Volba kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP 2018

Pro­tokol o průběhu vol­by kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP:
Pro­tokol 21. 11. 2018

Voleb­ní pro­gramy kan­didátů na jmen­ování děkanem PF UJEP:
1) doc. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D.

Zápis ze zasedání voleb­ní komise k vol­bě kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP:
Zápis 23. 10. 2018
Kan­didát­ní listina

Vyh­lášení voleb kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023

Dne 25. 9. 2018 Aka­demický senát Ped­a­gog­ické fakul­ty Uni­verz­i­ty Jana Evan­ge­listy Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PF UJEP“) vyh­lásil vol­by kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších před­pisů a v souladu s Přílo­hou č. 1 Statu­tu PF UJEP.

 1. Návrhy kan­didátů na jmen­ování děkanem PF UJEP (dále také „kan­didáti“) podané čle­ny Aka­demické obce PF UJEP a Vědecké rady PF UJEP při­jímá voleb­ní komise AS PF UJEP od 1. říj­na do 23. říj­na 2018 — do 12:00 h.
 2. Návrhy na kan­didá­ty podá navrho­va­tel písem­ně v zalepené obálce zřetel­ně označené „Vol­by kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP — neotvírat“ předse­dovi voleb­ní komise prostřed­nictvím podatel­ny PF UJEP v objek­tu České mládeže 8, čís­lo dveří 107 (vedle recepce).
 3. Návrh musí obsa­ho­vat zejména: 
  1. jméno a příj­mení včet­ně tit­ulů, zařazení a pra­cov­iště navrho­vaného kandidáta,
  2. písem­ný souh­las navrženého s kandidaturou,
  3. jméno a pod­pis navrhovatele,
  4. pro­fes­ní živ­o­topis kandidáta,
  5. lus­trační osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších před­pisů a čest­né prohlášení podep­sané kan­didátem podle ust. § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4. Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovu­jících bodu 3) toho­to usne­sení ses­taví voleb­ní komise do 29. říj­na 2018 kan­didát­ní listinu obsahu­jící jmé­na všech kan­didátů v abeced­ním pořadí a neprodleně ji předá ke zveře­jnění předse­dovi AS PF UJEP.
 5. 1. listopadu 2018 do 12:00 h – kan­didáti doda­jí na sekre­tar­iát děkana k rukám man­ažera pro eko­nom­ické a leg­isla­tivní záleži­tosti (dr. Bertl) nebo zas­tupu­jící oso­by a zároveň předse­dovi AS PF UJEP nebo sená­torovi, který ho zas­tupu­je, své voleb­ní pro­gramy, které budou členům Aka­demické obce PF UJEP neprodleně zpřís­tup­něny na webové stránce AS PF UJEP s tem­atik­ou voleb.
 6. Předse­da AS PF UJEP svolá na 14. listopadu 2018 od 15:00 h shromáždění Aka­demické obce PF UJEP za účelem před­stavení kan­didátů na jmen­ování děkanem PF UJEP.
 7. Předse­da AS PF UJEP svolá na 21. listopadu 2018 od 15:00 h řád­né zasedání AS PF UJEP, na kterém proběhne vol­ba kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP.

AS PF UJEP v souladu s přílo­hou č. 1 Statu­tu PF UJEP jmen­o­val voleb­ní komisi pro vol­by kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 ve složení:
Mgr. Lukáš Círus, Ph.D., předseda
Mgr. Daniel Přího­da, člen
Zuzana Sachsová, člen

AS PF UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších před­pisů a v souladu s Přílo­hou č. 1 Statu­tu PF UJEP vyh­lásil pokyny a ter­míny pro vol­bu kan­didá­ta na jmen­ování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023.