Katedra výchov uměním

Kat­e­dra  výchov  uměním  zahrnu­je  tři  zák­lad­ní  oblasti  estet­ické  výchovy:  výt­varnou,  hudeb­ní a  dra­mat­ick­ou. Ped­a­gogové této kat­edry připravu­jí stu­den­ty oborů Uči­tel­ství pro 1. stu­peň zák­lad­ní školy, Uči­tel­ství pro mateřské školy a Pra­cov­ník pro vol­ný čas k apliko­vatel­nos­ti těch­to estet­ick­ých oblastí v praxi. Zák­lad­ním principem výuky je inte­grace teo­ret­ick­ých východis­ek a ped­a­gog­ické praxe s ohle­dem na věková a indi­viduál­ní speci­fi­ka dítěte předškol­ního a mladšího škol­ního věku. Nezbyt­nou součástí výuky jsou odborné kurzy a exkurze v přís­lušné estet­ické oblasti, work­shopy a pra­cov­ní díl­ny. Důraz je kladen rovněž na výs­tupy v podobě stu­dentských prací a aktiv­it, které jsou zveře­jňovány for­mou výs­tav a koncertů.