Praktické stáže

POZOR, VELKÁ ZMĚNA !!!
Na Eras­mus+ můžete od ak. roku 2014/15 vyjet v každém typu stu­dia (tj. v bakalářském, mag­is­ter­ském a dok­torském). V každém typu stu­dia můžete v zahraničí pobýt až 12 měsíců, přičemž je možné studi­jní pobyt a prak­tick­ou stáž kom­bi­no­vat při dodržení min. délky poby­tu. Pokud jste se již účast­nili v LLP/Erasmus, započítává se Váš pobyt do 12 měsíců v rám­ci jed­no­ho typu stu­dia. Stu­den­ti na mag­is­ter­ském studiu (nenavazu­jícím) mají k dis­pozi­ci 24 měsíců.

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ped­a­gog­ická fakul­ta vyp­isu­je 2. kolo výběrového řízení na prak­tické stáže v zahraničí v ak. roce 2019/2020 (na období od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2020).

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY 

(ste­jné přih­lašo­vací úda­je jako do STAGu)

Z aplikace pak stu­dent vytiskne násle­du­jící dokumenty:

  • přih­lášku
  • potvrzení o jazyku (a zajistí si pod­pis jazykáře z naší uni­verz­i­ty; také ke stažení ZDE)
  • čest­né prohlášení k prak­tické stáži

A při­nese je do 29. 3. 2019 do 10:00 h do kanceláře CS-109 (Mgr. Klen­erové).

Kritéria VŘ:

1. Obec­ná

  • odpoví­da­jící obor praxe v zahraničí s oborem stu­dia studenta
  • nepřekročení max­imál­ní délky pro zahraniční poby­ty v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus (12 měsíců v každém typu stu­dia; v pří­padě dlouhého mag­is­ter­ského stu­dia 24 měsíců; studi­jní poby­ty a prak­tické stáže se sčítají)

2. Fakult­ní

  • znalost jazy­ka praxe
  • V pří­padě, že je stu­dent v době konání VŘ na studi­jním poby­tu či na prak­tické stáži v zahraničí, ode­vzdá nascanované doku­men­ty emailem ().

Kritéria budou hod­no­ce­na na zák­ladě všech dodaných doku­men­tů a úda­jů ve STAGu for­mou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování VŘ musí být splně­na všech­na kritéria.

Po přih­lášení pak musíte nejpozději do 30. 4. 2019 doložit souh­las zahraniční insti­tuce s Vaším při­jetím na stáž. Zahr. insti­tu­ci si vybíráte a dom­lou­váte sami. Stáž můžete absolvo­vat také na uni­verz­itách. Není možné real­i­zo­vat stáž 2x ve ste­jné instituci.

V pří­padě, že se stáže zúčast­níte jako absol­vent, musíte být vybrán k výjez­du v rám­ci výběrového řízení v době stu­dia. Vešk­eré doku­men­ty, které jsou nezbyt­né před výjez­dem, musí být uza­vře­ny či podep­sány ještě za doby stu­dia. Stáž musíte real­i­zo­vat do 1 roku od absolvování stu­dia (nejpozději však do 30. 9. 2020).

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přih­lášek do zahraničí ještě negaran­tu­je stu­den­tovi účast v pro­gra­mu Eras­mus+. Bude záležet na poč­tu zájem­ců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dis­pozi­ci, a při­jetí zahraniční institucí.
Post­up v pří­padě, že neb­u­dou moci být finan­cov­ány všech­ny výjezdy, je uve­den ve Směr­ni­ci k orga­ni­zaci mez­inárod­ních mobilit na UJEP (zveře­jně­na ZDE). Pro prak­tické stáže platí bod 8.2.2 odst. m) a n).

Pří­pad­né zrušení výjez­du se řídí Směr­nicí k orga­ni­zaci mez­inárod­ních mobilit na UJEP (zveře­jně­na ZDE). Pro prak­tické stáže platí bod 8.2.12.

 

 

Aktuál­ní nabídka:
Weby s nabíd­ka­mi prak­tick­ých stáží:
ERASMUSINTERN
Train­ing­Ex­pe­ri­ence
Place­ment in Portugal

Z těch­to nabídek si samozře­jmě vybrat nemusíte, můžete si prak­tick­ou stáž zajis­tit téměř v jakéko­liv instituci.

 

Kon­takt pro zájem­ce o prak­tick­ou stáž zaměře­nou na výuku českého jazy­ka

 

Nezisková orga­ni­zace Okénko, Londýn
Dél­ka stáže: 5 měsíců až 1 rok
Poža­davky: uči­tel­ství pro MŠ nebo ZŠ, pří­pad­ně jiné obory
Plakát

Česká ško­la Madrid
Nabíd­ka časově neomezená
Náplň práce: přede­vším výu­ka českého jazy­ka (praxe s výuk­ou ČJ není podmínkou)

Stonožka/Czech & Slo­vak School Bristol
Poža­davky: uči­tel­ství pro MŠ nebo ZŠ (ideál­ně 1. st.), uči­tel­ství českého jazyka
Ter­mín stáže: ideál­ně 1 nebo 2 semestry

České cen­trum Berlín
Stáž č. 1: překla­dy, PR, práce s textem
Stáž č. 2: grafi­ka a fotodokumentace
Stáž č. 3: pro­dukce, pro­gramová koordinace

Žilin­ská uni­verzi­ta v Žiline
Poža­davky: angličti­na na úrovni C1
Náplň práce: asis­tent učitele angličtiny (není pod­mín­ka), admin­is­tra­tivní asis­tent na kat­edře anglis­tiky, asis­tent na odd­ělení mez­inárod­ních vztahů

České cen­trum Paříž
Poža­davky: fran­couzšti­na na úrovni B1; min­imál­ní doba stáže 3 měsíce
Náplň práce: komu­nikace, PR, admin­is­tra­ti­va, drob­né tlu­močení, překlady

Další nabíd­ky na webu univerzity:
stipendi­jní pobyty
prak­tické stáže
ostat­ní