Praktické stáže

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ERASMUS+

Pedagogická fakulta vypisuje 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže v zahraničí v ak. roce 2021/2022 (na období od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2022).

Kvůli současné situaci v České republice je toto kolo výběrového řízení upraveno tak, aby proběhlo naprosto bez fyzického kontaktu mezi studenty a zaměstnanci univerzity.

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(stejné přihlašovací údaje jako do STAGu)

Z aplikace pak student vytiskne následující dokumenty:

  • přihlášku
  • čestné prohlášení k praktické stáži

A kontaktuje co nejdříve Mgr. Zuzanu Procházkovou Ph.D. na emailu ohledně potvrzení o jazyku. Do předmětu emailu uvede „Erasmus: potvrzení o jazyku“ a přiloží předvyplněný dokument „potvrzení znalosti jazyka“, který je ke stažení ZDE. Vyřešit potvrzení je nutné nejpozději do 31. 3. 2021 do 10:00 h.
V případě, že má student potvrzení o jazyku podepsáno na formuláři již z dřívějška, zašle jej s ostatními dokumenty dle pokynu níže, případně se dotáže emailem na , zda jej fakulta z dřívějších výběrových řízení má.

A zašle podepsané dokumenty nejpozději do 31. 3. 2021 do 10:00 h na email

Bez odevzdaných podepsaných dokumentů a bez potvrzení o jazyku nebude student do výběrového řízení zařazen.

Kritéria výběrového řízení:

1. Obecná

  • odpovídající obor praxe v zahraničí s oborem studia studenta
  • nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka praxe

Kritéria budou hodnocena na základě všech dodaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení musí být splněna všechna kritéria.

Po přihlášení pak musíte do 30. 4. 2021 doložit souhlas zahraniční instituce s Vaším přijetím na stáž. Zahraniční instituci si vybíráte a domlouváte sami. Mobilitu můžete absolvovat také na univerzitách. Není možné realizovat stáž 2x ve stejné instituci.

V případě, že se stáže zúčastníte jako absolvent, musíte být vybrán k výjezdu v rámci výběrového řízení v době studia. Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné před výjezdem, musí být uzavřeny či podepsány ještě za doby studia. Stáž musíte realizovat do 1 roku od absolvování studia (nejpozději však do 30. 9. 2022).

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání dokumentů do zahraničí ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.
Postup v případě, že nebudou moci být financovány všechny výjezdy, je uveden ve Směrnici k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro praktické stáže platí bod 8.2.2 odst. l) a m).

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro praktické stáže platí bod 8.2.12.

Student se specifickými potřebami nebo pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7) může požádat o navýšení stipendia Erasmus+. Více informací naleznete ZDE.

Pro studenty vybrané na studijní pobyty a praktické stáže, jejichž jazykem výuky či praxe bude angličtina, němčina nebo španělština, budou v červnu 2021 pořádány dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy. Kurzy jsou pořádány jazykovým centrem PF a pro vybrané studenty jsou zdarma. V rámci přípravy vybraných studentů na odlišné prostředí, ve kterém budou v průběhu studijních pobytů a praktických stáží v zahraničí působit, bude v červnu 2021 také pořádán bezplatný kurz s názvem Posilování resilience a krizová komunikace (zajištěn katedrou psychologie PF). Jazykových kurzů se v případě volné kapacity budou moci zúčastnit i studenti, kteří o mobilitě uvažují, ale s ohledem na jejich jazykové možnosti si ještě netroufají se na mobilitu přihlásit.


Aktuální nabídka:

Weby s nabídkami praktických stáží:
ERASMUSINTERN
TrainingExperience
Placement in Portugal

Z těchto nabídek si samozřejmě vybrat nemusíte, můžete si praktickou stáž zajistit téměř v jakékoliv instituci.

Kontakt (není povinnost jej využít) pro zájemce o praktickou stáž zaměřenou na výuku českého jazyka

Česká škola bez hranic Paříž
Nabídka časově neomezená
Náplň práce: především výuka českého jazyka a českých reálií v rozsahu RVP ČR

Stálá mise ČR při OECD, Paříž
Nabídka časově neomezená
Délka stáže: obvykle 2 – 3 měsíce
Náplň práce: seznámit se s činností Stálé mise ČR při OECD a jako pozorovatel se účastnit vybraných jednání výboru OECD

některá ze základních škol v Salzburgu
Délka stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry
Požadavky: učitelství 1. st. ZŠ
Stáž by domluvila naše partnerská univerzita Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig – kontakt 

Česká škola Madrid
Délka stáže: 1 nebo 2 semestry
Náplň práce: především výuka českého jazyka (obor český jazyk není podmínkou); doučování dětí; spolupráce na přípravě školních a mimoškolních aktivit ad.

Žilinská univerzita v Žiline
Délka stáže: minimálně 3 měsíce (ideálně celý semestr)
Požadavky: angličtina na úrovni C1
Náplň práce: asistent učitele angličtiny, administrativní asistent na katedře anglistiky, asistent na oddělení mezinárodních vztahů

České centrum Paříž
Požadavky: francouzština na úrovni B1; minimální doba stáže 3 měsíce
Náplň práce: komunikace, PR, administrativa, drobné tlumočení, překlady

Nezisková organizace Okénko, Londýn
Délka stáže: 5 měsíců až 1 rok
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ, případně jiné obory
Plakát

Stonožka/Czech & Slovak School Bristol
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ (ideálně 1. st.), učitelství českého jazyka
Termín stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry

University of Bristol
Požadavky: angličtina na úrovni B2; zkušenost s výukou jazyka pro dospělé (ideálně češtiny pro dospělé)
Termín stáže: minimálně 3 měsíce (IX-XII nebo I-IV), maximálně akademický rok (IX-V)
Náplň práce: asistence a výuka českého jazyka, příprava výuky, administrativně-organizační činnost

Další nabídky na webu univerzity:
stipendijní pobyty
praktické stáže
ostatní