Témata dizertačních prací – KVK

Názvy aktuálních disertačních prací na KVK PF UJEP
1. Bilingvní edukace výtvarné výchovy v mnohonárodnostních kolektivech
2. Umění a výchova k autenticitě
3. Light art jako prostředek rozvoje kreativity, imaginace a relačního myšlení ve výtvarné výchově
4. Transformace fenoménu zátiší v současném českém výtvarném umění a jeho aplikace do výuky na výtvarném oboru ZUŠ Ústeckého kraje
5. Spontánní a řízená výchova k vizuální gramotnosti
6. Možnosti interpretace a implementace zvuku a zvukového umění ve výtvarné edukaci
7. Problematika aktivizace seniorů skrze výtvarné činnosti
8. Reflexe užití nových médií a současných technologií ve výtvarné výchově
9. Metodika začlenění výuky dějin umění jako sémantického systému vývoje znaků v rámci předmětu výtvarná výchova na základním stupni vzdělávání
10. Umělec jako učitel. Fenomén umělce – pedagoga v současném českém kontextu
11. Umění s environmentální tématikou a výtvarná výchova