Partnerské instituce

Fakult­ní smlou­vy v rám­ci pro­gra­mu Erasmus+

Celouni­verz­it­ní smlou­vy o všeobec­né spoluprá­ci uza­vřené na pod­nět PF (mimo Erasmus+)

Ázer­ba­jdžán Bakı Slavyan Universiteti
Bělorusko Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Maďarsko Nyír­e­gy­házi Föiskola
Německo Hochschule Zittau/Görlitz
Tech­nis­che Uni­ver­sität Dresden
Pol­sko Akademia Im. Jana Dłu­gosza W Czestochowie
Uni­w­er­sytet Ped­a­gog­iczny Im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej w Krakowie
Uni­w­er­sytet Rzeszowski
Rusko Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
Российский университет дружбы народов
Сочинский государственный университет
Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Sloven­sko Katolíc­ka uni­verzi­ta v Ružomberoku
Prešovská uni­verzi­ta v Prešove
Uni­verzi­ta Mate­ja Bela v Banskej Bystrici
Uni­verzi­ta Sv. Cyri­la a Meto­da v Trnave
Ukra­ji­na Донецкий национальный университет


Smlou­vy PF o všeobec­né spoluprá­ci se zahraniční­mi uni­verzi­ta­mi (mimo Erasmus+)

Sloven­sko Uni­verzi­ta Mate­ja Bela v Banskej Bystrici
Prešovská uni­verzi­ta v Prešove
Uni­verzi­ta Konš­tan­tí­na filo­zo­fa v Nitre
Uni­verzi­ta Komen­ského v Bratislave
Pol­sko Uni­w­er­sytet Rzeszowski
Srb­sko Uni­verzitet u Kragujevcu
Ukra­ji­na Восточноевропейский славянский университет