Školení

INFORMACE O ERASMU

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ped­a­gog­ická fakul­ta vyp­isu­je výběrové řízení na školení zaměst­nanců PF v zahraničí v aka­demick­ém roce 2018/2019.

Termín výběrového řízení:

Uchazeči se mohou přih­lásit do 31. 8. 2018 do 10:00 h u Mgr. Klen­erové (CS-109) prostřed­nictvím přih­lášky a speci­fikace kritérií (for­muláře jsou ke stažení ZDE — nut­né použít aktuál­ní verzi formulářů).

Kritéria VŘ:

Obec­ná

  • uza­vřený pra­cov­ní poměr na PF UJEP (může být občanem jiné země, než ČR)

Fakult­ní (seřazena dle priority)

  • před­nost má neaka­demický pracovník
  • dosavad­ní účast v pro­gra­mu Eras­mus (před­nost má zaměst­nanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v pří­padě neaka­demick­ého pra­cov­ní­ka či 1. výjez­du není toto nutné)

Školení je možné real­i­zo­vat jak na zahraničních uni­verz­itách, tak na jiných veře­jných či soukromých orga­ni­za­cích. Sez­nam part­ner­ských zahraničních uni­verz­it naleznete ZDE.

Min­imál­ní dél­ka poby­tu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě).
Mobili­ta musí být ukonče­na nejpozději 30. 9. 2019.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negaran­tu­je zaměst­nan­ci účast v pro­gra­mu Eras­mus+ — záleží vždy na množství finančních prostřed­ků přidělených UJEP a při­jetí zaměst­nance zahraniční institucí.

Zveře­jnění výsledků:
Výsled­ky z výběrového řízení budou zaslány fakult­ním koordiná­torem emailem na kat­edry a přih­lášeným zaměst­nancům do 21. 9. 2018.
Po zpra­cov­ání výsled­ků jed­notlivých fakult zveře­jní OVV REK výsled­ky celého výběrového řízení na univerzitě.

Pří­pad­né vol­né dny budou náhrad­níkům přidělovány v pořadí, v jakém ode­vz­da­jí potvrzený plán mobilit.

Upo­zornění:
Při obsazení všech vol­ných dnů může dojít k tomu, že náhrad­ní­ci budou moci real­i­zo­vat svůj pobyt až v dub­nu 2019 a později, pro­tože vybraní zaměst­nan­ci budou mít povin­nost ode­vz­dat pod­kla­dy k výjez­du až do 31. 3. 2019.

Zák­lad­ní pokyny ke školením v pro­gra­mu Eras­mus+ najdete ZDE.
Nák­la­dy na pobyt a ces­tovné budou uhrazeny na zák­ladě ces­tovního příkazu.

 

Inter­na­tion­al Staff Week — aktuál­ní nabíd­ka zahraničních univerzit

Uni­verzi­ta: Uni­verzi­ta Mate­ja Bela v Banskej Bystri­ci; Sloven­sko; SK BANSKA01
Ter­mín: 3.–6.9.2019
Dead­line přih­lášek: 30.05.2019
Téma: “Pro­tec­tion — Nature Pro­tec­tion, Human Rights Pro­tec­tion, Child Pro­tec­tion and even more”
Inter­ne­tový odkaz: ZDE
Kon­takt: 

Uni­verzi­ta: Karad­eniz Teknik Üniver­site­si, Tra­b­zon; Turecko; TR TRABZON01
Ter­mín: 17.–21.6.2019
Dead­line přih­lášek: 20.04.2019
Téma: není stanoveno
Inter­ne­tový odkaz: ZDE
Kon­takt:

Uni­verzi­ta: Myko­lo Rome­rio Uni­ver­site­tas; Lit­va; LT VILNIUS06
Ter­mín: 2.–6.7.2019
Dead­line přih­lášek: 30.04.2019
Téma: není stanoveno, ale pouze admin­is­tra­tivní pracovníci
Inter­ne­tový odkaz: ZDE
Kon­takt: