Dr. Čajka přednášel o staroslověnštině na Velké Moravě a ve středověkých Čechách

Na katedře bohemistiky proběhla 27. března 2019 pod záštitou Jazykovědného sdružení ČR přednáška PhDr. Františka Čajky, Ph.D., s názvem „Staroslověnština na Velké Moravě a v raně středověkých Čechách“.
Slavista, paleoslovenista a bohemista, jenž kromě KBO PF UJEP působí též ve Slovanském ústavu AV ČR, nejprve nastínil vznik staroslověnštiny z jihoslovanského nářečního základu, tzv. prastaroslověnštiny. Poté se věnoval staroslověnštině jako nástroji písemnictví na Velké Moravě, jejímu srovnání s prastaroslověnštinou a ovlivňování jak „domácím moravským jazykem“, tak jazyky jako řečtina či stará horní němčina. Na velkomoravské východisko v 9. století plynule navazuje staroslověnská tradice ve středověkých Čechách, do staroslověnského základu pronikají prvky z domácího jazykového prostředí. V závěru svého vystoupení přednášející neopomněl zdůraznit úlohu staroslověnštiny a staroslověnského písemnictví pro českou kulturu a vzdělanost ani její provázanost s domácím jazykovým prostředím. Následná diskuse se týkala např. Kyjevských listů či funkčněstylové diferenciace staroslověnských a domácích jazykových prostředků.
Rádi bychom poděkovali dr. Čajkovi za inspirativní přednášku a pedagogům i studentům za hojnou účast.