na dítě orientované vyučování, které zdůrazňuje preformativní význam dětství pro další život jedince, pro kvalitu osobnosti v dospělosti a na to, aby bylo dětství chápáno jako „bohatství potencialit růstu a rozvoje.“ (Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004, s. 94).

Preprimární pedagogika

Pedagogické disciplíny, které jsou zařazeny do studijního plánu bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy, jsou orientovány na získávání a prohlubování znalostí a dovedností z předškolní pedagogiky i didaktiky předškolního vzdělávání. Cílem je podat studentům základní informace o pedagogice jako o vědní disciplíně, o klíčových pedagogických pojmech, se kterými se budou studenti setkávat při studiu dalších pedagogických předmětů. Seznamují je s klasickými i současnými principy pedagogických teorií, s otevřeným systémem výchovy a vzájemnými vztahy mezi jeho základními prvky – cílem výchovy, podmínkami výchovy, prostředky a výsledky výchovy, vztah subjektu a objektu ve výchově.

Podstatou těchto předmětů je připravit studenty po stránce teoretické i praktické na organizování a vedení výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Rozvíjet dovednosti plánovat a navozovat různé pedagogicko-didaktické aktivity zaměřené na komplexní rozvoj osobnosti dítěte, na rozvíjení kompetencí dítěte, řešit standardní pedagogické situace, řídit zvolené vzdělávací činnosti, použité metody a formy práce zdůvodnit a obhájit, provádět hodnocení dosažených výsledků dětí a sebereflexi své práce.

Pracovníci katedry ve spolupráci s externími pracovníky zajišťují výuku předmětů u specializací, které si studenti vybírají, aby získali hlubší znalosti a dovednosti v oblasti řízení mateřské školy a speciální pedagogiky. Základní znalosti pracovního práva jsou důležitou součástí jak pro řídícího pracovníka, tak pro každého zaměstnance školy, školského zařízení. Pozornost je také věnována školskému právu, neboť jeho znalost je důležitou podmínkou pro výkon řídící funkce ve škole. Studenti se seznamují se základními strategiemi rozvoje školy, s vnitřními a vnějšími determinanty ovlivňující rozvoj školy a s metodami jejich zjišťování. Důraz je kladen na základní fáze strategického plánování, klíčové oblasti strategického plánu, monitorování a evaluaci strategického rozvoje školy a na osobnost vedoucího pracovníka.

Pedagogika primární školy

Nové pojetí vzdělávání deklarované v kurikulárních dokumentech (v rámcových vzdělávacích programech) otevírá školám prostor pro kvalitativní proměnu procesů vyučování i učení. Tyto změny s sebou nesou potřebu inovovat strategie výuky v procesu učení i řízení učení, potřebu aplikovat širší repertoár metod výuky s ohledem na zákonitosti učení a akcentovat poznávací aktivity žáka ve vyučování. Změny pojetí vzdělávání ve školách vyvolávají potřebu měnit v těchto intencích také přípravné vzdělávání budoucích učitelů.

Vedeme studenty k pochopení a zároveň k prožití toho, že vzdělávání má stimulovat žáky k aktivnosti v činnosti a v jednání s ostatními, k rozvoji zvídavosti, tvořivosti v učení a v životě, k ochotě ke spolupráci a k vzájemné pomoci. V pedagogické praxi to znamená, že výuka má navozovat takové učební situace, které se maximálně podobají situacím spontánního učení. Dialog, diskuse, konfrontace různých názorů a úhlů pohledu vede ke hledání nových řešení, ke vzniku nových myšlenek, nápadů, k novým způsobům zkoumání nových témat. Interaktivní výuka umožňuje studentům spolupodílet se vlastními aktivitami na průběhu výuky a spoluutvářet podobu semináře.

Předměty se orientují na oblast výchovy a vzdělávání dětí v primární škole. Cíle i obsah předmětů jsou formulovány v návaznosti na základní poznatky o pedagogických kategoriích, které studenti získali v předmětu Obecná a srovnávací pedagogika (garantem je katedra pedagogiky). Smyslem je dovést studenty k hlubšímu proniknutí do otázek současné výchovy dětí v primární škole.

Směřujeme k tomu, aby se studenti orientovali v aktuálních událostech v oblasti školství a vzdělávání, dokázali charakterizovat koncepci humanisticky pojaté výchovy a vzdělávání a promítali progresivní tendence do svého pojetí výuky a pojetí dítěte. Svým přístupem a komunikací vytvářeli sociálně bezpečné, podporující a kooperující prostředí ve skupině.

Ke klíčovým pedagogickým disciplínám oboru patří Didaktika primární školy. Cíle i obsah předmětu jsou formulovány v návaznosti na základní poznatky o obecné didaktice a didaktických kategoriích, které studenti získali v předmětu obecná didaktika. Smyslem je dovést studenty k hlubšímu proniknutí do otázek současné koncepce vzdělávání dětí v primární škole a připravit je po stránce teoretické i praktické na vedení výchovně vzdělávacího procesu v primární škole.

Získané didaktické znalosti mohou proměnit v didaktické dovednosti v navazujícím předmětu Praktikum didaktiky primární školy. Cílem předmětu je pomáhat studentům rozvíjet didaktické dovednosti, hodnotící přístupy k vyučovacímu procesu, což je předpokladem formování sebereflektivních dovedností. Studenti připravují, sledují a analyzují základní didaktické, řídící a prognostické činnosti učitele v rámci přípravy a průběhu vyučování. Součástí předmětu je příprava mikrovýstupů, jejich realizace a následná reflexe.

Součástí pregraduální přípravy studentů učitelství 1. stupně je předmět Pedagogická komunikace. Předmět je zaměřen na rozvíjení, prohlubování a upevňování dovedností vztahující se k procesu verbální a neverbální komunikace jako prostředku pedagogické interakce mezi učitelem a žákem nebo žáky, mezi učitelem a rodiči. Pro výuku samotnou to znamená připravovat pro studenty takové aktivity, které by jim umožnily prostřednictvím činnostního učení: rozvíjet schopnost být dobrým posluchačem, umět naslouchat, dobře zvládnout svoji řeč, osvojit si způsoby, jak předcházet konfliktům, řešit konflikty konstruktivním způsobem, umět hodnotit svůj projev, být schopen provádět sebereflexi svého chování a jednání, sdělovat své pocity – sebevyjádření, nálady, prožitky, své postoje, vhodně využívat při komunikaci neverbálních prostředků, vytvářet komunikativní prostředí ve škole.

Pedagogická témata, pedagogické problémy se stávají často tématy pro bakalářské a diplomové práce. Pracovníci katedry preprimárního a primárního vzdělávání vedou každoročně desítky úspěšně obhájených bakalářských i diplomových prací.