Volba kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP 2018

Protokol o průběhu volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP:
Protokol 21. 11. 2018

Volební programy kandidátů na jmenování děkanem PF UJEP:
1) doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Zápis ze zasedání volební komise k volbě kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP:
Zápis 23. 10. 2018
Kandidátní listina

Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023

Dne 25. 9. 2018 Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PF UJEP“) vyhlásil volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Přílohou č. 1 Statutu PF UJEP.

 1. Návrhy kandidátů na jmenování děkanem PF UJEP (dále také „kandidáti“) podané členy Akademické obce PF UJEP a Vědecké rady PF UJEP přijímá volební komise AS PF UJEP od 1. října do 23. října 2018 – do 12:00 h.
 2. Návrhy na kandidáty podá navrhovatel písemně v zalepené obálce zřetelně označené „Volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP – neotvírat“ předsedovi volební komise prostřednictvím podatelny PF UJEP v objektu České mládeže 8, číslo dveří 107 (vedle recepce).
 3. Návrh musí obsahovat zejména:
  1. jméno a příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
  2. písemný souhlas navrženého s kandidaturou,
  3. jméno a podpis navrhovatele,
  4. profesní životopis kandidáta,
  5. lustrační osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení podepsané kandidátem podle ust. § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4. Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovujících bodu 3) tohoto usnesení sestaví volební komise do 29. října 2018 kandidátní listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním pořadí a neprodleně ji předá ke zveřejnění předsedovi AS PF UJEP.
 5. 1. listopadu 2018 do 12:00 h – kandidáti dodají na sekretariát děkana k rukám manažera pro ekonomické a legislativní záležitosti (dr. Bertl) nebo zastupující osoby a zároveň předsedovi AS PF UJEP nebo senátorovi, který ho zastupuje, své volební programy, které budou členům Akademické obce PF UJEP neprodleně zpřístupněny na webové stránce AS PF UJEP s tematikou voleb.
 6. Předseda AS PF UJEP svolá na 14. listopadu 2018 od 15:00 h shromáždění Akademické obce PF UJEP za účelem představení kandidátů na jmenování děkanem PF UJEP.
 7. Předseda AS PF UJEP svolá na 21. listopadu 2018 od 15:00 h řádné zasedání AS PF UJEP, na kterém proběhne volba kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP.

AS PF UJEP v souladu s přílohou č. 1 Statutu PF UJEP jmenoval volební komisi pro volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 ve složení:
Mgr. Lukáš Círus, Ph.D., předseda
Mgr. Daniel Příhoda, člen
Zuzana Sachsová, člen

AS PF UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Přílohou č. 1 Statutu PF UJEP vyhlásil pokyny a termíny pro volbu kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023.