Školení

INFORMACE O ERASMU

  • Uni­verz­it­ní stránky pro­gra­mu Erasmus+
  • Koordiná­toři Eras­mu na PF — sez­nam v dokumentech

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Ped­a­gog­ická fakul­ta vyp­isu­je výběrové řízení na školení zaměst­nanců PF v zahraničí v aka­demick­ém roce 2018/2019.

Termín výběrového řízení:

Uchazeči se mohou přih­lásit do 31. 8. 2018 do 10:00 h u Mgr. Klen­erové (CS-109) prostřed­nictvím přih­lášky a speci­fikace kritérií (for­muláře jsou ke stažení ZDE — nut­né použít aktuál­ní verzi formulářů).

Kritéria VŘ:

Obec­ná

  • uza­vřený pra­cov­ní poměr na PF UJEP (může být občanem jiné země, než ČR)

Fakult­ní (seřazena dle priority)

  • před­nost má neaka­demický pracovník
  • dosavad­ní účast v pro­gra­mu Eras­mus (před­nost má zaměst­nanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v pří­padě neaka­demick­ého pra­cov­ní­ka či 1. výjez­du není toto nutné)

Školení je možné real­i­zo­vat jak na zahraničních uni­verz­itách, tak na jiných veře­jných či soukromých orga­ni­za­cích. Sez­nam part­ner­ských zahraničních uni­verz­it naleznete ZDE.

Min­imál­ní dél­ka poby­tu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě).
Mobili­ta musí být ukonče­na nejpozději 30. 9. 2019.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negaran­tu­je zaměst­nan­ci účast v pro­gra­mu Eras­mus+ — záleží vždy na množství finančních prostřed­ků přidělených UJEP a při­jetí zaměst­nance zahraniční institucí.

Zveře­jnění výsledků:
Výsled­ky z výběrového řízení budou zaslány fakult­ním koordiná­torem emailem na kat­edry a přih­lášeným zaměst­nancům do 21. 9. 2018.
Po zpra­cov­ání výsled­ků jed­notlivých fakult zveře­jní OVV REK výsled­ky celého výběrového řízení na univerzitě.

Pří­pad­né vol­né dny budou náhrad­níkům přidělovány v pořadí, v jakém ode­vz­da­jí potvrzený plán mobilit.

Upo­zornění:
Při obsazení všech vol­ných dnů může dojít k tomu, že náhrad­ní­ci budou moci real­i­zo­vat svůj pobyt až v dub­nu 2019 a později, pro­tože vybraní zaměst­nan­ci budou mít povin­nost ode­vz­dat pod­kla­dy k výjez­du až do 31. 3. 2019.

Zák­lad­ní pokyny ke školením v pro­gra­mu Eras­mus+ najdete ZDE.
Nák­la­dy na pobyt a ces­tovné budou uhrazeny na zák­ladě ces­tovního příkazu.