Pedagogické praxe a didaktické portfolio

Předmět souvislá pedagogická praxe (informace od doc. Hníka)

CPP (vedoucím CPP je dr. Lukáš Círus) zajišťuje pedagogické praxe po organizační stránce (termíny praxí, organizační pokyny k praxím, DPP pro učitele, seznam fakultních škol atp.). V těchto a podobných organizačních věcech se prosím obracejte na CPP (nikoli na KBO) a sledujte jejich stránky: https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-pedagogicke-praxe

Na KBO je vyučujícím předmětu souvislá pedagogická praxe doc. Ondřej Hník, oborový didaktik. Na něj se obracejte v případě dotazů týkajících se odborného obsahu praxí (ČJL). Problematika praxí je kontinuálně probírána na seminářích Didaktiky literatury II, kde je dostatek prostoru pro dotazy ze strany studentů a kde je vše po odborné didaktické stránce vyjasňováno. Doc. Hníkovi rovněž emailem posíláte svůj rozvrh před zahájením praxí (netýká se praxí v podobě on-line) a emailem mu zasíláte své portfolio (o tom podrobněji v jiném oddíle této záložky nebo v požadavcích na zápočet za KBO zveřejněných na stránkách CPP). Požadavky na tvorbu didaktického portfolia viz níže.

 

Podmínky splnění zápočtu ze souvislé pedagogické praxe

v běžném režimu:

možnost 1: výuka na základní nebo střední škole (v koordinaci s mentorem praxe/cvičným učitelem)

Student vykoná praxi, vypracuje portfolio a odevzdá ho k hodnocení (k zápočtu).
Mentor praxe vyplní a odevzdá hodnocení studenta na praxi.
Student musí doložit tyto činnosti v rámci praxe:

  • jednoobor 6 hodin hospitační, náslechové činnosti (v distanční výuce lze uznat hodnocení výukových materiálů připravených mentorem, jejich rozbor a konzultace) / dvouobor 3 hodiny
  • jednoobor 16 hodin vlastní pedagogické činnosti dle vlastních příprav (tedy 16 hodin) / dvouobor 8 hodin
  • jednoobor 28 hodin asistentské činnosti (tedy vytváření materiálů k výuce pro mentora praxe, hodnocení výsledků vzdělávání, resp. rozbory a klasifikace žákovských prací) / dvouobor 14 hodin

Součástí podmínky pro udělení zápočtu (platí pro běžný režim) je i součinnost studenta s katedrou (KBO): nejpozději 7 dní před začátkem praxí pošle student oborovému didaktikovi KBO (doc. Hník) emailem na andrecito1@seznam.cz svůj rozvrh na celou dobu konání praxí, a to s uvedením jména cvičného učitele (tedy učitele, u kterého student vykonává praxi a za kterého vyučuje), přesnou adresou školy a telefonním spojením na sebe. V rozvrhu student uvádí pouze hodiny své vlastní výuky, nikoli hodiny, na kterých hospituje. V rozvrhu musí být jasně vyznačeno, kdy která hodina začíná a končí (nikoli tedy jen pořadí hodin, např. 1., 3., 5.), zda půjde o hodinu jazyka, literatury či slohu. Stránka s rozvrhem (posílaná emailem jako příloha) musí být opatřena jménem a příjmením studenta. Pokud se bude rozvrh pro jednotlivé týdny praxe lišit, zašle student rozvrhy 2 nebo 3, podle potřeby, s jasným vyznačením, pro který týden konkrétní rozvrh platí.

možnost 2: výuka na střední či základní škole v rámci vlastního zaměstnání

Řada studentů při studiu učí na částečný úvazek; navrhujeme jejich pracovní činnost uznat jako náhradní plnění pedagogické praxe; v tomto případě platí všechny podmínky popsané v možnosti 1, včetně spolupráce s mentorem (=cvičným učitelem).

 

v alternativním režimu (praxe on-line):

možnost 1: distanční výuka na základní nebo střední škole (v koordinaci s mentorem praxe/cvičným učitelem)
Student vykoná praxi, vypracuje portfolio a odevzdá ho k hodnocení (k zápočtu).
Cvičný učitel vyplní a odevzdá hodnocení studenta na praxi.
Student musí doložit tyto činnosti v rámci praxe:

  • jednoobor 6 hodin hospitační, náslechové činnosti (v distanční výuce lze uznat hodnocení výukových materiálů připravených mentorem, jejich rozbor a konzultace) / dvouobor 3 hodiny
  • jednoobor 16 hodin vlastní pedagogické činnosti dle vlastních příprav (tedy 16 hodin on-line výuky, např. přes aplikace Google Meet, Microsoft Teams apod.) / dvouobor 8 hodin
  • jednoobor 28 hodin asistentské činnosti (tedy vytváření materiálů k distanční výuce pro mentora praxe, hodnocení výsledků vzdělávání, resp. rozbory a klasifikace žákovských prací) / dvouobor 14 hodin

V případě distanční výuky student na domovskou katedru neodevzdává rozvrh výuky on-line.

možnost 2: distanční výuka na střední či základní škole v rámci vlastního zaměstnání

Řada studentů při studiu učí na částečný úvazek; navrhujeme jejich pracovní činnost uznat jako náhradní plnění pedagogické praxe); v tomto případě platí všechny podmínky jako pro náhradní plnění praxe popsané v možnosti 1, včetně spolupráce s mentorem. V případě distanční výuky student na domovskou katedru neodevzdává rozvrh výuky on-line.

 

Požadavky na tvorbu portfolia v rámci předmětu souvislá pedagogická praxe:

Jedním z požadavků k zápočtu z předmětu souvislá pedagogická praxe je odevzdání portfolia z praxe. Toto portfolio student nahrává na stránky CPP (datum odevzdání je v kompetenci CPP, je tedy zveřejněno na stránkách CPP) a zároveň ho emailem posílá vyučujícímu z KBO, tedy doc. Hníkovi.

Požadavky na portfolio jsou jasně uvedeny na stránkách CPP, v záložce Pokyny k praxímPokyny – prezenční studium, bod 8: viz rovněž: https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-pedagogicke-praxe

Počty příprav v portfoliu jsou shodné s počty hodin, které jsou uvedeny v požadavcích na zápočet ze souvislé pedagogické praxe za KBO. V přípravách byste měli zužitkovat to, co je kontinuálně probíráno a reflektováno v seminářích didaktiky. Soustřeďte se na jádro problému, neulpívejte na jednotlivostech. Nepište tedy např. do příprav vše, co budete říkat. Čtenáři portfolia musí být především jasné, odkud kam žáky posouváte, co jste si vytkli za cíl a jak tohoto cíle dosahujete. Mějte na paměti, že v popředí nestojí metoda, ale cíl.

 

Důležité informace k předmětu didaktické portfolio pro studenty, kteří si nechávají pedagogickou praxi z ČJL uznat:

Studenti, kteří si nechávají uznat pedagogickou praxi z ČJL, v rámci předmětu didaktické portfolio (pozor, předmět je rozvrhován jen v ZS!) netvoří portfolio (mnozí z nich aktuálně nemusejí vyučovat), ale pro účely zápočtu se účastní setkání s vyučujícím předmětu (osobního nebo on-line), po dohodě s vyučujícím předmětu (doc. Hník).